Buradasınız: Anasayfa / Dualar / Yasinden Sonra Okunacak Dua

Yasinden Sonra Okunacak Dua

Sponsor Bağlantılar

Yasin Suresi Bitince Okunacak Dua

Yasin Suresini okuduktan sonra istediğiniz duayı yapa bilirsiniz.Bu yanlız Mutlaka aşağıdaki duayı okumanız gerekmez.

Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm
Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdü lillahi rabbi’l-âlemîn.
Vessalâtü ve’s-selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn…

Allahümme rabbenâ yâ Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-Semîu’l-alîm. Ve tüb aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbu’r-rahîm. Vehdinâ ve veffiknâ ile’l-hakki ve ilâ tarîki’m-müstakîm. Bi-bereketi’l-Kur’âni’l-azîm ve bi-hurmeti men erseltehû rahmeten lil-âlemîn.

Allahümme bi-hakki’l-Kur’ân ve bi-hakki men unzile aleyhi’l-Kur’ân, nevir kulûbenâ ve kubûrenâ bi-nûri’l-imâni ve’l-Kur’ân. Ve’cali’l-Kur’âne şifâen lenâ min külli dâin ve mûnisen lenâ fî hayâtinâ ve ba’de memâtinâ… Ve’calhu lenâ fi’d-dünyâ karînen ve fi’l-kabri mûnisen ve fi’l-kıyâmeti şefîan ve ala’s-sırâtı nûrâ… Ve mine’n-nâri sitren ve hicâbâ…Ve ile’l-ceneti refîkâ… Ve ile’l-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ… Bi fadlike ve cûdike ve keremike ve bi- rahmetike yâ Erhame’r-Râhimîn ve yâ Ekreme’l-Ekremîn…

Ya Allah, Ya Rabbi, Yâ ilâhe’l-âlemîn,
Yâ Hâlıkî, Yâ Halık-ı külli şey… ve Yâ Rabbe’s-Semâvâti ve’l-Arazîn!
Bizleri mü’min ve muvahhid olarak yarattın ve dünyaya gönderdin, Müslüman olarak yaşat, bizi ve neslimizden gelenleri Kur’ana bağlı olanlardan eyle, imanla ölmeyi ve Müslüman ve muvahhid olarak huzuruna gelmeyi nasip eyle!

Ya Rab!
Kusurlarımızı affet, günahlarımızı mağfiret et, bizi kendine kul, habibine ümmet kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl!

Yâ Rabbi!
Geçmişlerimize rahmet eyle. Anne-babamızı, eşimizi, çocuklarımızı ve akraba-i taallukatımızı her türlü şerden, kötülüklerden ve fitnelerden muhafaza eyle. Nesillerimizi imana ve Kur’âna hâdim eyle. Namaza ve ibadete daim eyle. Ölümün ve hayatın fitnelerinden muhafaza eyle. Kabir ve cehennem azabından salim eyle!

Yâ İlâhe’l-Âlemîn!
Bizlere “Sırat-ı müstakim üzere istikamet ver, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, ve Salihlerin yolundan ayırma! İman ve Kur’ân nuru ile kalplerimizi aydınlat, bizi nefsimizin şerrinden ve şeytanın vesvese ve fitnesinden, ahir zamandayız Ya Rab, bizi deccalın ve süfyanın fitnelerinden muhafaza eyle! Nefsimizin aklımıza ve ruhumuza galebe çalmasına fırsat verme Yâ Rabbi!

Ya Rabbi!
Ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle, hata ve kusurlarımızı bizlere göster ve onlardan bizi kurtar. Ömrümüzü uzun, rızkımızı bol, ilmimizi ve anlayışımızı ziyade eyle. Hayatımızın meyvesi olan salih amellerle hayat ağacımızı güzelleştir ve rızana uygun hayırlı ameller işlemeyi cümlemize nasib ve müyesser eyle!

Allahım!
Sen affedicisin, affetmeyi seversin biz günahkâr kullarını lütfunla effet. Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle! Kalplerimizi İslam üzere sabit eyle. Bize dünyanın ve ahiretin güzelliklerini ve iyiliklerini nasip eyle ve cehennem azabından bizleri koru Ya Rabbi!

Ey her şeyin hâlıkı, rabbi ve sahibi olan yüce Allah!
Ülkemizi ve vatanımızı, halkımızı ve milletimizi, müslümanları ve âlem-i islâmı her nevi semavi ve arzî musibet ve belalardan, yangınlardan, sellerden, depremlerden ve görünür görünmez kazalardan ve belalardan muhafaza eyle. Birliğimize, dirliğimize ve kardeşliğimize göz diken iç ve dış düşmanlara fırsat verme ya Rabbi! Bizlere ihsan ve ikram ettiğin nimetlerin elimizden çıkmasından, sağlığımızın ve sıhhatimizin bozulmasından sana sığınıyoruz ya Rabbi “Hafîz” isminle muhafaza eyle!

