Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Bin Tarık kimdir? Hakkında Bilgi

Abdullah Bin Tarık kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. TÂRIK Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Abdullah b. Târik b. Amr b. Mâlik el-Belevî ez-Zaferî (ö. 3/625) Hz. Peygamber tarafından muallim tayin edildikleri yere giderken pusuya düşürülüp şehid edilen sahâbîlerden biri.

Hicretin üçüncü yılında, müslümanlara zarar vermek isteyen Lihyânoğulları, komşuları Adal ve Kare kabileleriyle or­tak bir plan hazırladılar. Bu plan gere­ğince Adal ve Kare kabilelerinden yedi kişi Medine’ye giderek kabile halkının müslüman olduğunu, kendilerine İslâ­miyet’i ve Kur’ân-ı Kerîm’i öğretecek muallim istediklerini söylediler. Hz. Pey­gamber de Mersed b. Ebû Mersed (ve­ya Âsim b. Sabit) başkanlığında altı veya yedi kişilik bir heyeti onlarla birlikte muallim olarak gönderdi. Bu irşad he­yeti, Mekke ile Tâif arasında bulunan ve Recî’ diye anılan suyun başına gelin­ce saldırıya uğradı. Heyette bulunan sa­hâbîlerden Mersed, Hâlid b. Bükeyr ve Âsim b. Sabit şehid edildi. Hubeyb b. Adî, Abdullah b. Târik ve Zeyd b. Desine ise esir olarak Mekke’ye götürülürken Merruzzahrân’da Abdullah bağlı bulun­duğu ipten kurtuldu ve kılıcını çekerek Lihyânoğullarfnın üzerine yürüdü. Etra­fına dağılan müşrikler onu taşa tutarak şehid ettiler.
Bedir ve Uhud savaşlarına da katıl­mış olan Abdullah’ın kabri Merruzzahrân’dadır. [258]

Bibliyografya

1- Vâkıdî, Kitâbü’l-Meğâzî (nşr. M. Lones), London 1965-66-Beyrut, ts. (Âlemü’l-Kütüb), I, 158, 355,357.
2- İbn Sa’d. et-Tabakâtü’l-kübrâ (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968.
3- İbn Hişâm. es-Sîre (nşr. Mus­tafa es-Sekkâ v.dğr.l, Kahire 1375/1955.
4- İbn Hazm. Cevâmi’u’s-sîre, Beyrut 1403/1983.
5- İbn Aldiilber, el-İstî’âb (el-İşâbe içinde), Kahire 1328.
6- İbnu’İ-Esîr, Üsdü’l-ğabe (nşr. Muhammed İbrahim el-Bennâ v.dğr.), Kahire 1390-93/1970-73.
7- İbn Hacer. el-İşâbe (nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî). Kahire 1390-92/1970. [259] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Ahmet Davutoğlu Kimdir ve Nereli Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top