Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdulaziz el-Buhari Kimdir

Abdulaziz el-Buhari Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDÜLAZİZ el-BUHARÎ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Alâüddîn Abdülazîz b. Ahmed b. Muhammed el-Buhârî (ö. 730/1330) Hanefî fakihi. Daha çok fıkıh usulüne dair yazdığı eserlerle tanınmıştır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Amcası Fahreddin Muhammed el-Maymergi ve Hâfızuddin Muhammed el-Buhârrden fıkıh okudu. Yetiştirdiği talebeler arasında Kıvâmüd-din Muhammed el-Kâkî ve Cemâleddin Ömer el-Habbâzî gibi meşhur Hanefî âlimleri bulunmaktadır.

Eserleri. Keşfü’l-esrâr fi şerhi Uşûli’l-Pezdevî. Fahrülislâm el-Pezdevi’nin (ö. 482/1089) Hanefî metoduna göre yaz­dığı fıkıh usulüne dair eserinin şerhidir. Keşfü’l-esrâr, PezdevTnin eseri üzerine yapılan şerhlerin en genişi ve en meş­hurudur. Abdülazîz el-Buhârî bu eserini yazarken Gazzâlfnin kelâmcıların meto­duna göre kaleme aldığı el-Müstaşfâ adlı eserinden de faydalanmıştır. Keş­fü’l-esrâr, üslûbu açık ve güzel oldu­ğundan daha sonraki âlimler için de önemli bir kaynak olmuştur. Nitekim Teftâzânî fıkıh usulüne dair et-Telvîh adlı eserinde bu kitaptan çokça iktibas­larda bulunmuştur. Keşfü’l-esrâr, Kahire’de (1307) ve İstanbul’da (1307-1308) dört cilt halinde yayımlanmıştır.

Abdülazîz el-Buhâri’nin fıkıh usulüne dair diğer eseri, Hüsâmeddin el-Ahsîkesi’nin (ö. 644/1247) el-Müntehab adlı eserine et-Tahkik (Dâyetü’t-tahkik ve­ya Şerhu’l-Husâmî) adıyla yaptığı şerhtir. Müellifin Keşfü’l-esrâr’dan sonra kaleme aldığı bu eser de neşredilmiş­tir. [489] Abdülazîz el-Buhâri’nin “Kitâbü’n-nikâh”a kadar yaz­dığı el-Hidâye şerhi; el-Erbacûn fi’l-hadîş-, ev, cami ve şehir çevreleriyle il­gili hükümleri ihtiva eden Kitâbü’1-Efniyye adlı eserleriyle, ferâize dair Ri­sale fî tahrîci mesâ’ili zevi’l-erhâmü’1-teraiz [490] adlı bir risalesi de bulunmak­tadır.[491]

Bibliyografya

1- Abdülazîz el-Buhârî, Keşfü’l-esrâr, İstanbul 1308.
2- Kureşr, el-Ceuâhirü’l-mudiyye (nşr Abdülfettâh Muhammed el-Hulv), Kahire 1398-99/1978-79.
3- İbn Kutluboğa. Tâcü’t-terâcim, Bağdad 1962.
4- Keşfü’z-zunûn, I, 112; 11, 1395, 1848-1849;
5- Leknevî. el-Fevâ’i-dü’l-behiyye (nşr. Muhammed Bedreddin Ebû Firâ), Kahire 1324-Beyrut, ts. (Dârül-Marife).
6- Hediyyetü’i-‘ârifin, I, 581.
7- Serkîs, Mu’cem, I, 537-538.
8- Brockelmann. GAL Suppl, 1, 637, 654; II, 268.
9- Seyyid Bey..üsül-i Fıkıh, İstanbul 1333.
10- Ziriklî, el-Alâm, Kahire 1373-78/1954-59.
11- Kehhâle, Mu’cemü’l-mü’ellifîn, Dımaşk 1376-80/ 1957-61-Beyrut, ts. (Dâru İhyâi’î-türâsi’l-Arabî), V, 242. [492] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdülaziz Bin Abdülvahhab Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top