Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Bin Cübeyr Kimdir

Abdullah Bin Cübeyr Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. CÜBEYR Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebü’l-Münzir Abdullah b. Cübeyr b. en-Nu’mân el-Ensârî (3/624) Uhud Savaşı’nda Ayneyn tepesindeki okçuların kumandanlığını yapan sahâbî.
Evs kabilesine mensup olup Birinci Akabe Biatı’ndan sonra İslâmiyet’i ka­bul etti. Medineli yetmiş kişi ile birlikte İkinci Akabe Biati için Mekke’ye geldi. Biattan önce Hz. Peygamber’le görüş­mek istedi ve birkaç arkadaşıyla birlik­te Peygamber’in kalmakta olduğu Abbas’ın evine gitti. Fakat Abbas, Hz. Pey­gamber’in Medineliler’le olan münase­betini Kureyşliler’den gizlemenin gere­ğine inandığı için, onlara Peygamber’le ancak Akabe’de görüşebileceklerini söy­ledi. Abdullah da diğer ensar gibi Aka­be’de Hz. Peygamber’e biat etti.

Abdullah b. Cübeyr Bedir ve Uhud sa­vaşlarına katıldı. Uhud Savaşı’nda Hz. Peygamber, İslâm ordusuna arkadan gelebilecek saldırıya engel olmak mak­sadıyla sol taraftaki Ayneyn tepesine. Abdullah b. Cübeyr kumandasında elli kadar okçu yerleştirdi ve hiçbir şekilde oradan ayrılmamalarını emretti. Sava­şın başlangıcında müslümanların galip gelmeye başladığını gören okçulann büyük bir kısmı ganimetten mahrum kalmamak için yerlerinden ayrılmaya başladılar. Abdullah Hz. Peygamber’in “Bizim bozguna uğradığımızı, atlarımızı kuşların kaptığını görseniz bile, ben si­ze haber gönderlnceye kadar yeriniz­den ayrılmayınız” buyurduğunu anlat­maya çalıştıysa da, bütün gayret ve ıs­rarlarına rağmen çözülmeye engel ola­madı ve yanında kalan on kişi ile birlik­te Hâlid b. VelTd’in kumanda ettiği Mekkeli süvarilerle savaşmak mecburi­yetinde kaldı. Okla savaşa başlayan Ab­dullah, oku bitince mızrağıyla, o da kırı­lınca kılıcıyla mücadeleye devam etti; nihayet İkrime b. Ebû Cehil ve arkadaş­ları tarafından şehid edildi. Müşrikler onu öldürmekle yetinmeyerek vücudu­nu delik deşik ettiler ve bağırsaklarını dışarı döktüler. Âl-i İmrân sûresinin 152. âyeti, şehid oluncaya kadar Hz. Peygamber’in emrini yerine getirmeye çalışan Abdullah ve arkadaşlarını öv­mektedir. [501]

Bibliyografya

1- Vâkıdî, Kitâbü’l-Meğazi (nşr. M. Jones), London 1965-66-Beyrut, ts. (Âlemül-Kütüb).
2- İbn Hişâm, es-Sire (nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr.), Kahire 1375/1955.
3- İbn Sal et-Jabakâtü1-kübrâ (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968.
4- Halîfe b, Hayyât Târih (nşr. Süheyl Zekkâr), Dımaşk 1967-68.
5- Halîfe b, et-Tabakât (nşr. Süheyl Zekkâr), Dımask 1966-67.
6- İbn Habîb, el-Muhabber (nşr. İlse Lichtenstad-ter), Haydarâbâd 1361/1942.
7- Belâzürî, Ensâbü’l-eşrâf, (nşr. Muhammed Ha-mîdullah), Kahire 1959.
8- Taberi. Câmi’u’l-beyân, Bulak 1323-29-Beyrut 1398/1978.
9- İbn Abdülber, el-lstî’âb (nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî), Kahi­re 1969.
10- İbnü’l-Esîr. Ûsdul-ğâbe (nşr. Muhammed İbrahim el-Bennâ v.dğr.), Kahire 1390-93/1970-73, III, 194;
11- Zehebî, A’lâmü’n-nübelâ. II, 331.
12- Makrîzî, Imtâ’u’l-esmâ’, Ka­hire 1941.
13- İbn Hacer. el-İşâbe, Kahire 1328. [502] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Cevdet Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top