Buradasınız: Anasayfa / Sorularla İslamiyet / Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi ile ilgili Hadisleri

Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi ile ilgili Hadisleri

Sponsor Bağlantılar

Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi ile ilgili Hadisleri
Hadislerde Geçen Kadir Gecesi
Kadir gecesi hakkında hadisler

(Rüdaniden)

3086- Mâlik radiyallahu anh’dan: Güvenilir ilim ehlinden şöyle dediğini duymuş: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem’e kendisinden önceki insanların ömrü gösterildi Uzun ömürlü olan o milletlerin iş­lediği amelleri işleyemiyecek olan ümmetinin ömürlerini kısa buldu Bu yüzden Allah ona bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini verdi”[219]

3087- Enes radiyallahu anh’dan: Ramazan ayı girdi Allah Resulü sallalla­hu aleyhi ve sellem buyurdu: “Bu ay gelip çattı Onun içinde bin aydan hayırlı olan bir gece vardır Kim onun (bu gecenin) hayrından mahrum olursa bütün hayırlardan mahrum olmuş olur Onun (bu gecenin) hayrından mahrum olan ancak saadetten payı olmayan kimsedir” [İbnMâce][220]

3088- Yûsuf bin Sa’d radiyallahu anh’dan: Bir adam Hasan bin Alî’ye, Muâviye’ye biat ettikten sonra kalkıp şöyle dedi: “Mü’minlerin yüzünü kararttın” Ya da: “Ey Mü’minlerin yüzünün karartıcısı!” dedi O, şu cevabı verdi: “Beni kınama, Allah seni esirge­sin! Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem’e Ümeyye oğulları kendi minberi üzerin­de gösterildi; ağrına gitti Bu sebeple İnnâ a’taynâke’l-Kevser sûresi indi: «Yâ MuhamT med, biz sana Kevser’i yani cenneteki nehri verdik» Bir de kendisine «İnnâ enzelnâhufî leyleti’ l-Kadri Leyletü’l-Kadri hayrun min elfi şehrin» sûresi nazil oldu: “Senden sonra Ümeyye oğulları buna (bin aya) mâlik ola­caklar ey Muhammedi”
el-Kâsım bin el-Fadl dedi ki: “Biz (Eme-vîlerin iktidar müddetini) saydık ne fazla ve ne de eksik tam bin ay çıktı” [Tirmizî][221]

3089- İbn Ömer radiyallahu anh’dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabından birtakım adamlara, (rüyalarında) Kadir gecesi (Ramazan’ın) son yedilerinde gösterildi Bunun üzerine Peygamber sallalla­hu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Rüyanızın son yedilerde aydınlandığını görüyorum; bu sebeple kim onu araştırmak isterse, son yedilerde arasın”[222]

3090- Diğer rivayette: “Son on günün içinde arasın” olarak geçmiştir
[Mâlik, Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud][223] 3091- Ebû Saîd radiyallahu anh’dan: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile (Ramazan’ın) orta on gününde itikâfa gir­dik; yirminci gün olunca pılı pırtımızı alıp taşındık Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem geldi ve şöyle buyurdu: «Kim taşınmış ise itikaf mahalline geri gelsin! Zira rüyam­da bu gece kendimi su ile çamur arasında secde ederken gördüm» O, itikâf ettiği yere dönünce, gökyüzünü bulut kapladı ve yağ­mur yağdı Onu hak ile gönderene yemin ederim ki, gök o günün sonunda hücum etti Mescid o zaman tavansız bir çardak idi Bur­nunda ve burnunun ucunda su ve çamur izle­ri gördüm”[224]

