Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Bin Atik Kimdir

Abdullah Bin Atik Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. ATİK Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Abdullah b. Atîk el-Ensârî (ö. 12/633) Adı ile anılan bir seriyyenin kumandanı olan sahâbî.
Medineli olduğu için el-Ensârî nisbesiyle anılan Abdullah. Hazrec kabilesindendir. Uhud Savaşı’ndan itibaren bü­tün savaşlara katıldı. Hz. Ebû Bekir’in halifeliği sırasında meydana gelen Yemâme Savaşı’nda şehid oldu.

Kaynaklarda Abdullah b. Atîk seriyyesi adıyla geçen ve birbirinden oldukça farklı bir şekilde rivayet edilen bir bas­kının kumandanı olarak tanınır. Bu bas­kın, Hz. Peygamber aleyhindeki her te­şebbüsü bütün gücüyle destekleyen yahudi zenginlerinden Ebû Râfi’i öldür­mek için tertiplenmiştir. Hayber civarın­da kendisine ait müstahkem bir binada oturan bu zengin yahudi, İslâmiyet aleyhindeki tahrik ve faaliyetlerini de­vam ettirdiği için, Hz. Peygamber Ab­dullah b. Atîk’in kumandasında ensardan dört kişilik bir grubu hicretin altın­cı yılı ramazan ayında onu öldürmekle görevlendirdi. Abdullah ve arkadaşları bir baskın sonucu Râfi’i evinde Öldürüp Medine’ye döndüler.
İbrânice de bilen Abdullah b. Atîk’ten sadece bir hadis rivayet edilmiştir. [452]

Bibliyografya

1- Vâkıdî. Kitâbü’i-Meğâzi (nşr. M. lones), Lon­don 1965-66-Beyrut, ts. (Âlemü’l-Kütüb), I, 391-393.
2- İbn Sa’d. et-Tabakâtü’l-kübrâ (nşr İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968.
3- Müsned, IV, 36.
4- İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe (nşr. Muhammed ibrahim el-Ben­nâ v.dğr.), Kahire 1390-93/1970-73.
5- İbn Hacer, el-İsâbe, Kahire 1328.
6- Tecrid Tercemesi, X, 180-185. [453] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Amr Bir Haram Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top