Buradasınız: Anasayfa / Sahabeler ve İslam Alimleri / Hz Adem’in Cennetten Çıkarıldıktan Sonraki Hayatı

Hz Adem’in Cennetten Çıkarıldıktan Sonraki Hayatı

Sponsor Bağlantılar

hz.Adem’in Cennetten Çıkarıldıktan Sonraki Hayatı Hakkında Ansiklopedik Bilgi
Hz Adem’in Cennetten Çıkarıldıktan Sonraki Hayatı

Hz. Adem’in hayatının yasak meyveyi yedikten ve cennetten çıkarıldıktan sonraki dönemi hakkında Kur’an-ı Kerim’de bilgi yoktur. Diğer İs­lâmî kaynaklardaki haberler ise genellikle Yahudi geleneğinden aktarılmış bilgilerdir. Tevrata göre Adem, iyiliği ve kötülüğü bilme ağacından yedikten son­ra Rab Allah, hayat ağacından yeyip ebediyen yaşamasın diye onu Aden (Eden) bahçesinden çıkarıp kovar. [617] Kur’an-ı Kerim’de ise şeytanın iğvâsı sonucu Allah’ın yasağını çiğneyen Adem ile Havva’ya (ve şeytana).
“Birbirinize düşman olarak inin; yeryüzünde kalıp bir süre yaşamanız lâ­zımdır”

“Hepiniz ora­dan inin” [619] denildiği be­lirtilmektedir. Âdem ile Havva’nın cen­netten veya Aden bahçesinden çıkarıl­dıktan sonra nerede, ne kadar yaşadık­ları konusunda Ehl-i kitap literatüründeki bilgiler, Kitâb-ı Mukaddes dışı kay­naklara dayanır. Apokrif sayılan kitap­lara göre Âdem ile Havva Aden bahçe­sinden atıldıktan sonra aç kalmışlar, cennette yediklerine benzer yiyecek bu­lamayınca tövbe etmeye karar vermiş­lerdir. Havva boynuna kadar Dicle su­larına girerek otuz yedi gün. Âdem ise Erden ırmağında kırk gün kalmış, böy­lelikle Tann’nın lutfuna nail olmak iste­mişlerdir. On sekizinci günün sonun­da şeytan bir melek şeklinde Havva’­ya görünmüş, Âdem ile Havva’nın suç­lamaları karşısında kendi düşüşünün de Âdem yüzünden olduğunu, çünkü ona secde etmek istemediğini, dolayı­sıyla da Âdem’e karşı öfke dolu olduğu­nu bildirmiştir. [620] B Frey. DBS, I, 102-1031. Bir başka apokrifte (Le Combat d’Adam et d’Eue) ise Âdem İle Havva cennetten atıldık­tan sonra pek çok güçlükle karşılaşır­lar. Tanrı onların ikametleri için kaya içinde bir mağara tahsis eder. Çeşitli sıkıntı ve güçlükler karşısında Tanrı her defasında yardımlarına gelir ve onlara. 5500 sene sonra, bütün iyilerin tekrar cennete döneceklerini müjdeler; tesel­li için de cennetten bazı hâtıralar verir.

Talimatı üzerine melek Mfkâit altın çu­buklar. Cebrail buhur. İsrafil ise mür getirir. Bu üç nesne, hayat ağacının ya­nındaki kaynakta ıslatıldıktan sonra Âdem’e verilir. Âdem de bunları mağa­raya koyar. Bu sebeple bu mağaraya “Hazineler Mağarası” denilmiştir. La Caverne des Tresors’öa ise. Âdem ile Havva’nın, daha evlenmeden cennetten çıktıkları, cennetin yakınındaki bir da­ğın tepesinde buldukları bir mağarada saklandıkları bildirilmektedir. Bir kısım müslüman tarihçilerin naklettikleri, ancak Kur’an ve sahih hadislerde yer almayan bazı rivayetlere göre cennetten yeryüzüne inme emri üzerine, Âdem Hindistan’a, rivayetlerin ekserisine göre ise Seylan (Serendib) adasına, Havva da Cidde’ye inmiştir. Daha sonra onlar Müzdelife ve Arafat’ta buluşmuşlardır.

Hz. Âdem’in dili İslâmî telakkiye gö­re Arapça, yahudi ve hıristiyanlara göre ise Ârâmîce idi. Cennette Arapça, yer­yüzüne inince de Süryânice konuştuğu, on iki yazı çeşidi ile 700 dil bildiği de öne sürülmüştür.
İsrâiliyat’tan kaynaklanan bazı bilgi­lere göre Âdem ile Havva, cennetten çıktıktan 223 gün sonra evlenmişlerdir Havvâ, Âdem’e her batında bir kız ve bir erkek olmak üzere, yirmi batında kırk çocuk doğurmuştur.

İlk ikizler Kabil ile kız kardeşi Aklima. son ikizler ise Abdülmugis ve Emetülmugls’tir. [625] Sadece Şît tek doğmuştur. Kabil ve Aklima’dan sonra ise Hâbil ile Lebuda doğmuştur. Âdem’in ilk çocuk­larının isimleri, apokrif kabul edilen ki­taplarda farklı şekillerde verilmektedir. “Hazineler Magarasfna göre Kabil (Caih) ile Lebuda, Hâbil (Adel) ile Kelimath; “Âdem’in Ve­fatı” (La mort d’Adam) adlı esere göre Kabil ile Kainan, Hâbil ile Ema; “Âdem ve Havva’nın Mücadelesi’ne göre ise [628] Kabil ile Luva, Hâbil ile de Aklejane dünyaya gel­miştir.
Tevrat’a göre Âdem 930 yıl yaşamış­tır. Hz. Âdem. ölme­den önce oğlu Şît1 e son vasiyetini ya­par ve bir cuma günü vefat eder. [630] Rivayete göre Cenâb-ı Hak. Âdem’e ileride türeyecek bütün soyunu göstermiş, Âdem Hz. Davud’un ömrü­nün altmış yıl olduğunu görünce kendi 1000 yıllık ömrünün kırk yılını ona ver­miştir. Ancak eceli geldiğinde bu vaadin­den dönmek isteyince Allah onun öm­rünü 1000’e Davud’un ömrünü de 100’e tamamlamıştır

Kitâb-ı Mukaddes. Hz. Âdem’in kabrinin nerede olduğunu bildirmemektedir. Fakat ilk dönem yahudi ve hıristiyan yazarları, özellikle de apokrif kitaplar çeşitli görüşler nakletmektedir. Eski yazarlara göre Hz. Âdem. atıldığı yer­yüzü cennetinin civarında bir yere gö­mülmüştür. Bazı yazarlar -Saint Jeröme da dahil- Hebron’a, III. asırdan itibaren ise pek çoğu. İsa Mesih’in çarmıha gerildiği iddia edilen Calvaire’e gömüldü­ğünü savunmuşlardır.Hz. Âdem’in kabrinin nerede olduğu konusunda İslâmî kaynaklarda çeşitli rivayetler vardır. İbn Jshak’a göre Âdem’in kabri cennetin doğusunda bir yerde, diğer rivayetlere göre ise Mekke’­de Ebûkubeys mağarasında veya Hin­distan’daki Nevz dağındadır. [633] Başka bir rivayete göre de tufanda Hz. Nuh, Âdem’in tabutunu gemiye al­mış, tufandan sonra da Beytülmakdis’e defnetmiştir (bk a.y.)

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan İmam Acurri Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: hazreti ademden ve sonraki hayat

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top