3092- Diğer rivayet: (Alalh Resulü) Ra­mazan’in ilk on gününde itikâf a girdi Sonra orta on gününde Türk çadırında itikâfa girdi Kapısında bir hasır vardı
Eliyle hasın alıp çadırın kenarına koydu Sonra başını çıkardı insanlarla konuştu; halk onun yanına yaklaştılar Buyurdu ki: “Ben Ramazan’in ilk on günü itikâfa girip bu gece­yi arardım Sonra ayın ortasındaki on günün­de itikâf yapmaya başladım Bunun üzerine bana o gecenin son on günlerin içinde olduğu söylendi İçinizden kim itikâfa girmek isterse girsin” Bunun üzerine cemaat de onunla bir­likte itikâfa girdiler Devamla şöyle buyurdu:
“Şüphesiz bana (Kadir gicesi) tek gece olarak gösterildi O gecenin sabahında sanki ben su ile çamur arasında secde ediyordum” Benze­rini nakletti[225]

3093- Diğer rivayet: Buyurdu ki:
“Ey Cemaat! Bana Kadir gecesi bildiril­di; size haber vermek için çıkmıştım, ancak davalı iki adam geldi, beraberlerinde şeytan da vardı Onu (Kadir gecesinin hangisi oldu­ğunu) unuttum Bu nedenle siz onu Rama­zan’in son on gününde arayın; dokuzunda, yedisinde ve beşinde arayın!”
Dedim ki: “Ey Ebû Saîd, siz sayılan biz­den daha iyi bilirsiniz!”
“Evet” dedi
“Peki dokuzuncu, yedinci ve beşinci ne demektir?”
“Yirmi biri geçtiği zaman, onu takip eden yirmi ikidir İşte dokuzuncu odur Yirmi üç geçtiği zaman, onu takip eden yedincidir; yir­mi beşi geçtiği zaman onu takip eden de be­şincidir” dedi [Tirmizî hariç, Altı hadis imamı][226]

3094- Enes radiyallahu anh’dan: el-Cuhenî dedi ki: “Ey Allah’ın Resulü!
Bizim bu ayda hazır bulunmaya gücümüz yet­memektedir O nedenle bize Kadir gecesini bildir!” Şöyle buyurdu:
“Ayın son yedi günlerine dikkat edin!”
“Buna gücüm yetmez”
“Kalan yedinci gecede ara O, bu gece­dir”
“Ey Allah’ın Resulü! Bu gece yirmi üçün­cü gecedir ve kalan sekiz gecededir”
“İşte ay böylece eksilir Kalan geceler ye­didir” buyurdu [Ebû Ya’lâ zayıf bir senedle][227]

3095- Abdullah b Üneys radiyallahu anh’dan:
O dedi ki: “Ey Allah’ın Resulü! Kadir ge­cesini aradığın gece hangi gecedir?”
“O geceden başka insanların namazı terk edeceklerinden korkmasam sana o geceyi bil­dirirdim” buyurdu
[Taberânî, Mu’cemu’I-Kebfr’de][228]

3096- Abdullah bin Üneys el-Cühenî radi­yallahu anh’dan:
O Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem’e dedi ki: “Seleme oğullarından bir ce­maat beni sana gönderdi; senden Kadir gece­sini soruyorlar?” Buyurdu ki:
“Bu gece kaçıncı gecedir?”
“Yirmi ikinci gecedir” dedim
“İşte bu gece Kadir gecesidir” buyurdu Adam dönüp gitti Dedi ki: “Yahut bir sonra­ki gecedir —Yirmi üçüncü (geceyi) kastedi­yor—” [Ebû Dâvud][229]

3097- (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu
“Bana Kadir gecesi gösterildi, sonra ba­na unutturuldu O gecenin sabahında sanki ben su ile çamur arasında secde ediyordum” (Râvi) dedi ki:
“Yirmi üçüncü gecede yağmur yağdı Al­lah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize na­maz kıldırdı, namazdan ayrıldığında, alnında ve burnunda su ve çamur izleri vardı”
Abdullah bin Üneys, (yağmurlu gecenin) yirmi üçüncü (gece) olduğunu söylerdi
[Buharî, Müslim, Mııvatta ve Ebû Dâvud Lafız Buharî’ye aittir][230]

3098- İbn Abbâs radiyallahu anh’dan: Dedi ki: “Onu yirmi dördüncü gecede ara­yın!” [Buhârî][231]

3099- Bilâl radiyallahu anh’dan:
(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu
“Kadir gecesi yirmi dördüncü gecedir” [Ahmed][232]

