Buradasınız: Anasayfa / Dualar / Cuma Hutbesinin Türkçe ve Arapça Duaları

Cuma Hutbesinin Türkçe ve Arapça Duaları

Sponsor Bağlantılar

Cuma Hutbesi Duaları Türkçe ve Arapça
Hutbe Duaları Arapça
Arapça Hutbe Duaları Resim
Hutbe Arapça Metinler
Örnek Hutbe Duaları:1
Minber Kapısına Yönelince

بِسْمِِاِلَّلِِوَِالْحَمْدُلَِِّلِِوَِال اَََّة وَِالسَّاَة لَِىَسيِّ دِِِّاَمحُِحَمَّ و دوَِلَىَس لِِِ وَِحّحْهِ اِْمْمَيِ *

Minber Kapısında

اْلىَّهُمَّاِفْتَحْلَِىَ نَِْماِْبْوَابّرَِحْمَتِكَوَِيَسِّرْلَِِىَ نَِْمخَِزَائِ فَِضْىِكَوَِكَرَحِكَيَِماِْكْرَ اِْلاَكْرَحِ وَِيَماِْرْحَمَاِلرَّاحِمِ *

“Ey Cömertlerin en Cömert’i ve Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah’ım, bize rahmet kapılarını aç, iyilik ve kereminin hazinelerine ulaşmamızı bize kolaylaştır.”
Üçüncü Basamakta

رَبِّاِشْرَحْلِِيحِّدْرِيوَِيَسِّرْلِِيأَِحْرِيوَِاحْىُلْلُِقْدَ حِِ لِِسّماِييَِفْقَهُواقَِوْلِي*
رَبِّقَِدْ تَِِ تَِْنِيحِِ اِلْمُىْكِوَِلَىَّمْتَنِيحِِ تَِأْوِيلِاِْلاَحَمدِيثِ*رَِبِّزِِدْاِيلِِىْمًموَِفَهْمًموَِاْلْحِقْنِيبِِِمل مََّلِحِ *

“Rabim göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Rabbim; gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Rabbim ilmimi ve anlayışımı artır, beni sâlihlerden eyle”.
Beşinci veya Yedinci Basamakta

اْلىَّهُمَّهَِذَااِلشَّمنَِلَِ سِّْبِِشّماِي*وَِهَذَااِلْمَكَمنَِلَِ سِّْبِِمَكَماِي*
اْلىَّهُمَّيَِسِّرْلِِياِْحْرِيوَِتَقَهَّىْ حِِنِّي*وَِيّاةَ لَِىَسمَِمِ عِِاِْلاَاْهِ مَِءِوَِالْمُرْيّىِ *وَِالْحَمْدُلَِِّلِرَِبِّاِلْيَملَمِ *

“Allah’ım! Bu şerefi ben elde etmedim sen verdin. Bu makamı ben kazanmadım sen verdin. Allah’ım işimi kolaylaştır ve yaptığım işi kabul eyle. Tüm Rasullere ve Nebilere selam olsun. Hamd âlemlerin rabbi Allah’a mahsustur.”
Birinci Hutbe

اْلْحَمْدُلَِِّلِِرَِبِّاِليَِملَمِ *وَِال اَََّة وَِالسَّاَة لَِىَسرَِيُولِنَمحُِحَمَّ و دوَِلَىَس لِِِ وَِحّحْهِ اِْمْمَيِ *
اَشْهَدُاِْنْلَِاِ لِالَاِهَ لِالاَّاِلَّلُِوَِحْدَهُلَِاِشِّرِيكَلَِ وَِاَشْهَدُاِْنَّيِّ دَِِّاَمحُِحَمَّدًالَِهْدُهُوَِرَيُولُ *
اْحَّمبَِيْدُفَِ مَِلِِهَِمدَاِلَّلِِ* لِاتَّقُوااِلَّلَِوَِاْيِ يُِوهُ* لِانَّاِلَّلَِحَِعَاِلَّذِي اِتَّقَوْاوَِالَّذِي هُِمْحُِحْسِنُونَ*
اْلُوذُبِِملَّلِِحِِ اِلشَّ اَِْمنِاِلرَّمِ مََِِ*بِِسْ مََََِاِلَّلِِاِلرَّحْمَ اِلرَّحِ مَِِ*

(Konuyla ilgili bir Ayet-i Kerime okunur.)

