Buradasınız: Anasayfa / Sorularla İslamiyet / Hikmetli Beyitler Hikmetli Beyitler

Hikmetli Beyitler Hikmetli Beyitler

Sponsor Bağlantılar

Hikmetli Beyitler Hikmetli Beyitler
Birbirindengüzel

Mazhar-ı feyz olamaz düşmeyicek hâke nebât
Hikmetli Beyitler Mütevâzi olanı rahmet-i rahmân büyütür

“Adaletle bulan halk içre şöhret
Unutulmaz ilâ yevmi’l-kıyamet ”
(Molla cami)

“Zulümkârlık dağıtır, berbat eder ülkeyi
Adâlet saadetle âbâd eder ülkeyi ”
(Genceli Nizami)

“Halkı rencîde eden âlemde
Kendi rencîde olur son demde”
(Şeyhülislam Yahya Efendi)

Açılır bahtımız bir gün hemen battıkça batmaz ya
Sebepler halk eder Hâlık, kerem bâbın kapatmaz ya
Benim Hakk’a münacâtım değildir rızk için hâşâ
Hüdâ Rezzâk-ı âlemdir rızıksız kul yaratmaz ya
(Erzurumlu İbrahim Hakkı)

“Mülk-ü dünya kimseye bâkî değil, akıbet berbad olur
Ey Muhibbî, Şöyle farz et kim Süleyman olmuşuz ”
(Kanuni Sultan Süleyman)

Er odur ki dünyada koya bir eser,
Esersiz kişinin yerinde yerler eser

Barbaros Hayrettin Paşa

Revâdır gerçi öldürmek yılanı,
Derviş isen incitme canı
Mârifetnâme’den
Mert olan kizbe tenezzül etmez,
Zillet-i kizbe tahammül etmez

Nâbi
Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu?
Ezelden gam türabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu
Sanma Şahım Herkesi sen Sâdıkane Yar olur,
Herkesi sen dost mu sandın Belki o Ağyar olur,
Sadıkane Belki O Alemde bir Dildar olur,
Yar olur Ağyar olur Dildar olur Serdar olur

Yavuz Sultan Selim Han
Dime kim mürdedir, bunda nice derman ola
Ruh şimşir-i Hüdadır ten gılaf olmuş ona
Dahi a’la kar eder, bir tığ ki, üryan ola

Akşemseddin hazretleri
Atılma dur, sühan-ı ehl-i hâli anlamadan, Cevâba etme tasaddî suâli anlamadan

Nâcî
Hak tecelli eyleyince her işi âsân eder,
Halk eder esbâbını bir lahzada ihsân eder
Lâ Edri
Erişir menzil-i maksûduna âheste giden
Tîz-reftâr olanın pâyine dâmen dolaşır,
Fâriğ ol aybın gözetme kimsenin,
Tâ ki Hakk setreyleye aybın senin
Lâ edrî
Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr
Öyle mest oldum ki gayrin merhabasını bilmedim

Ahmet Paşa
Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dîl

Ne nîza eyleyelim ol ne senindir ne benim

Fuzuli
Padişahı âlem olmak bir kuru kavga imiş
Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş

Yavuz Sultan Selim
Kendi kendine ettiğin âdem

Bir yere gelse idemez âlem

Adlî
“Kimsesiz hiç kimse yok her kimsenin var kimsesi
Kimsesiz kaldım yetiş ey kimsesizler kimsesi”

Ruşeni
Cümleler doğrudur sen doğru isen

Doğruluk bulunmaz sen eğri isen
Yunus Emre
Yürü deryadil olup eyle tahammül yoksa
Rüzgârın önüne düşmeyen âdem yorulur
Lâedri
İhtiyârımla aceb ben hiç olur muydum tabîb,
Ger bileydim âlemin bunca devâsız derdini

Lâ Edrî
Erbab-ı fazlü marifet olmazdı muteber
Herkes cihanda olsa eğer sahib-i hüner
Sâmih
Tevbe Yâ Rabb hatâ râhına gittiklerime,
Bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime

Nizamettin
Meşveretsiz kim ki bir iş işleye
Şol nedamet parmağın çok dişleye
Zarifî
Güden çoban sürüyü döndürünce ters yöne
Geçmez mi sürüdeki topal koyun en öne
La edri
Nadir bulunur tıyneti kamilde kusur
Kem mayeden eyler ne ki eylerse zuhur
Ragıb Paşa
Leb zikirde amma ki gönül fikr-i cihanda

Kaldı arada sübha-i mercan mütereddid
Nâbî
Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir,

Tekdir ile uslanmayanın hakki kötektir
Ziya Paşa
Yâri bil, ağyârı bil aklın başında var iken
Fevt-i fursat eyleme fursat yedinde var iken
Dertli
İlim bir lücce-i bî sâhildir
Anda âlim geçinen câhildir
Nabî
Bir hurûşuyla eder bin hâne–i ikbâli pest
Ehl–i derdin seyl–i eşk–i inkisârın görmüşüz

Nabî
Zülfünün zencirine bend eyledi şahım beni
Kulluğundan etmesin âzâd Allahım beni

Fatih Sultan Mehmet Han
Ne dünyadan safa bulduk, ne ehlinden recamız var,
Ne dergâhı Huda’dan maada bir ilticamız var
Nefi
Aşk derdinin devası kâbil-i derman değil
Terk-i can derler bu derdin mûteber dermanına
Fuzûlî
Nîk ü bed herkes bulur âlemde bir gün ettiğin,
Kendi çekmezse cezâ mîrâs kalır evlâdına”
Ziya Paşa

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Sahabenin Peygamber Aşkı ( Abdullah Bin Huzafe ) Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: halkı rencide eden alemde, HİKMETLİ BEYİTLER

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top