Yâ Rabbi!
Bizleri hakkı hak bilip, hakka ittiba eden, batılı batıl bilerek batıldan içtinap eden kullarından eyle! Dünyanın dört bir yanında zalimlerin zulmüne ve haksızlığa maruz kalan mazlumların sahibi sensin Ya Rabbi! Zalimleri ıslah eyle, ıslahları mümkün değilse “Kahhar” isminle onları kahr-u perişan eyle, zulum ve haksızlıklarını başlarına geçir.

Ey affı ve ihsanı, rahmeti ve keremi bol olan Allahım!
Bizim ayıplarımızı ört, kalplerimizi her türlü kötü düşüncelerden, kibirden, gururdan, hasetten, fesattan, kin ve düşmanlıktan arındır, riyadan, ucupdan, başkalarını hor ve hakir görmekten ve fesat fikirlerden uzaklaştır Allahım!

Rabbim, kalplerimizdeki niyetlerimizi düzelt ve bizi ihlâsa yönelt, amellerimizi islah et ve gönüllerimizi ahiret yurdunu çevir, fani dünyanın sevdasını kalbimizden çıkar Allahım! Hastalıklarımıza şifa, dertlerimize deva ve en kısa zamanda borçlarımıza edalar lutfet, ihsan et… Dinimizi ve dünyamızı ıslah et, akılımızı şaşırtma, bizi acınacak hallere düşürtme ya Rab!

Ya Rabbi ve Yâ Rabbe’l-Âlemîn!
Bizleri iyilik yapınca sevinen, kötülüğe ve günaha dalınca uyanan, pişman olup üzülen ve tövbe ederek terk edenlerden eyle. Bilerek bilmeyerek işlediğimiz günah ve isyanlarımızı affeyle ve iki defa aynı hataya düşmekten muhafaza eyle…

Ya Rabbi!
Sen kullarını cennete davet ediyorsun. Biz de senden cenneti istiyoruz. Bizi cennete götürecek amellere muvaffak kıl. Cehennemden sakınmamızı istiyorsun, biz de cehennemden sana sığınıyoruz, cehennemden ve cehenneme götürecek amellerden bizi muhafaza eyle!

Ya İlahi
Hasıl olan sevabı annelerimizin, babalarımızın, akraba-i taallukatımızın cümlesinin geçmişlerine, ahirete irtihal edenlerine ve hayatta olanlarına hediye eyledik vasıl eyle, ölmüş olanların kabirlerini pür-nur makamlarını cennet eyle ya Rabbi!

Hasıl olan ecr-u sevabı bize hakları geçmiş olanların, bizden hayır dua isteyenlerin, tevhit inancı üzere bulunan bütün mü’min ve mü’minâtın, isimleri unutulup nesilleri kesilen ve fatihaya muhtaç olan bütün ölmüşlerin de ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Allahım!

Ya Rabbe’l-âlemîn!
Son nefesimizde imanla ve dilimizde Kelime-i Tevhid ile çene kapamayı cümlemize nasib eyle! Dünyada saadet, ahirette selamet ihsan eyle, peygamberimizin (sav) şefaatine nail eyle, cennette âl ve ashabına komşu eyle ya Rabbi!

Allahümme innî eselüke fıkhan fi’d-din, ve ziyadeten fi’l-ilm, ve kifayeten fi’r-rızk, ve sıhhaten ve âfiyeten fi’l-beden, ve tevbeten kable’l-mevt, ve rahaten inde’l-mevt, ve mağfireten ba’de’l-mevt, ve lezzeten nazari ilâ vechike’l-kerîm, bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn…

Allahümme innî es’elüke sabren cemîlâ… ve kalben selîmâ… ve lisânen zâkirâ… ve kitâben yemînâ… ve duâen müstecîbâ… ve rızkan vâsian helâlen tayyibâ… Ve naîmen mukîmâ… Ve cenneten ve harîrâ… Ve nazraten ve sürûrâ… Ya kâziye’l-hâcât ve ya dâfia’l-beliyyât, veya mucîbe’d-daavât, ve ya kâşife’z-zurri ve’l-beliyyât, ve ya âlime’s-sırri ve’l-hafiyyât… İstecib duâenâ bi-hurmeti Yasîn ve’l-Kur’âni’l-hakîm. Fe izâ kazâ emran fe-innemâ yekûlu lehû kün-feyekûn. Fe sübhânellezî bi-yedihi melekûtü külli şey’in ve ileyhi turceûn…

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünya haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kınâ azabennâr…
Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekûmu’l-hisâb…

Sübhâne Rabbike Rabbi’l-izzeti ammâ yasıfûn ve selâmün ale’l-mürselîn ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn…

Hayırların fethi, şerlerin def’i, insanlığın hidayeti, ümmet-i Muhammedin iki cihanda saadet ve selâmeti için ve

Allah rızası için El-Fâtiha!

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve Anlamı Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: yasinden sonra okunacak dua, yasinden sonra okunacak dualar, yasinden önce okunacak dua, yasinden sonra okunacak bağışlama duası, yasinden sonra okunacak türkçe dua, yasin suresinden sonra okunacak dua, yasin bitince okunacak dua, kurandan sonra okunacak dua, yasinden sonra okunacak kısa dua

Bir yorum

  1. ellerinize sağlık çok güzel dua

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top