Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah-ı Sayrafi Kimdir? Hakkında Bilgi

Abdullah-ı Sayrafi Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH-I SAYRAFİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(ö. 745-1344-45’ten sonra) Ahkam-ı Sitti’nin önde gelen üstadlarından İranlı hattat. Babası Tebrizli sarraf Hace Mahmud’dur. Tebriz’de yaşadı ve orada vefat ederek Serendib Mezarlığı’na defnedildi. Müstakimzade Bağdatlı olduğunu söyler. Kaynakların çoğu, yazıda hocasının Yâkût el-Müsta’sımrnin talebelerin­den Seyyid Haydar Kündenüvis olduğu­nu belirtirlerse de Abdullah’ın. Yakut’un aklâm-ı sitteyi öğrettiği altı üstat ara­sında bulunduğunu ileri sürenler de vardır.

Eserleri, yaşadığı devrin mimari âbi­deleri üzerindeki kitabeler ve iç mekan­lardaki tezyinî celî yazılarla, çeşitli murakka’ ve yazmalardaki hatları olmak üzere iki grupta toplanabilir. Abdullah’­ın bilhassa kitabe ve tezyinî yazılardaki başarısını, hocası Seyyid Haydar’ın dev­rin en büyük celî üstadı olmasına bağ­lamak ve aralarındaki hoca talebe mü­nasebetinin kuvvetli bir delili olarak ka­bul etmek mümkündür.

Tebriz’deki İmâret-i Üstâd’ı Şâkiri ve Dımaşkıyye Medresesi gibi eserlerin kitabe ve tezyinî hatları Abdullah-ı Sayrafi’ye aittir. Otuz altı Kur’ân-ı Kerîm ve pek çok murakka yazmıştır. Bunların çoğu İstanbul kütüphanelerinde mev­cuttur. Yazdıkları arasında en güzel ör­nekler, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde ve Topkapı Sarayı’nda [219]. bulunan Kur’ân-ı Kerîm’lerdir. Tahran’da Kütüphâne-i Saltanatı ve Meşhed’de Kütüphâne-i Rızâvi’de [220] iki Kur’an’ı. İngiltere’de Chester Beatty Library’de (Dublin) ise [221] yaz­dığı bir diğer Kur’an mevcuttur. Sülüs hattının kaidelerini anlatan Risale der Kava cid-i Hatt-ı Sülüs adlı bir risalesi de Kütüphâne-i Rızâvi’dedir.
Talebeleri arasında Hayreddin Maraşî ve Şeyh Hamdullah önde gelen isim­lerdir. Bilhassa Şeyh Hamdullah başlan­gıç dönemlerinde SayrafTden çok etki­lenmiştir. Bu sebeple Sayrafî. Osmanlı hattatlarına dolaylı olarak tesir etmiş­tir. Horasan hattatlarının silsilesi de ona dayanmaktadır.

Ölüm tarihi kesin olarak belli değil­dir. Ancak Topkapi Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan Kur’ân-ı Kerîm. 745 (1344-45) tarihini taşıdığına gö­re vefatı bundan sonra olmalıdır. P. P. Soucek ise hiçbir kaynak belirtmeden vefat tarihini 746’dan (1345-46) sonra göstermektedi. [222]

Bibliyografya

1- Âlî, Menâkıb-ı Hünerverân (nşr İbnülemin Mahmud Kemâl), İstanbul 1926.
2- Nefeszâde İbrahim. Gülzâr-ı Savâb (nşr Kilisli Muallim Rıfat), İstanbul 1939.
3- Suyolcu-zâde Mehmet! Nedb. Devhatü’l-küttâb (nşr Ki hsli Muallim Rifat), İstanbul 1942.
4- Müstakimzâde. Tuhfe-i Hattatın (nşr İbnûlemin Mahmud Kemâl), İstanbul 1928.
5- Râhnümâyi Gencîne-i Kur’ân, Tahran 1328 hş.
6- Kâdî Ahmed Kummî. (Cülistân-ı Hünerlnş: A. S Hânsârî). Tahran 1352 hş.
7- Habîb. Hattu Hattâtân, İstanbul 1305.
8- Habîbullah Fezâilî. Atlası Hat, İsfahan 1362 hş.
9- Mehdî Beyânı. Ahvâlu Âşâr-ı Hoşnüuİsan, Tahran 1363 hş., IV, 1090-1091.
10- Karatay. Topkapı Arapça Yazmalar, I, 43-44.
11- P. P. Soucek, “Ab­dullah Şayrafi”, Elr,, I, 203-205. [223] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Safvan Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top