Buradasınız: Anasayfa / Sahabeler ve İslam Alimleri / On kıraat imamı kimlerdir

On kıraat imamı kimlerdir

Sponsor Bağlantılar

10 Kıraat İmamları Hakkında Kısaca Bilgi verelim

En önde gelen kıraat imamlarını aşağıda tek tek kısa bir şekilde açıklayalım.

1. Nâfi’ b. Abdurrah­man el-Leysî (ö. 169/785).

Aslen İsfahanlıdır. Kıraatte Medine imamı olarak tanın­mış olup muttasıl kıraat senedi Resûlullah’a Übey b. Kâ’b yoluyla ulaşır. Yetmiş kadar tabiîden kıraat alan Nâfi’ onların okuyuşlarından tercihler yaparak kendi kıraatini oluşturmuştur. Hocaları arasın­da Abdurrahman b. Hürmüz el-A’rec, Ebû Ca’fer el-Kârî ve Müslim b. Cündeb baş­ta gelirken talebelerinden Kâlûn ve Verş onun kıraatini rivayet konusunda en meş­hur iki isimdir. Mekkî b. Ebû Tâlib. Nâfi’ ve Âsım’ın okuyuşlarını kıraatlerin en ev­lâsı, senedi en sağlam olanı ve Arapça bakımından en fasihi olarak kabul eder.(Zerkeşî, el-Burhan I, 331)

2. Ebû Ma’bed Abdullah b. Kesîr (ö. 120/738).

Aslen İranlı olup İbn Kesîr künyesiyle meşhur olmuştur. Mek­ke kıraat imamı olarak tanınan İbn Kesîr’in kıraati Hz. Peygamber’e Mücâhid b. Cebr – Abdullah b. Abbas – Übey b. Kâ’b senediyle ulaşmış, talebelerinin talebele­rinden olan Bezzî ve Kunbül’ün rivayetleriyle yaygın hale gelmiştir.

3. Ebû Amr b. Alâ el-Basrî (ö. 154/771).

Mekke’de doğan ve Basra kurrâsından olan Ebû Amr’ın kıraati Hz. Peygamber’e Mücâhid b. Cebr – Abdullah b. Sâib – Zeyd b. Sabit, Yezîd b. Rûmân – Abdullah b. Ayyaş -Übey b. Kâ’b, Hasan-ı Basrî- Hittân b. Abdullah – Ebû Mûsâ el-Eş’ari gibi senedlerle ulaşmış, talebesi Yahya b. Mübarek el-Yezîdî’nin talebeleri Dûri ve Sûsî’nin rivayetleriyle yaygınlık kazanmıştır.

4. Ab­dullah b. Âmir el-Yahsubî (ö. 118/736).

Aslen Yemenli olup İbn Âmir künyesiyle tanınmıştır. Şam kurrâsındandır. Kıraati Hz. Peygamber’e Mugire b. Ebû Şihâb el-Mahzûmî- Hz. Osman senediyle ulaş­maktadır. Talebesi Yahya b. Hâris’in râvilerinden kıraat alan Hişâm b. Ammâr ve Ebû Amr İbn Zekvân’ın rivayetleriyle meş­hur olmuştur,

5. Âsim b. Behdele (ö. 127/ 745).

Küfe kurrâsından olup kıraati Ebû Abdurrahman es-Sülemî – Ali b. Ebû Tâlib ve Zir b. Hubeyş – Abdullah b. Mes’ûd isnadlarıyla Resûlullah’a ulaşmış, talebeleri Ebû Bekir Şu’be b. Ayyaş ve Hafs b. Sü­leyman’ın rivayetleriyle meşhur olmuştur.

6. Hamza b. Habîb (ö. 156/773).

Fars asıllı olup Küfe kurrâsındandır. Kıraati Resûl-i Ekrem’e Muhammed b. Abdurrahman b. Ebû Leylâ – İsâ b. Abdurrahman b. Ebû Leylâ – Abdurrahman b. Ebû Leylâ – Hz. Ali ve Humrân b. A’yen – Ubeyd b. Nudayle – Abdullah b. Mes’ûd isnadlanyla ulaş­mış, bu ilmi onun talebelerinden tahsil eden Hallâd b. Hâlid ve Halef b. Hişâm’ın rivayetleriyle meşhur olmuştur.

7. Ali b. Hamza el-Kisâî (ö. 189/805)

İran asıllı olup küfe kurrâsındandır. Kıraati Hz. Peygam­ber’e Hamza b. Habîb, İsâ b. Ömer el-Hemedânî ve diğer bazı hocalarının isnad­lanyla ulaşmakta, talebelerinden Ebü’l-Hâris ve Dûrî’nin rivayetleriyle yaygınlık kazanmış bulunmaktadır.

8. Ebû Ca’fer Yezîd b. Ka’kâ’ el-Kârî  (ö. 130/747-48)

Medine kurrâsındandır. Kıraati Hz. Pey­gamber’e Abdullah b. Ayyaş, Abdullah b. Abbas ve Ebû Hüreyre – Übey b. Kâ’b isnadıyla ulaşmakta olup talebeleri İbn Cemmâz ve İbn Verdân’ın rivayetleriyle yaygınlık kazanmıştır.

9. Ya’küb el-Had-ramî (ö. 205/821)

 Basra kurrâsındandır. Kıraatteki isnadlan Sellâm b. Süleyman b. Münzir, Abdurrahman b. Muhaysın, Mehdî b. Meymûn ve Ebü’l-Eşheb Ca’fer b. Hayyân gibi hocalardan başlayıp Hz. Ömer. Ebû Mûsâ el-Eş’arî, Abdullah b. Mes’ûd ve Übey b. Kâ’b gibi sahâbîlere uzanan zincirlerle Hz. Peygamber’e ulaşır. Kıraati talebelerinden Ravh ve Ruveys’in rivayetleriyle meşhur olmuştur.

10. Halef b. Hişâm el-Bezzâr (ö. 229/844)

Küfe kur­râsındandır Hamza b. Habîb’in kıraatini Süleym b. İsâ’dan. Âsım b. Behdele’nin kıraatini Ebû Yûsuf Ya’kub b. Halîfe el-A’şâ’dan ve Nâfi’in kıraatini İshak el-Müseyyebi’den alan Halefin isnadı Hz. Pey­gamber’e bu hocalarının yukarıda zikre­dilen yollarıyla ulaşmakta olup onun kıra­ati talebelerinden İdris b. Abdülkerîm ve İshak b. İbrahim el-Verrâk’ın rivayetleriyle meşhur olmuştur.

Bu on imamdan baş­ka dört imamın ilâvesiyle oluşturulan on dörtlü sistem içinde yer alan imamlar ise şunlardır: Hasan-ı Basrî (ö. 110/728), İbn Muhaysın (ö. 123/741), A’meş (ö. 148/ 765), Yahya b. Mübarek el-Yezîdî (ö. 202/ 817).

(bkz. DİA, Kıraat Md. 25/428)

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Ebu Müslim Horasani kimdir? Ansiklopedik Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: 10 kıraat imamı isimleri, kıraat imamımız kimdir

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top