Buradasınız: Anasayfa / Sorularla İslamiyet / Hz Ademin Kovulduğu Cennet

Hz Ademin Kovulduğu Cennet

Sponsor Bağlantılar

Adem’in Konulduğu Cennet

Tevrat’a göre Allah, yerin toprağından ilk insanı yarattıktan sonra, şarka doğru Aden’­de (Eden) bir bahçe hazırlar ve yaptığı adamı oraya koyar.
Bu bir dünyevî cennettir. Bu cennete verilen isim, İbrânîce’de edendir. Âsur ve Bâbil dilinde edinu, Sümer dilinde edin olan bu kelime “Ova, bozkır” mânasındadır (bk. adn, cennet). Rab Allah, içinden bir ırmağın çıkıp dört kola ayrıl­dığı bu bahçede, görünüşü güzel ve ye­nilmesi iyi olan her ağacı ve bahçenin ortasında hayat ağacını ve iyilik ve kö­tülüğü bilme ağacını bitirir. Allah, ko­runması için adamı Aden bahçesine ko­yar. Bahçenin her ağacından yiyebilece­ğini, ancak iyilik ve kötülüğü bilme ağa­cından yememesi gerektiğini, aksi tak­dirde öleceğini bildirir.
Hz Ademin Kovulduğu Cennet
Daha sonra da Âdem’in yalnızlığını gidermek için, ona uygun bir yardımcı olmak üzere, yerin hayvanlarını, göğün kuşlarını yaratır. Fakat bunların hiçbi­ri uygun olmayınca. Âdem’in kaburga kemiğinden kadın yaratılır (bk. havva). Âdem ile Havva’nın yerleştikleri bu bah­çe (cennet). Tevrat’a göre yeryüzündedir ve tartışmalı olmakla birlikte, ço­ğunlukla Dicle ile Fırat arasındaki böl­geyi ifade ettiği kabul edilmiştir.

Kur’ân-ı Kerimde Allah’ın Hz. Adem ve Havva’ya cennete yerleşmelerini em­rettiği belirtilmekte [580] ancak bunun âhirette iyilerin kala­cakları “Ebedîlik yurdu” (dârüthuld) olan cennet olup olmadığı konusunda açık bir ifade bulunmamaktadır.

Bu yüzden İslâm bilginlerinden bir kısmı, ilgili âyet­lerdeki cennet kelimesinin sözlük anla­mıyla “bahçe” demek olduğunu, bunun da yeryüzünde bir yer olması gerekti­ğini ileri sürmüşlerdir. Ebü’l-Kâsım el-Belhî. Ebû Müslim el-İsfahânî gibi bir­çok Mu’tezile âlimi ile bazı Ehl-i sünnet âlimleri bu görüşü savunurken ileri sür­dükleri başlıca deliller şunlardır:

a- Eğer Âdem ve Havva’nın konulduğu cennet âhirette iyilerin mükâfatlandırılacağı cennet olsaydı, Âdem ve Havva’ya ya­sak konmaması gerekirdi. Çünkü esas olarak cennette yasak yoktur,
b- Cen­nette isyan ve günah söz konusu ola­maz; halbuki Âdem ve Havva günah iş­lemişlerdir,
c- Eğer burası asıl cennet olsaydı, orada kâfir bulunmaması gere­kirdi. Oysa şeytan cennette iken kâfir olmuş ve bu yüzden oradan çıkarılmış­tır,
d- Kur’an’da bildirildiğine göre cen­net ebedîlik yurdudur; oraya giren bir daha çıkarılmaz [581]; hal­buki Âdem ve Havva konuldukları cen­netten çıkarılmışlardır. Bu görüşte olanlar. buranın dünyadaki bir yer olması gerektiği konusunda daha başka delil­ler de ileri sürmüşlerdir. Hatta bunlar, “Bağlık bahçelik yer, yeşil topraklar” anlamına aldıkları bu cennetin Fars ül­kesi ile Kirman arasında, Aden arazisin­de veya Filistin’de olduğu yönünde id­dialar ortaya atmışlarsa da bu iddialar ciddi bir delile dayanmaktan uzaktır. İmam Mâtürîdî de bu cennetin genel anlamıyla bağlık bahçelik bir yer oldu­ğu şeklindeki açıklamalarıyla buranın yeryüzünde olduğu görüşüne katılıyor gibiyse de tam olarak yerini tesbit et­menin imkânsız olduğunu, selefin de bu kanaati taşıdığını belirtmektedir.

Ehl-i sünnet âlimlerinin çoğu, Hz. Peygamber’in mi’rac sırasında cenneti mü­şahede ettiğini bildiren hadisleri de göz önüne alarak, Âdem ve Havva’nın bu­lunduğu cennetin gökte olduğunu sa­vunmuşlar, ayrıca onların cennetten çı­karıldığını anlatan âyetlerde “İniniz!…” fihbitû kelimesinin kullanılmış olması­nı da buna delil göstermişlerdir. Karşı görüşte olanlar ise bu kelimenin Baka­ra süresindeki (2/61) örneğinde olduğu gibi, “Gitmek” anlamında kullanıldığını belirtmişlerdir. Bazı âlimler de bu ko­nudaki her iki iddianın mümkün oldu­ğunu, konu ile ilgili sahih ve güçlü bir delil bulunmadığından kesin bir sonuca varılamayacağını, dolayısıyla tartışma­ya girmemek gerektiğini söylemişlerdir

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Yezidiler Kimdir ve Neye Taparlar? Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top