Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdülkadir el-Kevkebani Kimdir

Abdülkadir el-Kevkebani Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDÜLKÂDİR el-KEVKEBANİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

es-Seyyid Abdülkâdir b. Ahmed b. Abdilkâdir b. Nasır el-Hasenî el-Kevkebânî (ö. 1207/1792) Yemenli Zeydî âlimi. Soyu Hz. Hasan’a ulaşan Yemen Zey­dî imamlarından Mehdî-Lidînillâh Ah­med b. Yahya’nın (ö. 850/1446) neslin­den gelen Abdülkâdir, Zilkade 1135’te [284] Yemen’in Kevkebân şehrinde doğdu. İlk tahsilini burada yaptıktan sonra San’a’ya gitti. Orada Muhammed b. İsmail el-Emîr es-San’ânî, Hâşim b. Yahya gibi âlimlerin dersle­rine devam etti. Ayrıca Yemen’in he­men hemen bütün şehirlerini dolaşa­rak buralarda görüştüğü âlimlerin ders ve sohbetlerinde bulundu. Daha sonra Mekke’ye ve Medine’ye gitti. İki yıl kal­dığı Haremeyn’de çok sayıda âlimle ta­nışarak onlardan faydalandı. Bir müd­det sonra Kevkebân’a dönerek kendisi­ni öğretim faaliyetlerine verdi. Birçok talebe yetiştiren Kevkebânî, hocası Emîr es-San’âni’nin vefatından sonra Yemen bölgesinde onun yerini dolduran en bü­yük âlim olarak meşhur oldu.

Kevkebânî, Kevkebân emîri ile ara­sının açılması üzerine San’a’ya taşın­dı. Orada Kasım b. Yahya el-Havlânî, Ali b. Abdullah el-Celâl, hocası Emîr es-San’ânrnin oğlu Abdullah ve daha bir­çokları kendisinden ilim tahsil ettiler. Ayrıca seçkin talebelerinden biri olan Muhammed b. Ali eş-Şevkânî de hadis, fıkıh, kelâm ve lügat ilimlerinin temel eserlerini ondan okudu. Hatta Kevkebâ­nî, ona bütün rivayetlerini nakletmek üzere umumi icazet vermiş ve onu Neylü’l-evtâr’ı yazmaya teşvik etmiştir. Kendisine ilk formaları gösterince ay­rıntılara fazla yer vermemesini tavsiye etmiş, o da eserini hocasının bu tavsi­yesi doğrultusunda kaleme almıştır.
Rebîülevvel 1207’de Ekim 1792. San’a’da vefat eden Kevkebânî, İslâmî ilim­ler alanında büyük bir otorite olduğu kadar, edebiyat ve tıp alanında da ge­niş bilgiye sahipti. Son derece zeki ve tartışmalarında diyalektiği çok iyi kul­lanan bir kimse idi. Muhtelif dallarda birçok âlim kendisinden faydalanmış, daha çok öğretimle meşgul olduğu için fazla eser verememiştir. Kaynaklarda adlan geçen başlıca eserleri şunlardır: Şerhu Nüzheti’t-tarf fi’I-cârri vel-mec-rÛTÎ ve’z-zarf; Felekü’I-Kâmûs; Haşiye calö Dav’i’n-nehâr; Risale fî baczi’l-‘akakın’t-tıbbiyye-, Hâşiyetü’I-Kastallânî; Hâşiyetü’l-Mutavvel. [285]

Bibliyografya

1- Şevkânî. el-Bedrü’Hâlil Kahire 1348- Beyrut, ts. (Dârü’l-Ma’rife), 1, 360-368.
2- Sıddık Hasan Han. Ebcedü’l-‘Ulûm, Beyrut, ts. (Dârül-Kütübi’l-İlmiyye), III, 183.
3- Hediyyetü’t-‘ari­fin, I, 599.
4- Ziriklî, Kellâm, Kahire 1373-78/1954-59.
5- Kehhâle, Mu’cemü’l-mü’ellifîn, Dımaşk 1376-80/1957-61- Beyrut, ts. (Dâru İhyâi’t-türâsi’l-Arabî), V, 282.
6- Hayreddin Karaman. İslâm Hukuk Tarihi, İstanbul 1975. [286] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdülkadir Hamidi Çelebi Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top