Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Bin Yezid el-Hatimi Kimdir?

Abdullah Bin Yezid el-Hatimi Kimdir?

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. YEZİD el-HATMÎ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Mûsâ Abdullah b. Yezîd b. Hısn (Hasîn) el-Ensârf el-Harmî (ö. 69/688-89) Genç yaşta Bey’atürrıdvân’a iştirak eden sahâbî.
Babası da sahâbî olan Abdullah, Hudeybiye’den sonraki savaşların hepsine katıldı. Cemel. Sıffin ve Nehrevan savaş­larında Hz. Ali’nin yanında yer aldı. Da­ha sonra bir ara Abdullah b. Zübeyr’in Mekke emirliğini yapan Abdullah, yine İbnü’z-Zübeyr tarafından Küfe valiliğine tayin edildi. Bu sırada meşhur muhad­dis Şa’bî onun kâtipliğini yaptı.

On yedi yaşındayken iştirak ettiği Bey’atürrıdvân’da Hz. Peygamberi gör­düğü kesin olmakla birlikte Peygam-ber’in sohbetinde bulunup bulunmadığı konusunda ihtilâf vardır. Fakat doğru­dan Hz. Peygamber’den hadis rivayet etmiştir. [289] Ayrıca Berâ b. Âzib, Ebû Eyyûb. Huzeyfe, Kays b. Sa’d, Zeyd b. Sa’d gibi sahâbîlerden de rivayette bulunmuştur. Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer almaktadır. Kendi­sinden de oğlu Mûsâ, kızından torunu Adi b. Sabit, Şa’bî, Ebü İshak ve ibn Şîrîn hadis rivayet etmişlerdir.
Hicretin on üçüncü yılında meydana gelen Cisr-i Ebû Ubeyd (Karkas) Savaşı’nda. İran ordusundaki fillerden biri­nin kumandan Ebû Ubeyd es-Sakaffye saldırıp onu şehid etmesi üzerine boz­guna uğrayan müslümanlar gerideki köprüye doğru kaçmaya başlayınca. Ab­dullah b. Yezîd köprüyü tahrip etti ve askeri kumandanlarının intikamını almaya teşvik etti; daha sonra da süratle Medine’ye giderek müslümanların uğ­radığı yenilgiyi Hz. Ömer’e haber verdi.

Çok ibadet etmesiyle de tanınan Ab­dullah, İbnü’z-Zübeyr’in hilâfeti sırasın­da Kûfe’de vefat etti. [290]

Bibliyografya

1- Müsned, IV, 307.
2- Taberî. Târîh (nşr. Muhammed Ebü’l-Fazl), Kahire 1960-70-Bey­rut, ts. (Dâru Süveydânl, III, 455.
3- İbn Ebû Hatim, el-Cerh ve’l-Ümdîl, Haydarâbâd 1371-73/1952-53-Beyrut, ts. (Dârül-Kütübil-ilmiyye) V, 197.
4- İbnü’l-Esîr, Üsdü’I-ğâbe (nşr Muhammed İbrahim el-Bennâ v.dğr.l, Kahire 1390-93/1970-73, III, 416-417;
5- Zehebî. Klâmü’n-nübelâ III, 197-198.
6- İbn Hacer. el-İşâbe, Kahire 1328. [291] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Yezid el-Adevi Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top