Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah bin Ebu Talha Kimdir

Abdullah bin Ebu Talha Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. EBÛ TALHA Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebu Yahya Abdullah b. Ebî Talha b. Sehl el-Ensârîel-Hazrecî (ö. 84/703) Tabiî.
Henüz ana rahminde iken Hz. Peygamber’in hayır duasına mazhar ol­muştur. Babası Ebû Talha’nın adı Zeyd’dir. Annesi Medineli kadınlar ara­sında dindarlığı, zekâsı ve cesareti ile meşhur olan Ümmü Şüleym bint Milhan’dır. Ümmü Süleym, Huneyn Savaşı’nda Hz. Peygamber’i yakından savun­muş, Medine’ye döndükten sonra da Abdullah’ı dünyaya getirmiştir. Yeni do­ğan oğlunu, ilk kocası Mâlik’ten olan oğlu Enes ile Hz. Peygamber’e gönder­miş, ağzına ilk lokmayı vermesini (tahnîk) ve adını koymasını rica etmişti. Peygamber de çiğnediği bir hurmayı ço­cuğun damağına sürmüş, yüzünü okşa-mış ve adını Abdullah koymuştur.
Abdullah b. Ebû Talha’nın dokuz oğlu olmuştur; bunların hepsi Kur’an’ı güzel okumalarıyla tanınan birer âlimdi. Ab­dullah babasından ve üvey ağabeyi Enes b. Mâlik’ten hadis rivayet etmiş, kendisinden de oğulları İshak ile Abdul­lah ve torunu Yahya b. İshak rivayette bulunmuştur.
Sıffîn Savaşı’na Hz. Ali saflarında ka­tılan Abdullah’ın İran fetihleri sırasında şehid düştüğü veya Medine’de vefat et­tiği rivayet edilmektedir. [1]

Bibliyografya

1- Vâkıdî. Kitâbü’l-Meğâzî (nşr M. lones), London 1965-1966-Beyrut, ts. (Âlemü’l-Kütüb), 111, 902.
2- İbn Hişâm, es-Sire (nşr. Mustafa es-Şekkâ v.dğr.), Kahire 1375/1955.
3- İbn Sa’d, et-Tabakhtü’l-kübrâ (nşr, İhsan Ab­bas), Beyrut 1388/1968.
4- Müsned, III, 105, 106.
5- Buhârî, et-Târihu’l-kebîr (nşr. Abdurrahman b. Yahya el-Yemânî v.dğr), Haydarâbâd 1360-80/1941-60-Diyarbakır, ts. (el-Mektebetü’l-İslâmiyye). V, 94.
6- Taberî. Târîh (nşr. Muhammed Ebü’l-Fazl), Kahire 1960-70-Beyrut, ts. (Dâru Süveydân), III, 76.
7- İbn Ebû Hatim, el-Cerh ve’t-ta’dît, Haydarâbâd 1371-73/1952-53.
8- İbnü’1-Esir, Üsdü’l-ğâbe (nşr. Muhammed İbrahim el-Bennâ v.dğr), Ka­hire 1390-93/1970-73.
9- Zehebî, A’lâmü’n-nübelâ’, 111, 482-484.
10- İbn Kesîr. el-Bidâye, Kahire 1351-58/1932-39-Beyrut 1401/1981.
11- İbn Hacer, el-İşâbe, Kahire 1328.
12- İbn Hacer, Tehzibü’l-Tehzib, V, 269.
13- Tecrid Tercemesi, IV, 425-429. [2] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Ebu Rebia Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top