Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Bin Mendi Kimdir

Abdullah Bin Mendi Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. MENDİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Saîd Abdurrahman b. Mehdî b. Hassan el-Basrî el-Anberî (ö. 198/813-14) Tebcü’t-tâbiînin tanınmış hadis hafızı ve fıkıh âlimi. İnci ticaretiyle meşgul olduğu için el-Lü’lüî nisbesiyle de anılır. 135’te (752) büyük bir ihtimalle Basra’da doğdu. Tahsiline Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemekle başladı. Kıraat ilmini öğrendikten sonra devrin tanınmış âlimlerinin meclislerine devam etmeye başladı. Önceleri vaaz meclislerine, bilhassa kıssacı vaizlerin derslerine gitmekte iken, Ebû Âmir Abdülmelik el-Akadi’nin uyarısı üzerine, on beş yaşından itibaren hadis öğren­meye başladı. Şube, Mâlik b. Enes. Süfyân b. Uyeyne, Süfyân es-Sevrî gibi hadis ve fıkıh âlimlerinden ilim tahsil etti. Kendisinden de Ahmed b. Hanbel. Yahya b. Maîn, Jshak b. Râhüye, Abdul­lah b. Mübarek gibi meşhur âlimler ha­dis rivayet ettiler.

Abdurrahman b. Mehdî 796 yılında Bağdat’a yerleşti. Orada ilim öğretmek­le ve hadis rivayetiyle meşgul oldu. Kuvvetli bir hafızaya sahip, titiz ve güvenilir bir hadis âlimi olduğu husu­sunda ittifak vardır. Yazmaktan çok ezberlemeye önem vermiştir. 20.000 ha­disi ezbere yazdırdığı hususundaki riva­yet biraz mübalağalı sayılsa bile, onun hafızasının kuvvetini göstermesi bakı­mından önemlidir. Hadisleri mânalarıyla değii, kelimesi kelimesine lafızlanyla rivayet etme taraftan idi. Ahmed b. Hanbel’in ondan bahsederken, “Meçhul bir râviden bile rivayette bulunsa yine hüccettir” demesi, ayrıca İmam Şafiî ile Ali b. Medînrnin hadis sahasında onun bir benzerini görmediklerini söylemele­ri, kendisinin ne derece güvenilir bir kimse olduğunu gösterir. Bu üstün va­sıfları sayesinde. Basra muhaddisleri-nin ilmini, rivayet yollarını, şeyh’lerin ve râvilerin hallerini en iyi bilen hadis hafızı olarak tanınmıştır. Bundan dolayı şöhreti her tarafa yayılmış, onun Bağ­dat’taki ilim meclisleri çok rağbet görmüştür. İbn Mehdî, fıkıh ilminde de imam sayılabilecek mertebeye yüksel­miştir. Nitekim o dönemde Basra’da kadı unvanına ondan daha lâyık birinin bulunmaması, hadis ilminden başka fı­kıhta da otorite olduğunu göstermeye yeter. O, “sünneti esas alan Medine fı­kıh ekolüne bağlıdır ve İmam Mâlik’in fıkhî görüşlerinin Basra ve yöresine ya­yılmasında önemli rol oynamıştır.

Abdurrahman b. Mehdî, Mu’tezile ve Cehmiyye fırkalarının Allah’ın sıfatları konusundaki tartışmalarına şiddetle karşı çıkmış, müslümanlar arasında ih­tilâfı körükleyen, çok kere fitne ve karı­şıklığa sebep olan fikir münakaşaların­da Kur’an’a ve sahih hadislere uygun İslâm akaidini müdafaa etmiş, bu akideye ters düşen çarpık fikirleri yay­maya çalışanlarla mücadele etmiştir. Her gece Kur’ân-ı Kerîm’in yarısını oku­yarak iki günde bir hatim indirdiği riva­yet edilir. Basra’da vefat etti. [399]

Bibliyografya

1- İbn Sa’d, et-Tabakâlü’l-kübrâ (nşr. İhsan Abbas). Beyrut 1388/1968.
2- Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr (nşr. Abdurrahman b. Yahya el-Yemânî v.dğr), Haydarâbâd 1360-80/1941-60.
3- Buhârî, et-Târîhu’s-sağır (nşr. Mahmûd İbrahim Zâyed), Kahire 1396-97/1976-77.
4- İbn Ebû Hatim. et-Cerh ve’t-ta’dîl, Haydarâbâd 1371-73/1952-53.
5- Hatît), Târîhıt Bağdâd, Kahire 1349/1931.
6- İbnü’l-Cevzî, Şıfatü’ş-şafüe (nşr. Mahmûd Fâruk-Muhammed Kal’acî), Halep 1969-73-Beyrut 1399/1979.
7- İbnü’l-Esîr. el-Lübâb, Kahire 1357-69-Beyrut, ts. (Dâru Sâdır), III, 135.
8- Zehebî, Aclâmü’n-nübelâ, IX, 192-208.
9- Zehebî, Tezkîretü’l-huffâz, Haydarâbâd 1375-77/1955-58.
10- İbn Hacer, Takribut-Tehzîb İnşr. Abdülvehhâb Abdüllatîf), Kahire 1380-Beyrut 1395/1975.
11- İbn Hacer, Tehzîbut-Tehzîb, VI, 279.
12- Süyütî. Tabakâtü’l-huffâd (nşr Ali Muhammed Ömer), Kahire 1393/1973.
13- Hazrecî, Hulâşatü Tezihib, Bulak 1301- Beyrut 1399/1979.
14- İbnü’l-imâd, Şezerâtü ‘z-zeheb, Kahire 1350-51-Beyrut, ts. (Dâru İhyâi’t-tirâsi’l-Arabî), I, 355. [400]

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Nurun ala nur ne demektir? Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top