Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdülgafur-i Lari Kimdir

Abdülgafur-i Lari Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDÜLGAFÛR-İ LARÎ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Radıyüddîn Abdülgafûr-i Lârî (ö. 912/1506) Abdurrahmân-ı Câmî’nin önde gelen müridlcrinden, âlim ve mutasavvıf. İran’ın Fars eyaletindeki Lâr kasaba­sında doğdu. Doğum tarihi belli değil­dir. Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. 5 Şaban 912 [40] Pazar günü Herafia ölmüş ve şeyhi Câmî’nin kabri civarına defnedilmiştir. Reşohât, müellifi Ali b. Hüseyin el-Kâşifî es-Sâfı (ö 939/1532), Abdülga­fûr-i Lârrnin çağdaşı ve müridlerinden biri olmasına rağmen hakkında tatmin edici bilgi vermemiş, daha ziyade ma­nevî yönü ve özellikle kerametleri üze­rinde durmuştur. Abdülgafûr’un ashap­tan Sa’d b. Ubâde’nin soyundan geldiği­ne dair bir rivayeti de nakleden Kâşifi, onun aklî ve naklî ilimlerde devrinin üs­tadı sayıldığını, Abdurrahmân-ı Câmrnin eserlerinin çoğunu bizzat kendisinden okuduğunu ve Şerh-i Fuşûşü’l-hikem adlı kitabının mukabele’sini kendisiyle birlikte yapıp 896’da (1491) tamamla­dıklarını bildirir. Lârfnin Nefehât’a ayrı­ca bir tekmile yazdığını söyleyen Kâşifi, onun büyük bir şahsiyet olduğunu ve şeyhi Abdurrahmân-ı Câmî gibi vahdet-i vücûd nazariyesini benimsediği­ni ifade eder. [41]

Eserleri.

Tekmile-i Nefehûtü’1-üns (el-İhtişâr ve’z-zeyt’alâ Nefehâti’l-üns). Eserin Üsküdar Selim Ağa Kütüphanesi’nde (nr. 571) bulunan nüshası 172 va­raktır. Baş tarafında yirmi varaklık bir bölüm, Ebû Abdurrahman es-Sülemî ve görüşlerine ayrılmıştır. Geri kalan kı­sımda ise Ebû Hâşim es-Sûfi’den başla­yarak 200 kadar sûfînin biyografisi yer almaktadır. Abdülgafûr-i Lârî Mirktü’1-edvâr fi’t-târih, Tercemetü’1-Uşûli’l-caşere ve şerhuhû, Havâşî-yi Gafûriyye [42] adlı eserlerini Farsça, Haşiye calâ şerhi’I-Câmî lil-Kâfiye [43] adlı eserini de Arapça olarak ka­leme almıştır. Mirkatü’l-edvâr li’t-târih ile Hdşiye calû şerhi’1-Câmî li’I-Kâfiye adlı eserler Molla Muslihuddîn-i Lârfye de (ö. 797/1571) nisbet edil­miştir. [44]

Bibliyografya

1- Reşahât Tercümesi.
2- Ma’sûm Alî Şâh. Tarâyıku 1-hakâyık, Tahran 1316-19/1898-1901.
3- HediyyetüVârifîn, I, 588.
4- Zebîhullah Safa. Târih-i Edebiyyât der Iran, Tahran 1977.
5- Muhammed Mum, Fer-heng-î Fârisi, “Abdülğafûr” md. vd.;
6- A. Münzevî. Fihrist, Tahran 1349 hş., H/1.
7- Serkis, Mu’cem, II, 1584.
8- Kehhâle. Mu’cemü’l-mü’elifin, Dımaşk 1376-80/1957-61-Bey­rut, ts. (Dâru İhyâi’t-türâsi’l-Arabî), V, 269. [45] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdülgafir el-Farisi Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top