Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Bin Ced Kimdir

Abdullah Bin Ced Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. CED Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Abdullah b. el-Cedd b. Kays el-Ensârî Sahâbî.
Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Kaynaklarda Bedir ve Uhud savaşlarına katıldığı zikredilmekte, ancak ölüm ta­rihi hakkında bilgi verilmemektedir. Hazrec kabilesinin Benî Selime koluna mensup olan Abdullah, Muâz b. Cebel’in ana-bir kardeşidir. Annesi Hind bint Sehl’dir. Babası Ced b. Kays. Câhiliye devrinde Benî Selime’nin reisi iken Hz. peygamber’in Medine’ye hicret et­mesiyle reisliği sona ermiştir. Ced b, Kays birçok gazveye katılmakla birlikte münafıklardan kabul edilirdi. Hudeybiye’de bulunmuş, fakat Bey’atür-rıdvân’a iştirak etmemiştir. Tebük gazve­sine gitmek istememiş, Rum kadınları­nı görünce dayanamayacağını ileri süre­rek Hz. Peygamber’den izin istemiştir. Babasının bu durumuna çok üzülen Ab­dullah, onun ileri sürdüğü mazeretlerin geçersiz olduğunu ve asıl münafıklığı sebebiyle bu şekilde davrandığını ken­disine söylemekten çekinmemiş, ayrıca aleyhine Kur”an âyetlerinin nazil olabile­ceğini ifade etmiştir. Gerçekten sefere katılmayan münafıklar hakkında daha sonra âyetler nazil olmuştur. [481] Ancak, Hz. Osman devrine kadar yaşayan Ced b. Kays’m sonradan tevbe edip samimi bir müslüman olduğuna dair rivayetler de vardır. [482]

Bibliyografya

1- Vâkıdî, Kitâbü’t-Meğâzi (nşr. M. lones), Lon­don 1965-66-Beyrut, ts. (Âlemu 1-Kütüb), I, 169.
2- İbn Hişâm. es-Sire (nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr), Kahire 1375/1955.
3- îbn Sa’d. et-Tabakâtul-kübrâ (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968.
4- İbn Habib. el-Muhabber (nşr. ilse Lichtenstadter), Haydarâbâd 1361/1942-Beyrut, ts. (Dâru 1-Âfâki’l-cedî de).
5- Taberî, Târih, (nşr. M. I. de Goeje!, Leiden 1879-1901.
6- Taberî, Câmi’ul-beyân, Bulak 1323-29.
7- İbnü’l-Esîr, üsdü’l-ğâbe (nşr. Muhammed İbrahim el-Bennâ v.dğr.), Kahire 1390-93/1970. [483] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Cahş Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: tebük gazcesinde katılmayan 3 müslüman kimdir

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top