حِّدَقَاِلَّلُِاِلِْيَظِ مِِْ*
وَقَِملَرَِيُولُاِلَّلِحِّىَّياِلَّلُِلَِىَ وَِيِّىَّمِْ

(Konuyla ilgili bir Hadis-i Şerif okunur)

حّدَقَرَِيُولُاِلَّلِِفِِ مَِمقَِملِْاِْوْكَِمَمقَِملِْ*

“Hamd Allah’a mahsustur. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, Ehline ve ashabına salât ve selam olsun. Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına onun ortağı olmadığına şahitlik ederiz. Ve yine şahadet ederiz ki Efendimiz Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve Rasulüdür. Ey Allah’ın Kulları, Allah’a karşı gelmekten sakının ve ona itaat edin. Şüphesiz Allah takva sahipleri ile beraberdir.
(Nasihat bölümü tamamlanınca, ardından)

وَقَملَلَِىَ اِل اَََّةِ وَِالسَّاَةِ *اِْلتَّمئِبُحِِ اِلذَّاْبِكَِمَ لَِاذَاْبّلَِ *اِْيْتَغْفِرُاِلَّلَاِلْيَظِ مَِوَِاِْتُوبُإِلَ *وَِأَِيْمَلُاِلَّلَلِِيوَِِلَِكُمُاِلتَّوْفِ قَِ*

“Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki; ‘Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir.’
Yüce Allah’tan size ve kendime Allah’tan mağfiret ve muvaffakiyet dilerim.”
(Nasihat bölümü tamamlanınca, yukarıda ki duanın yerine bu da okunabilir.)

اْلاَ لِانَِّاِْحْسّ اِلْكَاَةِ وَِاْبْىَ اََِلنِّظَم كَِاَة اِلَّلِِاِلْمَىِكِاِلْيَزِيزِاِلْيَاةَِّ *كَِمَمقَِملَاِلَّلُِتَِهَمرَكَوَِتَيَملَسفِِساِلْكَاةَ *
وَِلاذَاقُِرِأَاِلْقُرْ نُِفَِميْتَمِيُوالَِ وَِاْاْ تَُِوالَِيَىَّكُمْتُِرْحَمُونَ*بِِسْ مََََِاِلَّلِاِلرَّحْمَ اِلرَّحِ مَِِ* لِانَّاِلدِّي لِِنْدَاِلَّلِِاِْلاِيْاةَ *حِّدَقَاِلَّلُاِلْيَظِ مِْ*

“Dikkat ediniz ki; Sözün en güzeli, Nizamın en kapsamlısı, Aziz, Mülk sahibi ve Her şeyi bilen Allah’ın kelamıdır. Yüce Allah-u Teala’nın Kur’anında buyurduğu gibi: “Kur’an okunduğu zaman, onu dinleyin ve susun, umulur ki merhamet edilirsiniz.” Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla: “Şüphesiz Allah katında din islamdır.”
(Birinci hutbe ile ikinci hutbe arasında oturulur ve şu dua okunur)

بَِمرَكَاِلَّلُِلَِنَموَِلَكُمْوَِلِسّمئِرِاِلْمُمْحِنِ وَِالْمُمْحِنَم *وَِالْمُسْىِمِ وَِالْمُسْىِمَم *اِْلْاَحْ مَِءِحِِنْهُمْوَِاْلاَحْوَا * لِااَّ يِّمِ عٌِقَِرِيبٌحُِجِ بُِاِلدَّلَوَا *

“Allah’ım bize, ölü ve diri, erkek ve kadın bütün Mü’min ve Müslümanlara, bereketini artır. Şüphesiz sen, duaları işitir kabul edersin.”
İkinci Hutbe

اْلْحَمْدُلَِِّلِِحَِمْدًاكَِمحِىِ وَِال اَََّةِ وَِالسَّاَةِ لَِىَسرَِيُولِِنَمحُِحَمَّ و دوَِلَىَس لِِِ وَِِحِّحِْهِ اِْمْمَيِ *تَِيْظِ مًِملِِنَهِ وَِتَكَْرِيمًِملِِ فَِّ *
فَقَملَلَِزَّوَِمَلَّحِِ قَِمئِ و لحُِخْهِرًاوَِ حِِرًا* لِانَّاِلَّلَوَِحَىَئِكَتَ يُِ ىَُّّونَلَِىَساِلنَّهِيِّ*يَِماِْيُّهَماِلَّذِي حَِِنُواحِّىُّوالَِىَ وَِيّىِّمُواتَِسْىِ مًِم*ِ

“Kamil anlamda Allah’a hamd ederim. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, âl ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Allah: Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salat ve selam ediyorlar. Ey iman edenler. Siz de ona salat edin, selam edin buyurmuştur.”

