Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Bin Cahş Kimdir

Abdullah Bin Cahş Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. CAHŞ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Muhammed Abdullah b. Cahş b. Riâb b. Ya’mer el-Esedî (ö. 3/624) Hz. Peygamberin halasının oğlu
ve ilk seriyye kumandanı.
Hz. Peygamber Dârülerkam’a sığın­madan önce, iki erkek kardeşiyle birlik­te müslüman oldu. Habeşistan’a yapılan hicretlerin ikisine de katıldı; dönüş­te Mekke’de bir müddet kaldıktan son­ra ailesiyle birlikte Medine’ye hicret et­ti. Resûlullah onunla Âsim b. Sabit ara­sında kardeşlik bağı (muâhât) kurdu.
Hz. Peygamber, hicretin on yedinci ayında Nahle’ye gönderdiği seriyyeye Abdullah’ı kumandan tayin etti ve kendisine iki gün sonra açılmak üzere bir de mektup verdi. Mektupta, Nahle’ye gidip Kureyş’i gözetlemesi ve edindiği bilgileri Medine’ye ulaştırması emredi­liyordu. Seriyye Nahle’ye vanp Mekkeliler’e ait bir ticaret kervanı ile karşıla­şınca, müslümanlar kervanı ele geçir­meye karar verdiler; içlerinden biri de kervanbaşı Amr b. Hadramîyi öldürdü. Bu arada iki kişi esir edildi; kervan da ganimet olarak ele geçirildi. Abdullah, ganimetlerin taksimini bildiren âyetin henüz gelmemiş olmasına rağmen, beşte birinin Hz. Peygamber’e ayrılma­sını emretti. Daha sonra nazil olan âyet de [477] aynı hükmü getir­di. İslâm tarihinde ilk defa düşman ka­nı dökülen, esir ve ganimet alınan bu seriyye, aynı zamanda Batn-ı Nahle se­feri diye de anılmıştır.

Bu sefer haram aylar’dan biri olan recebde meydana geldiği için müşrikler Hz. Peygamberin haram ayda savaşı helâl saydığını ve ganimet aldığını etra­fa yaydılar. Resûlullah Abdullah’a böyle bir emir vermemiş olduğu için olanları tasvip etmediği gibi, kendisine ayrılan ganimet hissesini de almadı. Ancak, in­sanları Allah yolundan alıkoymanın, küfürde ısrar etmenin, Mescid-i Harâm’ın ziyaretine engel olmanın ve sa­kinlerini oradan çıkarmanın haram ay­da savaşmaktan çok daha büyük günah olduğunu bildiren âyet [478] nazil olunca, seriyyeye katı­lanların haklılığı anlaşıldı.

Abdullah. Bedir ve Uhud savaşlarına katıldı. Uhud Savaşı’nda kahramanca çarpıştıktan sonra kırk yaşlarında iken şehid oldu. Düşman askerleri tarafından burnu ve kulakları kesilen naaşı. dayısı Hamza’nınkiyle birlikte aynı kab­re defnedildi. Ahmed b. Hanbel. Abdul­lah b. Cahş’dan rivayet edilen iki hadisi. Müsned’inin iki ayrı yerinde (V, 139, 350) mükerreren zikretmiştir. [479]

Bibliyografya

1- İbn İshâk. es-Sire (nşr. Muhammed Hamîdullah), Rabat 1967-Konya 1401/1981.
2- Vâkıdî. Kitâbul-Meğâzi (nşr. M. îones), London 1965-66-Beyrut, ts. (Alemul-Kütüb), I, 13-19, 154. 274. 291, 300.
3- İbn Hişâm, es-Sire (nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr.), Kahire 1375/1955.
4- İbn Sa’d. et-Tabakâtul-kübrâ (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968.
5- Müsned, V. 139, 350;
6- İbn Abdülber, el-lsti’âb iel-İşSbe içinde), Kahire 1328.
7- İbnü’1-Esfr, Üsdü’l-ğâbe (nşr. Muhammed İbrahim el-Bennâ v.dğr.), Kahire 1390-93/1970.
8- İbn Hacer. el-İşâbe, Kahire 1328.
9- W. M. Watt. “Abd Allah b. Djahşh”, El2 (İng), 44. [480] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Cafer Bin Ebu Talib Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top