3100- Ubeyy bin Ka’b radiyallahu anh’­dan:
Ona denildi ki: “İbn Mes’ûd: Bütün bir se­nenin gecelerini ihya eden Kadir gecesine rastlayabilir” diyor Bunun üzerine şöyle de­di:
“Kendinden başka hiçbir ilah olmayan Al­lah’a yemin ederim ki o, Ramazan ayının içindedir” —İnşaallah diyerek istisnasız ye­min etti ve dedi ki:— “Vallahi ben o geceyi biliyorum O, Allah Resulünün bize ihyasını emrettiği yirmi yedinci gecedir ki belirtisi, o gecenin sabahında güneşin şuâsız bembeyaz doğmasıdır” [Müslim, Ebû Dâvud ve Tirmizî][233]

3101- Diğer bir rivayet: “Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem, bize şunu bildirmiş­tir: O (gece), sabahında güneşin şuâsız doğ­duğu gecedir Saydık ve ezberledik Vallahi İbn Mes’ûd da onun Ramazan’da ve yirmi ye­dinci gecede olduğunu da bilmiştir Lâkin, tembelleşir amel etmezsiniz diye size söyle­mek istememiştir”[234]

3102- İbn Mes’ûd radiyallahu anh’dan: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize Kadir gecesi hakkında şöyle buyurmuş­tur
“Onu Ramazan’ in yirmi yedi, yirmi bir ve yirmi üçüncü gecelerinde arayın!” Sonra sü­kût etti lEbû Dâvud][235]

3103- Ebû Bekre radiyallahu anh’dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu
“Onu, kalan dokuzda, ya da kalan yedide, ya da kalan beşte, ya da kalan üçte yahut son gecede arayın!” ITirmizî][236]

3104- İbnü’l-Museyyeb radiyallahu anh’­dan, dedi ki:
“Kim Kadir gecesi cemaatle namaz kılar­sa, ondan büyük nasibini almış olur” [Mâlik][237]

3105- Ubâde bin es-Sâmit radiyallahu anh’dan:
(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu
“Onu son on günde, tek gecelerde arayın; yirmi bir, yirmi üç, yirmi beş, yirmi yedi, yir­mi dokuzuncu gecelerde, yahut son gecede arayın! Kim o geceyi iman ederek, karşılığını da ancak Allah’tan bekleyerek ihya eder, son­ra (o gecenin manasına) uygun davranırsa, bütün geçmiş ve gelecek günahları bağışla­nır” [Taberânî, Mu’cemu’l-Kebtr’de ve Ahmed][238]

3106- Onun (Ahmed’in) şöyle bir rivayeti de vardır: “Onun alâmeti: temiz ve dibi görü­nen denizin derinliğinde, parlak ve hareket­siz, ne soğuk, ne sıcak, ne de yıldızlardan uzak bir Ay O gecenin sabahında doğan gü­neş ise sanki ışığı ve parlaklığı olmayan bir dolunay”[239]

3107- Taberânî, Mu’cemu’l-Kebîr’de, za­yıf bir senedle, Vasile bin el-Eskâ’dan rivayet edip, şu ilaveyi yaptı:
(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu
“O gecede ne bulut, ne yağmur ve ne de rüzgâr vardır”[240]

3108- Ahmed ve Bezzâr, Ebû Hurey-re’den merfûan nakletmişlerdir:
(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu
“O, yirmi yedinci ya da yirmi dokuzuncu gecedir O gece melekler yeryüzünde, taş sa-‘ yısından fazla olacaklardır”[241]

3109- Taberânî, Mu’cemu’l-Evsaftâ zayıf bir senedle ondan (Ebû Hureyre’den) merfû olarak:
(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu
“Kadir gecesini; on yedi, ya da ondokuz, ya da yirmi bir, ya da yirmi üç, yahut yirmi beş, yahut yirmi yedi, yahut yirmi dokuzuncu gecelerde arayın”[242]

