Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah bin Ebu Bekir Es-Sıddık Kimdir

Abdullah bin Ebu Bekir Es-Sıddık Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. EBÛ BEKİR es-SIDDIK Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Abdullah b. Abdillâh Ebî Bekr b. Osman el-Kureşî et-Teymî (ö. 11/632-33) Hz. Ebû Bekir’in oğlu, sahâbî.
Esma ile öz kardeş, Âişe ile de baba bir kardeş olan Abdullah, Mekke’de doğdu. Hicret sırasında, Sevr mağarasında bulundukları üç gün boyunca Hz. Peygamber ile babasının istihbarat hiz­metlerini üstlendiği zaman çocuk dene­cek yaşta idi. Abdullah, Kureyş müşrik­lerinin yaptıkları toplantıları takip edip Peygamber’in aleyhine alınan kararları öğrenir, akşam karanlığında gizlice Sevr mağarasına giderek olup bitenleri aktarırdı. Geceyi mağarada geçirdikten sonra alaca karanlıkta kimseye görün­meden tekrar Mekke’ye dönerdi. Hz. Âişe, üvey kardeşinin bu son derece tehlikeli işteki başarısını, onun cesur, akıllı ve becerikli oluşuyla açıklamıştır. Abdullah, Peygamber’in Medine’ye ulaş­tığını öğrenince ailesiyle birlikte oraya hicret etti.

Aşere-i mübeşşereden Saîd b. Zeyd’in kız kardeşi Âtike ile evlenen Abdul­lah’ın, hanımına olan düşkünlüğü sebebiyle savaşlara katılma gibi bazı görev­lerini yerine getiremediği ve bundan dolayı babasının emriyle ondan ayrıl­mak zorunda kaldığı rivayet edilir. An­cak bu ayrılığın üzüntüsünü içli şiirlerle terennüm ederek babasının merhame­tini celbetmiş ve Âtike ile tekrar bir araya gelmiştir.

Abdullah, Mekke fethine ve Huneyn Savaşfna katildi; Tâif muhasarasında yaralandı. Bir süre iyileşen bu yara da­ha sonra tekrar açıldı ve ölümüne se­bep oldu. Cenaze namazını babası kıl­dırdı. Abdullah’tan. Begavî ve Hâkim’in eserlerinde naklettikleri sadece bir ha­dis rivayet edilmiştir. [514]

Bibliyografya

1- Vâkıdî, Kitabü’l-Meğâzi (nşr. M. Jones), London 1965-66-Beyrut, ts. (Alemü’l-Kütüb).
2- İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ (nşr. ihsan Abbas), Beyrut 1388/1968.
3- Buhârî. “Menâkıbül-Enşâr”, 45.
4- Taberî, Târih (nşr. Muhammed Ebü’I-Fazl), Kahire 1960-70-Beyrut, ts. (Dâru Süveydân), II, 376, 378, İbn Abdülber, el-lstt’âb (el-lşâbe- içinde), Kahire 1328.
5- İbnü’l-Esîr. Ûsdü’I-ğâbe, Kahire 1285-87.
6- İbn Kesîr. el-Bidâye, Beyrut 1967.
7- Nevevî, Tehzîbubesmif, Beyrut, ts. (Dârü’l-Kütübi’l-ilmiyye).
8- İbn Hacer, el-İşabe, Kahire 1328. [515] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Ebu Bekir Bin Muhammed Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top