Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Bin Ebu Bekir Bin Muhammed Kimdir

Abdullah Bin Ebu Bekir Bin Muhammed Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. EBÛ BEKİR b. MUHAMMED Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Muhammed Abdullah b. Ebî Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm el-Medenî el-Ensârî (ö. 130/74748)
Tabiîn devri siyer, megâzî, ve hadis âlimi.
Hazrec kabilesinin Neccâr oğulları so­yundan tanınmış bir aileye mensuptur. 60 (679-80) veya 65 (684-65} yılında Medine’de doğdu. Büyük dedesi Amr b. Hazm Hz. Peygamber’in hizmetinde bu­lunmuş, hem yönetici sıfatıyla, hem de İslâmiyet’i Öğretmek üzere Necran’a gönderilmiştir. Dedesi Muhammed b. Amr, Emevîler’in Medine baskını sıra­sında Harre Savaşi’nda vefat etmiştir. Babası Ebû Bekir ise Medine’de kadılık ve valilik yapmış, ayrıca hadis toplamak üzere Ömer b. Abdülazîz tarafından gö­revlendirilmiştir. Abdullah’ın kardeşi Mu­hammed de bir süre Medine kadılığın­da bulunmuş, fakat kendisi resmî hiç­bir görev kabul etmemiştir. Resmî görevi neden kabul etmediği bilinmemek­le beraber, Horovitz’in de dediği gibi, bu durum onun araştırmalar yapıp eser­ler te’lif etmesine imkân sağlamıştır.
Abdullah b. Ebû Bekir, mensup oldu­ğu İbn Hazm ailesinin Mescid-i Nebevi’deki ders halkasında babasından hadis, fıkıh, siyer ve megâzî öğrendi; ayrı­ca Enes b. Mâlik. Abbâd b. Temîm, Urve b. Zübeyr gibi otoritelerden hadis okudu. Talebeleri ve kendisinden hadis rivayet edenler arasında Zührî, Mâlik b. Enes, İbn Cüreyc, Süfyân b. Uyeyne ve Hişâm b. Urve bulunmaktadır. Siyer ve megâzî sahasında en meşhur talebesi ise İbn İshak’tır. 130 (74-18) yılında Medine’de vefat etti. 135’te (752-53) vefat ettiği de rivayet edilmektedir.

İbn İshak, Vâkıdî. İbn Hişâm. İbn Sa’d, Belâzürî, Taberî, İbn Seyyidünnâs ve İbn Kesîr gibi müelliflerin eserlerin­de Abdullah b. Ebû Bekir’den rivayet edilen haberleri göz önüne alan J. Horovitz, onun megâzî ile uğraşan büyük bir âlim olduğunu ve hatta kardeşinin oğlu Abdülmelik b. Muhammed el-Kâdîye ait Kitöbü7-Meğözfnin belki de gerçek müellifinin Abdullah olabile­ceğini ileri sürmüştür. Nitekim Zehebî de Siyeru a’lâmi’n-nübelâ’smda Ab­dullah’ın bir megâzî kitabı yazdığını ifa­de etmiştir. Abdullah b. Ebû Bekir yo­luyla rivayet edilen haberler incelendi­ğinde, aslında onun yalnızca Hz. Pey­gamber’in gazveleriyle meşgul olmadı­ğı, bunun yanında Câhiliye devrinin bazı önemli olayları, Peygamber’in hayatının ilk yılları, gençliği, Hz. Peygamber’e ge­len kabile heyetleri, onun gönderdiği elçiler, memurlarına ve komşu hüküm­darlara yazdığı mektuplar, Peygamber’­in vefatından sonraki gelişmeler, bil­hassa ridde savaşları, Hz. Ömer devri­nin bazı önemli olayları ve Hz. Osman’ın şehid edilmesi hakkında bilgiler naklet­tiği ve bunları kronolojik sıraya göre verdiği görülmektedir. Bu çalışmasıyla o, İslâm devletinin diplomatik vesikala­rını daha sonraki devirlere aktarma konusunda değerli hizmetler vermiştir. Bütün bu rivayetler, onun, Hz. Peygam­ber’in savaşları esas olmak üzere, bir siyer kitabı yazma gayretini ortaya koy­maktadır.

Abdullah sika kabul edilmekle bera­ber, haberleri naklederken çoğunluk­la rivayet zincirini zikretmez. Nakilleri­nin bir kısmının râvisi. babasının teyze­si Amre bint Abdurrahman’dır. Abdul­lah Hz. Peygamber’in bazı mektupları­nı da rivayet etmiştir ki bunlar ailesin­den kendisine intikal eden vesikalardır. Peygamber’in Himyerî meliklerine yazdığı mektup ile büyük dedesi Amr b. Hazm’a, Necran’a giderken verdiği mek­tup bunlar arasında zikredilebilir. [512]

Bibliyografya

1- Vâkıdî. Kitâbü’l-Meğâzî (nşr. M. lones), London 1965-66-Beyrut, ts. (Âlemü’l-Kütüb), bk. İndeks.
2- İbn Hişâm, es-Sire (nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr.). Kahire 1375/1955, bk. İndeks.
3- İbn Sa’d. et-Tabakâtü’l-kübrâ (nşr. Ziyad Muhammed Mansûr), Medine 1403/1983.
4- Halîfe b. Hayyât. et-Tabakât (nşr. Süheyl Zekkâr), Dımaşk 1966-67.
5- Halîfe b. Hayyât. Târih (nşr. Süheyl Zekkâr), Dımaşk 1967-68.
6- Buhârî, et-Târthu’l-kebîr (nşr. Abdurrahman b. Yahya el-Yemanî v.dğr.). Haydarâbâd 1360-80/1941-60.
7- Taberî, Târth (nşr. M. I. de Goeje), Leiden 1879-1901, bk. İndeks.
8- İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, Kahire 1348.
9- Zehebî, Ac’mü’n-nübelâ V, 314-315.
10- J. Horovitz, el-Meğazi’i-alâ ve miı ellifûhâ (trc. Hüseyin Nassâr), Kahire 1949.
11- Sezgin. GAS, I, 253-254, 256, 284, 286, 291.
12- Mahmûd Yâsîn et-Tikrîfî, “Abdullah b. Ebî Bekir b. Muham­med b. ‘Amr b. Hazm el-Ensârî”, Adâbü’r-râfidîn, Musul 1975. [513] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah ed-Dihlevi Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top