Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Bin Cüdan Kimdir

Abdullah Bin Cüdan Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. CÜD’AN Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Zübeyr Abdullah b. Cüd’ân b. Amr el-Kureşî (ö. 600 m. [?]) Câhiliye devrinde mazlumları koruyan, zenginliği ve cömertliği ile tanınan Kureyşli.
Teym b. Mürre kabilesine mensup olup Hz. Ebû Bekir’in babasının amca-zadesidir. Babası Cüd’ân b. Amr, annesi Su’dâ bint Uveyc b. Sa’d’dır. Gençliğin­de başına buyruk biri idi; çeşitli cina­yetler işlediği için babasını ve kabilesini kendi adına devamlı diyet ödemek mec­buriyetinde bırakıyordu. Sonunda kabi­lesiyle birlikte babası da oğlunu red­detti ve artık onu himaye etmeyeceğini, diyet borçlarını da Ödemeyeceğini ilân etti. Daha sonra kervanlarla ticaret yapmaya başladı; esir ve köle ticaretiyle de meşgul olarak büyük bir servete ka­vuştu. Fİcar savaşlarında kendi hesabı­na yüz askeri teçhiz ederek aynı za­manda Kureyş kabilesinin kumandanlı­ğını yaptı. Yaşlandıkça cömertliği artı­yor, birçok köle ve cariyeyi azat edip yardımda bulunuyordu. Meşhur sahâbî Suheyb-i Rûmî de onun kölelerindendi.

Abdullah b. Cüd’ân’ı Câhiliye döne­minde büyük bir şöhrete ulaştıran ha­dise, Hilfü’l-fudûP antlaşmasıdır. Zul­me uğrayanların haklarını zalimlerden alıncaya kadar mücadele etmek üzere yemin edenlerin katıldığı ve Hz. Peygamber’in de hazır bulunduğu bu ant­laşmayı, Abdullah b. Cüd’ân ile Zübeyr b. Abdülmuttalib düzenledi. Hilfü’1-fudûl ile büyük bir itibar kazanan Abdul­lah, yalnız Mekkeliler’i değil. Arap Yarımadası’nın muhtelif yerlerinden hac, umre veya ticaret maksadıyla Mekke’ye gelenleri de himayesine alır, onların si­lâh ve eşyalarını muhafaza ederdi. Ayrı­ca onun herkese açık sofrası, bol ik­ramları ve hediye dağıtması gibi üstün hasletleri, başta Ümeyye b. Ebü’s-Salt olmak üzere, bazı şairlerin kasidelerine konu teşkil etmiş ve bu durum Mekkeliler arasında da itibar kazanmasına yol açmıştır. Hz. Âİşe, onun sahip olduğu bu hasletlerin âhirette kendisine bir fayda sağlayıp sağlamayacağını Hz. Peygamber’e sormuş. Peygamber de, “Hayır, çünkü o bir defa olsun, “Rabbim, kıyamet gününde günahlarımı affet!” dememiştir” şeklinde cevap vermişti.
Abdullah b. Cüd’ân’ın nübüvvetten 10 yıl kadar önce öldüğü tahmin edilmek­tedir. [503]

Bibliyografya

1- İbn Hişâm, es-Sire (nşr. Mustafa es-Sekkâ vdğr), Kahire 1375/1955.
2- İbn Sa’d. et-Tabakâtut-kübra (nşr ihsan Abbas). Beyrut 1388/1968.
3- Zübeyrî. Nesebü Kureyş (nşr. E. Levi-Provençal), Kahire 1961.
4- İbn Habîb. et-Muhabber (nşr. İlse Lichtenstadter), Haydarâbâd 1361/ 1942-Beyrut, ts. (Dârü’l-Âfâki’l-cedîde).
5- İbn Kuteybe, el-Ma’ârif (nşr. Servet Ukkâşe), Kahire 1960.
6- Be-lâzürî, Fütûhu’l-büldân (nşr. Selâhaddin el-Müneccid), Kahire 1956-60.
7- a.mlf.. Ensâbü’l-eşrâf, I (nşr Muhammed Hamîdul-lahl. Kahire 1959.
8- İbn DÜreyd, el-iştikak (nşr. Abdüsselâm M. Hârûn). Kahire 1378/1958.
9- Mes’ûdî. Mürucuz-zeheb (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamid). Bey­rut 1384-85/1964-65.
10- Yâkût, Mu’cemü’t-büldân, Beyrut 1968.
11- İbn Kesîr, el-Bidâye, Kahire 1351-58/1932-39-Beyrut 1401/1981.
12- Cevâd Ali, el-Mufassal ft târihi’I-‘Arab kabte’l-İslâm, Beyrut 1968-72.
13- Ch. Pellat, “Abd Allah b. Djud’an”, El2 (Fr.), 45-46. [504] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Cübeyr Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: abdullah bin cüdan, Ibn Cudan hadisi

Bir yorum

  1. Hz.Muhammedın ashabı olabilir tam bilmiyorum

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top