3110- İbn Ömer radiyallahu anh’dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e Kadir gecesi hakkında sordular Cevaben şöy­le buyurdu:
“O, bütün Ramazan’in içindedir”
[Ebû Dâvud][243]

3111- Ebû Hureyre radiyallahu anh’dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında Kadir gecesi hakkında konuştuk; şöyle buyurdu:
“Hanginiz Ay’ın yarım kazan gibi doğdu­ğunu hatırlar? (İşte o zaman o gecedir)”[244]

3112- Câbir radiyallahu anh’dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu
“Gecelerde bir saat vardır ki o saate kim rastlayıp da Allah’tan bir şey isterse mutlaka Allah ona isteğini verir Bu isteği ister dünya ile ilgili olsun ister âhiretle fark etmez Bu sa­at her gecededir” [İkisi Müslim’e aittir][245]

3113- Âişe radiyallahu anhâ’dan:
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem’i bir gece kaybettik Baktım ki o, Bakî’ mezarlığındadır
Şöyle buyurdu:
“Allah ve Resulü’nün sana haksızlık ede­ceğinden mi korkuyorsun?”
Dedim ki: “Ey Allah’ın Resulü! Senin ha­nımlarından birine gittiğini sanmıştım”
Buna şu cevabı verdi:
“Allah Teâlâ, Şa’ban’ın onbeşinde, dünya semasına nazil olur Kelb kabilesi koyunları­nın tüyleri sayısınca insanların günahlarını bağışlar” [Tirmizî] Rezîn’in rivayetinde şu ilave vardır: “Ate­şi hak edenlerden”[246]

3114- Ebû Mûsâ radiyallahu anh’dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu
“Allah Şa’ban’ın onbeşinci gecesinde te­celli edip, müşrik ve (müslümanlara) düşman­lık edip kin besleyenler dışında tüm yaratıkla­rını bağışlar” [İbn Mâce leyyin bir senedle][247]

* Hz Aişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resülü, dedim, şâyet Kadir gecesine tevâfuk edersem nasıl dua edeyim?” Şu duayı okumamı söyledi: “Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu’l-afve fa’fu anni (Allahım! Sen affeedicisin, affı seversin, beni affet”
Kadir gecesi ile ilgili hadisler
* Bir rivayette şöyle gelmiştir:”Kadir gecesinin, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümüidiyle ihya ederse geçmiş günahları affedilir”

* Hz Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) vefat edinceye kadar Ramazan’ın son on gününde itikafa girer ve derdi ki: “Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününde arayın” Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’dan sonra, zevceleri de itikafa girdiler”

* İmam Mâlik in Muvatta’da kaydına göre şu rivâyet kendine ulaşmıştır: “Hz Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e ümmetinin ömrü gösterilmiş Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), önceki ümmetlerin ömrüne nisbetle kısa olduğu için, amelde onların uzun ömürde işlediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa bulmuş Bunun üzerine Cenab-ı Hakk bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni vermiştir”

* İbnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a Kadir gecesi (Ramazan’ın neresinde?) diye sorulmuştu “O, Ramazan’ın tamamında!” diye cevap verdi”

* İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: Hz Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in ashabından bazılarına (radıyallahu anhüm), rüyalarında, Kadir gecesinin Ramazan’ın son yedisinde olduğu gösterildi Rüyaları kendisine anlatılınca Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm): “Görüyorum ki, rüyanız son yediye tetâbuk etmektedir Öyleyse, Kadir gecesini aramak isteyen son yedide arasın” buyurdu”
* Buhârî’nin Hz Aişe’den kaydettiği bir rivayette, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle demiştir: “Kadir gecesini, Ramazan’ın son onunda arayın”

* Ebû Saîd (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kadir gecesi bana (bugün rüyamda) gösterildi, (şu anda hangisi olduğunu unuttum) O gecenin sabahında kendimi su ve toprak içinde secde eder buldum” Derken hava bozdu, yağmur başladı Zaten mescid çardak şeklindeydi (üstü ağaç dallarıyla örtülü idi) Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın burnu (alnı) üzerinde ve burun yumuşaklarında su ve toprak bulaşığını gördüm O gün Ramazan’ın yirmi birinci sabahıydı”

