Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abbas Bin Mirdas Kimdir

Abbas Bin Mirdas Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABBAS b. MİRDAS Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebü’l-Heysem Abbâs b. Mirdâs b. EbîAmir es-Sülemî Kahramanlık şiirleriyle tanınan sahâbî.
Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Babası Mirdâs putperest idi. Onun ölü­münden sonra, rivayete göre 8 (629) yılında veya daha önce Süleym kabile­sinden bazı kimselerle birlikte Hz. Peygamber’e giderek müslüman oldu. Ken­di kabilesinden topladığı dokuz yüz kişişilik bir kuvvetin başında önce Mekke’nin fethine katildi; Huneyn Savaşı ile Tâif muhasarasında da bulundu. Müellefe-i kulûb’dan kabul edilen Abbas b. Mir­dâs. Huneyn Savaşı’nda elde edilen ga­nimetlerin taksimi sırasında, yeni müs­lüman olan başka kimselere daha çok pay verildiğini öne sürerek hoşnutsuz­luğunu dile getiren şiirler söylemeye başladı. Bunun üzerine Hz. Peygamber ona da yüz deve verilerek memnun edilmesini emretti.

Abbas b. Mirdâs, Hz. Peygamber’le birlikte katıldığı savaşlardan sonra Mekke veya Medine’de kalmayıp kabi­lesinin yanına dönmüştür. Hz. Ömer’in hilâfeti sırasında Basra’ya gidip yerleş­tiği bilinmektedir. Bazı kaynaklarda Abbas’ın Şam’a da gittiği kaydedilir.
Başta Huneyn olmak üzere Abbas’tn katıldığı savaşlarla ilgili kahramanlık duygularını dile getiren şiirlerinin bir kısmı zamanımıza ulaşmıştır. el-Eğönî ve İbn Hişâm’ın es-Sîre’si gibi kaynak­larda bunlardan bol örnekler vardır. İbnü’s-Sikkît, Ali b. Abdullah et-Tûsî ve Sükkerî tarafından tertip edildiği söyle­nen divanı günümüze kadar gelmemiş­tir. Cemil Bek el-Azm’ın derlediği bir kı­sım şiirlerini ihtiva eden nüsha, Zâhiriyye Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. [171] Yahya el-Cübûrî, onun şiirlerinden yetmiş yedisini bir araya getirerek Dîvânü’l- Ahbâs b. Mirdös es-Sülemî adıyla neşretmiştir. [172] Hz. Peygamberden dört hadis rivayet eden ve Halife Osman devrinde ölen Abbas b. Mirdâsın vefat tarihi kesin olarak tesbit edilememiştir. [173]

Bibliyografya

1- Vâkıdî, Kitâbü’l-Meğâzî (nşr. M. (ones), Lon­don 1965-66.
2- İbn Hişâm. es-Sire (nşr. Musta­fa es-Sekka v.dğr.), Kahire 1375/1955.
3- İbn Sa’d. et-Tabakâtü’l-kübrâ [nşr. İhsan Abbasi, Beyrut 1388/ 1968.
4- İbn Kuteybe. eş-Şi’r ue’ş-şu’arâ’, Kahire 1322.
5- Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, el-Eğânî, Kahire 1927.
6- İbn Hazm. Cevâm’s-sîre (nşr. ihsan Abbas-Nâsıruddin Esed). Kahi­re 1956.
7- İbnü’l-Esîr. Üsdü’l-ğabe (nşr. Muhammed İbrahim el-Bennâ vdğr.), Kahire 1390-93/1970-73.
8- İbn Hacer, el-İşâbe, Kahire 1328.
9- Sez­gin. GAS.
10 Abdullah Abdürrahîm Useylân, “Edvâ” “ale’d-dîvâni’1-mecmûc li’l-Abbâs b. Mirdâs es-Sülemî”, Mecelletü Kültiyyeti’i-luğa ve’l-ulûmi’l-ictimâ’iyye, sy. 5, Riyad 1975.
11- N. Rhodokanakis. “Abbas”, İA, I, 15;
12- G. E. von Guınebaum, “al-‘Abbâs b. Mirdâs”, El (Fr),1, 12. [174] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abbas Bin Memun Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top