Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Bin Safvan Kimdir? Hakkında Bilgi

Abdullah Bin Safvan Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. SAFVAN Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Safvân Abdullah b. Savfân b. Ümeyye b. Halef el-Cümahî el-Kureşî (ö. 73/692) Abdullah b. Zübeyr’i desteklediği için onunla birlikte şehid edilen tabii.
Hz. Peygamber hayatta iken doğdu­ğu halde yaşı küçük olduğu için sa-hâbîlik mertebesine ulaşamadı; fakat Mekkeli tabiîlerin birinci tabakasında yer aldı. Babası ve dedesi gibi kendisi de Kureyş’in eşrafından olup Mekke’nin varlıklı ve nüfuzlu bir ailesine mensup­tu. Cömertliği ve üstün zekâsıyla tanı­nan Abdullah, hilâfet davasında Abdul­lah b. Zübeyr’in sadık bir taraftan idi. İbnü’z-Zübeyr ve yanındakiler Kabe’de muhasara edilince, Haccâc tarafından kendisine verilen emânı kabul etmedi. Sonunda. İbnü’z-Zübeyr ve birçok taraf­tan ile birlikte onun da başı kesildi ve kesik başları önce Medine’ye, oradan da Şam’a Abdülmelik b. Mervân’a gön­derildi.
Babası Safvân b. Ümeyye’den, Hz. Ömer. Hafsa, Ümmü Seleme ve Abdul­lah b. Amr gibi sahâbîlerden hadis riva­yet eden Abdullah b. Safvân’ın hadis kitaplarında, daha çok, “Kabe’ye karşı harp ilân eden bir ordunun çölde helak olacağı’na dair rivayet ettiği bir tek metne rastlanmaktadır” [212]

Bibliyografya

1- Halîfe b. Hayyât. et-Tabakât (nşr. Süheyl Zekkâr), Dımaşk 1966-67, II, 591;
2- Buhârî. et-Târîhu’l-kebîr\nşr. Abdurrahman b. Yahya el-Yemânî v.dğr), Haydarâbâd 1360-80/1941-60, V, 118-120;
3- a.mlf.. et-Târîhuş-şağir (nşr. Mah-mûd ibrahim Zâyed), Kahire 1396-97/1976-77, I, 142-143, 153, 162, 163; 4- Müslim, “Fiten”, 4, 6, 7;
5- İbn Abdülber, el-İstîcâb [el-İşâbe için­de), Kahire 1328, II, 333-334;
6- İbnü’1-Esîr, üsdüt-ğâbe. Kahire 1285-87, İÜ, 185;
7- Zehebî. A’lâmü’n-nübetâ*. IV, 150-151;
8- İbn Hacer. el-İşâbe, Kahire 1328, III, 60;
9- a.mlf.. TehzTbü’t-Tehzib, V, 265-266. [213] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah er-Razi Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: saffan bin mutattal babası

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top