Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Bin Ali el-Vezir Kimdir

Abdullah Bin Ali el-Vezir Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. ALİ el-VEZÎR Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Abdullah b. Alî b. Ahmed es-San’ânî (ö. 1147/1735) Yemenli Zeydî âlim, tarihçi.
el-Vezîr veya İbnü’l-Vezîr diye de ta­nınmıştır. Hz. Hasan’ın soyundandır. 1074’te (1663) San’a’da doğdu. Ali b. Yahya el-Birtî, Hüseyin b. Muhammed el-Mağribî ve Muhammed b. İbrahim es-Sehûlî gibi devrin önde gelen âlimle­rinden ders aldı. Özellikle tefsir, tarih, edebiyat ve şiirde geniş bilgi sahibiydi. Başta tanınmış âlim el-Emîru’s-San’ânî Muhammed b. İsmail olmak üzere bir­çok talebe yetiştiren Abdullah b. Ali’nin San’a’da derslerini takip edenler ara­sında Halife Kasım b. Hüseyin de bulunmaktaydı. Ömrünün sonlarına doğru ders vermeyi bırakıp inzivaya çekildi ve San’a’da vefat etti.
Yazmaları bulunan eserleri şunlardır:
1- Tabaku’l-halvâ ve şıhâfü’1-men ve’s-selvâ. 1046-1090 (1636-1679) yıl­ları arasındaki olayları içine alan eserin bazı kısımları Abdullah Muhammed el-Habeşî tarafından “el-Burtuğâliyyûn calâ sâhili’l’Bahri’l-ahmer” başlığı ile yayımlandı. [428] Eserin tenkitli tam neşri Muhammed Abdürrahîm Câzim tarafından yapılmış­tır. Tânhu’l-Yemen hilâle’l-kami’t-hâdî caşer el-hicrî [429] 2- er-Ravdul-bâsimü’n-nadîr. Tarihçi Muhammed Zebâre tara­fından Neşrul’arf [430] adlı eserinin içinde neşredilmiştir (II, 117-134).
3- Akrâtu’z-zeheb fi’l-Hiâ-hare beyne’r-Ravza ve Bi’ri’l-Azeb. Bu eser de Abdullah Muhammed el-Habeşif tarafından neşredilmiştir. [431] 4- Camicu’î-mütûn fî ohbâri’î-Yemeni’l-meymûn. Yahya b. Hüseyin es-San’âni2nin Enbâ’ü’z-zamân fî ahbâri’1-Ye-men adlı eserinden kısaltılarak telif edilmiştir.
5- Neşrü’l-‘abîr, Hocası AH b. Yahya el-Birirnin biyografisine dair eseri.
6- Cevârişü’l-efrâh ve kutü’1-ervah. Şiirlerini topladığı divanı.
7- İrsâlü’z-zü’âbe eald mes ‘eleti’s-şahâbe. Salâh el-Ahfeş’in risalesine reddiye.
8- en-Nuğbe li-hidmeti şerhi’n-Nuhbe (hadis).
9- ed-Dürrü’1-munazzam H-şavti’I-kalem (edebiyat). [432]

Bibliyografya

1- Şevkânî. elSedrü’ptâli’, Kahire 1348- Beyrut, ts. (Dârü’l-Marife). I, 388-390.
2- Hediy-yetü’l-‘ârifîn. I, 428, İzâhu’l-meknûn, I, 57-58, 112; II, 80, 647.
3- Brockelmann, GAL, II, 525.
4- Suppl, W, 544-545.
5- Halîl Yahya Nâmî. el-Bi’şetü’l-Mışriyye li-taşutri’l-mahtütâti’l-Arabiyye fî biIâdi’I-Yemen, Kahire 1952.
6- Ziriklî, el-A’lâm, Kahire 1373-78/1954-59.
7- Kehhâle. Mu’cemü’l’irıü’elufîn, Dımaşk 1376-80/1957-61-Beyrut, ts. (Dâru îhyâi’t-türâsi’l-Arabî), VI, 86.
8- Ahmed Hüseyin Şerefüd-din. Târîhul-Yemeni’ş-şakafî, Kahire 1967.
9- Eymen Fuad Seyyid, Meşâdiru târîhi’iYemen fi’l-‘asri’l-İsiâmî, Kahire 1974.
10- M. Abdürrahim Câzim, Târihu’l-Yemen Abdullah b. Ali el-Vezir, Beyrut 1405/ 1985, Takdim. [433] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Ali Bin Abdullah Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top