اْلىَّهُمَّحِّلِّلَِىَسحُِحَمَّ و دوَِلَىَس لِِِحُِحَمَّ و دكَِمَمحِِّىَّ تِّْلَِىَس لِابْرَاهِ مَِوَِلَىَس لِِِ لِابْرَاهِ مَِ لِااَّكَحَِمِ دٌِِحَِجِ دٌِ*
وَِبَِمرِكْلَِىَسحُِحَمَّ و دوَِلَىَس لِِِحُِحَمَّ و دكَِمَمبَِمرَكْتّلَِىَس لِابْرَاهِ مَِوَِلَىَس لِِِ لِابْرَاهِ مَِ لِااَّكَحَِمِ دٌِحَِجِ دٌِ*
اْلىَّهُمَِّوَِارْضِّلَِ اِْلاَرْبَيَةِِاِلْخُىَِفَمءِِ*يِّ دِِِّاَماِْبِسبَِكَْ و رِوَِلُمَرَِوَِلُثْمَمنَِوَِلَىِ و سِّذَِوِىاِل دَِّْقِِوَِالْوَفَمءِِوَِبَقِ ةَِِِّاِلْيَشّرَ اِلْمُهَشَّرَ وَِ لِِِبَِ تِِِِْ
الْمُ اََْفَسوَِلَ اِْلاَاْ مَّرِِوَِالْمُهَممِرِي وَِالتَّمبِيِ لِالَسيَِوْ اِلْجَزَاءِِ*
اْلىَّهُمَِّاِغْفِرِْلِِىْمُمْحِنِ وَِالْمُمْحِنَم وَِالْمُسْىِمِ وَِالْمُسْىِمَم اِْلاَحْ مَِءِِحِِنْهُمِْوَِاْلاَحْوَا بِِرَحْمَتِكَِيَِماِْرْحَمَِاِلرَّاحِمِ *
اِْلىَّهُمَِّاِاِْ رَُِِاِلِْْيْاةَ وَِاِلْمُسْىِمِ *اِِْلىَّهُمَِّاِْيِّدْكَِىِمَةَاِلْحَقِّوَِالدِّي *

“Allah’ım İslama ve müslümanlara yardım et. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, Ana-Babamızı ve bütün Mü’minleri bağışla. Şüphesiz Sen işiten ve dualarımızı kabul edensin.”

لِهَمدَاِلَّلِِ*إِِتَّقُوااِلَّلَِوَِاِْيِ يُِوهُِ*اِْلُوذُبِِملَّلِحِِ اِلشَّ اَِْمنِاِلرَّمِ مََِِ*بِِسْ مََََِاِلَّلِاِلرَّحْمَ اِلرَّحِ مَِِ*
“ لانَّاِلَّلَِيَِأْحُرُبِِملْيَدْلِوَِاْلِْحْسّمنِوَِلايتَمءِذِِىاِلْقُرْبَسوَِيَنْهَسلَِ اِلْفَحْشّمءِوَِالْمُنْكََرِوَِالْهَغْيِِ*يَِيِظُكُمْلَِيَىَّكُمْتَِذَكَّرُونَ* ”

(Sesli şekilde Âyet-i Kerimenin meali okunur)
“Muhakkak ki, Allah; adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi 90)
Not: Mavi renkli bölümler sesli okunur.

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan iman duası Sabah ve akşam okunan Dua Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: cuma hutbesi arapca, cuma hutbesi duaları, hutbe duaları, cuma hutbe duaları, cuma hutbe duasi, hutbe dualari arapca, hutbe duası, cuma hutbesi duaları indir, cuma hutbesi duasi

3 yorum

  1. Allah razı olsun çok güzel olmuş açık anlaşılıyor

  2. Allah razı olsun,kaynak oldu,ikram oldu.

  3. Allah için bu nasıl bir arabiy yazı üstüne teşekkür ediyorsunuz

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top