Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah bin Ebu Evfa Kimdir

Abdullah bin Ebu Evfa Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. EBÛ EVFA Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Muâviye Abdullah b. Ebî Evfâ el-Eslemî (ö. 86/705) Kûfe’de en son vefat eden sahâbî.
Babası Ebû Evfâ’nın asıl adı Alkame’dir. İbn Ebû Evfâ diye de anılan Abdul­lah, Bey’atürrıdvân’da bulundu. Hayber’in fethine ve Huneyn Savaşfna katıl­dı. Hulefâ-yı Râşidîn dönemindeki fetih­ler dolayısıyla, diğer pek çok sahâbî gibi Medine’den ayrılarak Kûfe’ye yerleşti.
Ashabın uzun ömürlülerinden biri olan Abdullah, Ebû Hanîfe’nin görebildi­ği dört sahâbîden biridir. İsmail b. Ebû Hâlid, Şa’bî, Abdülmelik b. Umeyr, Ebû İshak eş-Şeybânî, Amr b. Mürre gibi ünlü kişiler ondan hadis rivayet etmiş­lerdir. Hz. Peygamber’den rivayet ettiği hadislerden doksan kadarı zamanımıza ulaşmıştır. Bunların on beşi Sahîh-i Buhâri’de, altısı Şahîh-i Müslim’de, beş tanesi de her iki eserde yer almış­tır. Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde ise iki ayn bölümde [517] yetmiş kadar hadisi bulunmakta­dır. Hayatının son yıllarında gözlerini kaybeden Abdullah, yüz yaşlarında iken vefat etmiştir. [518]

Bibliyografya

1- Buharî. et-Târthu’l-kebîr (nşr. Abdurrahman b. Yahya el-Yemânî v.dğr.), Haydarâbâd 1360-80/1941-60 Diyarbakır, ts. (el-Mektebetü’l-İslâmiyye), V, 24.
2- İbn Hibbân, Meşâhtru ‘ule­mâ’i’l-emşâr (nşr. M. Fleischhammer), Kahire 1379/1959.
3- Hâkim. el-Müstedrek, III, 570-571.
4- İbn Abdülber, et-İstt’âb (et-İşâbe için­de), Kahire 1328.
5- İbnö’l-Esîr, Üsdulğâbe. Kahire 1285-87.
6- Nevevî, Tehzîbü’l-esmâ1’, Beyrut, ts. (Dârü’1-Kütübi’l-ilmiyye), 1/1.
7- Zehebî, A’lâmü’n-nubelâ, III, 428-430.
8- İbn Hacer, el-lşâbe. Kahire 1328.
9- İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, V, 151.
10- Tecrid Tercemesi, V, 408. [519] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah bin Ebu Bekir Es-Sıddık Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top