Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdülkerim Bin Ebül Avca Kimdir

Abdülkerim Bin Ebül Avca Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDÜLKERÎM b. EBÜ’L-AVCÂ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(ö. 155/772) Manihelst fikirleri ve İslâm’ı tahrif edici faaliyetleriyle tanınan kişi. Abbasîler devrinde Yemen valiliği ya­pan Ma’n b. Zâide’nin dayısı olan Abdül­kerîm önceleri Basra’da yaşadı. Burada Hasan-ı Basrî’ye talebelik ettiği söyle­nir. Basra’nın belli başlı Mu’tezile ke-lâmcıları arasında yer almışken bozuk fikirleri sebebiyle Kûfe’ye sürüldü. Ora­da da kâinatın ebedîliği, tenâsüh*ün varlığı gibi İslâm dinine ters düşen fi­kirler yaymaya, Allah hakkında Ehl-i sünnet inancına aykırı bazı hadisler uy­durmaya devam etti.

Hatta onun Mani-helzm tarafiarı olduğu, hilâfet konu­sunda Şîa’nın görüşünü benimsediği, ramazan ve bayramların tesbitinde. Ca’fer-i Sâdık’ın hilâle bakmak yerine hesap metodunu kullandığını iddia ede­rek icat ettiği bir hesap şeklini Şfiler’e benimsettiği rivayet edilmektedir. Küfe Valisi Muhammed b. Süleyman tarafın­dan hapse atılan Abdülkerîm, üç gün serbest bırakılmasına karşılık valiye yüz bin dirhem rüşvet vermeyi teklif edin­ce ölüme mahkûm edildi. Gerçekten öl­dürüleceğini anlayınca da İslâm dinin­de helâli haram, haramı helâl gösteren dört bin hadis uydurduğunu iddia etti. Bu arada bazı tarafiarları Halife Mansûr’a başvurarak Abdülkerîm’in serbest bırakılması konusunda kendisini razı ettilerse de idam hükmü infaz edildiği için onu kurtaramadılar. Abdülkerîm’in öldürülmesine öfkelenen halife, valiyi azletmek istemiş fakat öldürülen kişi­nin bir zındık olduğunu anlayınca ka­rarından vazgeçmiştir, [388]

Bibliyografya

1- Taberî. Târih (nşr. Muhammed Ebiıl-Fazl), Kahire 1960-70-Beyrut, ts. (Dâru Süveydân), VIII, 47-48.
2- Bağdadi. el-Fark (nşr. M. Muhyid-din Abdulhamîd), Kahire, ts. (Mektebetü Dâ-ri’t-türâs).
3- İbnü’l-Esîr, el-Kâmil (nşr. C. I. Tornberg), Lelden 1851-76- Beyrut 1399/ 1979.
4- Zehebî, Mizânü’l-i’tidâl (nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî), Kahire 1382/1963- Beyrut, ts. (Dâru I-Ma’rife], II, 644.
5- (T.H), “İbn Ebil ‘Avca”, İA, V/2, s. 729.
6- G. Vajda, “İbn Abi’l-Awdiâ”, El2{Fr), III, 704. [389] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdülkerim el-Cili Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top