Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Bin Ayyaş Kimdir

Abdullah Bin Ayyaş Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. AYYAŞ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebü’l-Hâris Abdullah b. Ayyaş b. Ebî Rebîa el-Kureşî cl-Mahzûmî Kıraat bilgisiyle tanınmış sahâbî.
Babası Ayyaş ilk müslümanlardandu Habeşistan’a hicret etti, Abdullah orada dünyaya geldi. Sahâbî olup olmadığı ko­nusunda farklı görüşler bulunmakla birlikte, bazı rivayetlere dayanarak İbn Hacer ve İbn Abdülber sahabeden oldu­ğunu belirtmişlerdir. Hz. Peygamber’den. Ömer, Abdullah b. Abbas, babası Ayyaş ve diğer bazı sahâbîlerden hadis rivayet etmiş, kendisinden de oğlu Haris. İbn Ömer’in azatlısı NâfT, Süley­man b. Yesâr rivayette bulunmuşlardır. [456]

Kıraati arz yoluyla Übey b. Kâ’b’dan öğrendi. Kendisinden kıraat tahsil eden azatlısı Ebû Ca’fer Yezîd b. Kaka”, Şeybe b. Nassâh, Abdurrahman b. Hürmüz, Müslim b. Cündeb ve Yezîd b. Rümân. aynı zamanda, yedi kıraat imamından biri olan Nâfi-in de hocalarıdır. Devrinde Medine’nin kıraat sahasında en önde gelen şahsi­yetlerinden biri idi. Medine’de vefat et­ti. İbn Hibbân 64 (683-84) yılında ve­fat ettiğini belirtir. [457]; Zehebî de 70’den (689-90) sonra vefat ettiğine dair bir rivayet zik­reder. [458]

Bibliyografya

1- el-Muvtta “Tahâre”, 55, “Hac”, 142, “Zebâlih”, 2, “Hudûd”, 16, “Medine”, 21.
2- İbn Sa’d. et-Tabakâtul-kübrâ (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968.
3- Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr (nşr Abdurrahman b. Yahya el-Yemânî v.dğr.), Haydarâbâd 1360-80/1941-60-Diyarbakır, ts. (el-Mektebetü’1-İslâmiyye), V, 149-150.
4- İbn Ebû Hatim, el-Cerh ue’t-ta’dîl, Hay­darâbâd 1371-73/1952-53-Beyrut, ts. (Dârul-Kütübi’l-ilmiyye), V, 125.
5- İbn Abdülber. el-htf&b {el-İşâbe içinde), Kahire 1328, II, 363-364;
6- İbnü’l-Esîr, Üsdulğabe (nşr. Muhammed İbrahim el-Bennâ v.dğr.), Kahire 1390-93/1970-73.
7- Zehebî. Ma’ri-fetü’t-kurrâ* (nşr. Beşşâr Auvâd Maruf v.dğr.), Beyrut 1404.
8- İbnü’l-Cezerî, Ğayetü’n-nihâye (nşr. G. Bergstraesser), Kahire 1351-52/1932-33-Beyrut, ts. (Dârü’l-Kütübi’l-il-miyye). 1, 439-440.
9- İbn Hacer, el-lsâbe, Kahire 1328. [459]

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Atik Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: abdullah bin ayyaş

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top