Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Bin Cafer Bin Ebu Talib Kimdir

Abdullah Bin Cafer Bin Ebu Talib Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. CA’FER b. EBÛ TALİB Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Ca’fer Abdullah b. Ca’fer b. Ebî Tâlib (ö. 80/699-700) Hz. Ali’nin yeğeni ve Habeşistan’da doğan ilk sahâbî.
Babası Ca’fer-i Tayyar Habeşistan’a hicret eden sahâbîlerdendir. Annesi, daha sonra sırasıyla Ebû Bekir ve Ali ile evlenecek olan Esma bint Umeys ei-Has’amiyye’dir. Ailesiyle birlikte Habe­şistan’dan Medine’ye dönen Abdullah, yedi yaşlannda iken Peygamber’e biat etti. Babasının Mûte Savaşı’nda şehid düşmesi üzerine Hz. Peygamber ona büyük ilgi gösterdi. Hâşimoğulları’ndan Peygamber’i gören ve sohbetinde bulu­nanların sonuncusudur. Hz. Peygamber’in vefatında on yaşlarında genç bir sahâbî olan Abdullah, ayrıca cömertliği ile de şöhret buldu; bu sebeple “Bahrü’l-cûd” ve “Kutbü’s-sehâ” diye anıldı.

Abdullah, özellikle Hz. Ali’nin hilâfe­tinde ve daha sonraki dönemlerde adından sık sık bahsedilenlerden biri olmasına rağmen, siyasî sahada pek önemli rol oynamadı. Mısır Valisi Kays b. Sa’d’ı azledip yerine, kendisinin ana-bir kardeşi olan Muhammed b. Ebû Be­kir’i tayin etmesi konusunda amcası Ali’ye tavsiyede bulundu. Cemel Vak’a-sı’na katıldı; Sıfffn’de Kureyş, Esed ve Kinâne kabilelerine kumanda etti. Hz. Ali’yi şehid eden İbn Mülcem hakkında­ki kısas hükmünü bizzat infaz etti. Ker-belâ Vak’ası öncesinde Küfeliler’in is­teklerini kabul etmemesi konusunda Hz. Hüseyin’e tavsiyede bulunduysa da onu ikna edemedi ve kendisinin de iki oğlu Hüseyin’le beraber Kerbelâ’da şe­hid edildi.
Abdullah b. Ca’fer, doğrudan Hz. Peygamber’den, ayrıca annesi Esma ve amcası Ali’den hadis rivayet etti. Bu ha­dislerden yirmi üç tanesi Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde (I, 203-206) yer almıştır. Kendisinden de oğulları İsmâ-İl ve İshak ile tabiînin ileri gelenlerin­den Kasım b. Muhammed, Urve b. Zübeyr ve Şa’bî gibi âlimler hadis rivayet etmiştir.
Vefatı için 84, 85, 86 ve hatta 90 ta­rihleri verilmekte ise de tercih edilen görüşe göre 80’de (699-700) Medi­ne’de ölmüştür. [475]

Bibliyografya

1- Müsned, I, 203-206.
2- Taberî, Tarih (nşr. Mu­hammed Ebü’1-Fazl), Kahire 1960-70-Bey­rut, ts. (Dâru Süveydân), İV, 553-555; V, 215-216, 387-388, 419-466; VII, 563; VIII, 110, 160.
3- Mes’udî, Mürûcû’z-zeheb (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamid), Kahire 1384-85/1964-65.
4- İbnû’l-Esîr, el-Kâmil (nşr. C. I. Tornberg), Leiden 1851-76-Beyrut 1399/1979.
5- İbnû’l-Esîr, Üsdü’t-ğâbe (nşr. Muhammed İbrahim el-Bennâ v.dğr.). Kahire 1390-93/1970-73.
6- Zehebî, Ac ismü’n-nübelâ III, 456-462.
7- İbn Hacer, el-İşâbe (nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî), Kahire 1390-92/1970-72.
8- K. V. Zettersten, “Abdullah”, İA, I, 31.
9- K. V. Zettersten, “Abd Allah b. Dia ‘far”, El2 (İng), I, 44. [476] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdulla Bin Büdeyl Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: abdullah bin cafer

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top