* Zirr İbnu Hubeyş anlatıyor: “Ubey İbnu Ka’b (radıyallahu anh)’a dedim ki, “İbnu Mes’ud (radıyallahu anh): “Bütün sene geceleri kalkan kimse Kadir gecesine tesadüf edebilir diyormuş (ne dersiniz?)” Bana şu cevabı verdi: “Kendisinden başka ilâh olmayan Zat-ı Zülcelâl’e yemin olsun, Kadir gecesi Ramazan ayındadır Ve o gece, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın bize kalkmamızı emrettiği gecedir, o da yirmi yedinci gecedir Bunun emâresi, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınsız olarak doğmasıdır”

* Yusuf İbnu Sa’d anlatıyor: “Hasan İbnu Ali (radıyallahu anhümâ), Hz Muâviye’ye biat ettikten sonra, bir adam yanına gelip: “Mü’minlerin yüzünü kara ettin (veya: Ey mü’minlerin yüzünü karartan adam) (diye öfkesini) dile getirdi Hz Hüseyin (radıyallahu anh) adama (tatlılıkla mukabele etti): “- Allah’ın rahmetine banasıca, niye böyle şiddetli çıkışıyorsun Nitekim Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Benî Ümeyye’yi (sağken rüyasında, tek tek halife olup) minbere çıkmış gördü Bu onu üzmüştü ki şu âyetler indi: “Biz sana Kevser’i verdik” (Kevser 1) “Biz onu sana Kadir gecesinde indirdik Kadir gecesinin (o büyük fazilet ve şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır (Bu gece senden sonra Benî Ümeyye’nin saltanat süreceği) bin aydan hayırlıdır” Kasım İbnu’l-Fadl (merhum der ki: “Benî Ümeyye’nin iktidar müddetlerini ay olarak saydık, tam bin aydı, ne fazla ne eksik”

– Ubâde b. Sâmit (r.a) şöyle demiştir: Resûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem, Kadir Gecesi’ni haber vermek üzere Hâne-i Saâdetinden çıktı. Derken Müslümanlardan iki kişi kavga ettiler. Buyurdular ki: Ben, size Kadir Gecesi’ni haber vermek üzere çıkmıştım. Filân ile filân kavga ettiler de ona dâir olan bilgi kaldırıldı. İhtimâl ki hakkınızda bu daha hayırlıdır. Artık siz, Kadir Gecesi’ni yirmiden sonraki yedinci veya dokuzuncu veya beşinci gecelerde arayınız

– İbn-i Abbâs (r.a)’dan rivâyet edildiğine göre, Nebî salla’llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ashâb’ım! Siz leyle-i Kadr’i Ramazan’ın aşr-ı ahîrinde arayınız!. Leyle-i Kadir, ya Ramazan’dan dokuz gece kala, yâhut yedi gece kala, yâhut da beş gece kaladır

– Âişe (r.a)’dan şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Ramazan’ın son on günü girince, Nebî salla’llâhu aleyhi ve sellem ibâdet konusunda daha da ciddî bir sa’y ü içtihâd arz ederlerdi. Gecesini ihyâ eder, ehl ü âilesini de ibâdet için uyandırırdı.

– Ebû Hüreyre radiyallâhu anh’den: Şöyle demiştir: Resûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim, imânından dolayı ve mükafatını yalnız Allâh’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse, geçmiş günahları affedilir.

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Dinimizde Cuma Hutbelerinin Arapça Dışındaki Dillerde Yapılması Yanlış Mıdır? Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: kadir gecesi hadisleri arapça, peygamber efendimizin kadir gecesiyle ilgili sözleri, kadir gecesi hadisleri, kadir gecesi ile ilgili hadisler arapça, peygamber efendimizin kadir gecesi ile ilgili sözleri, peygamber efendimiz in kadir gecesi hadisleri, peygamber efendimiz bana kadir unuttum, kadir gecesiyle ilgili hadisler arapça, kadir gecesi resimli hadisler

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top