Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abd Bin Humeyd Kimdir? Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Abd Bin Humeyd Kimdir? Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABD b. HUMEYD Hakkında Bilgiler

Ebû Muhammed Abd b. Humeyd b. Nasr el-Kissî (el-Keşşî) (ö. 249/863-64) Mâverâünnehir’in tanınmış hadis hafızı.
Mâverâünnehir’de bir Türk şehri olan Kis’te 170’ten (786-87) sonra doğdu ve aynı şehirde öldü. Gençliğinde o günün önemli ilim merkezlerine giderek Yezîd b. Hârûn, Yahya b. Âdem, Abdürrezzâk, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî ve Ebû Bekir b. Ebû Şeybe gibi âlimlerden hadis tahsil etti. Kendisinden de Müslim, Tirmizî ve oğlu Muhammed başta olmak üzere Mâverâünnehir âlimlerinin birçoğu ha­dis rivayet etti. Şahîh-i Buhari’deki bir senedde [259] geçen Abdülhamîd (veya AbdüIhumeyd) isminin Abd b. Humeyd olduğunu söyleyen Mizziyi [260] Dârimi’deki rivayet desteklemektedir.
Güvenilir bir muhaddis olan Abd b. Humeyd’in iki eseri vardır.
1- el-Müsnedulkebîr. Müellif tarafından yapılmış bir muhtasarına ait bazı cüzler günü­müze kadar ulaşmıştır. [261] el-Müntehab min Müsnedi ‘Abd fa. Humeyd adıyla bilinen ve Süleymaniye [262], Millet Feyzullah Efendi, [263], Nuruosmaniye [264] ve Köprülü [265] kütüphanelerinde birer yazması bulunan eser üzerinde, Kemaleddin Özdemir. Hadis İlminde Abd b. Humeyd ve Müntehab Müsned’i adıyla Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bir doktora tezi hazırlamıştır. Ayrıca eş-Şüldşiyyâtü’l-diaca fî Müntahabi’l-Müsned adlı seçme bir cüzün yazmala­rı da bulunmaktadır. [266] 2- et-Tefsîr. Gü­nümüze ulaşmayan bu eserden İbn Ha-cer’in yaptığı iktibaslara el-İşâbe’de yer yer rastlanmaktadır. [267]

Bibliyografya

1- Dârimî, “Mukaddime”, 6.
2- Buhârî, “Menâkıb”, 25.
3- Zehebî, Aclâmun-nübelâ XII, 235-238.
4- Zehebî, Tezkiretü’l-huffâz, Haydarâbâd 1375-77/l955-58.
5- Zehebî, el-‘Iber(nşr Ebû Hacir Muhammed es-Saîdl, Beyrut 1405/1985.
6- İbn Hacer, Tehzibü’t-Tehzîb, VI, 454-457.
7- İbn Hacer, Fethu’l-Bârl (nşr. Tâhâ Abdurraûf Sa’d v dğr ), Kahire 1398/1978.
8- İbnan-İmâd. Şezerâtü’z-zeheb, Kahire 1350-51.
9- Sezgin, GAS, I, 113. [268] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Tasavvufta Abd Nedir? Hakkında Ansiklopedik Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: Abd bin humeyd

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top