Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah-ı Şirazi Kimdir? Hakkında Bilgi

Abdullah-ı Şirazi Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH-I ŞÎRAZİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

XVI. yüzyılın ikinci yarısında Safevîler devrinde yaşamış İranlı müzehhip ve mücellit.
Nisbesinden Şirazlı olduğu anlaşılan Abdullah’ın hayatı hakkında pek az bil­gi vardır. Gülistân-ı Hüner müellifi Kâdî Ahmed. onun Meşhed Hâkimi Ebü’l-Feth İbrahim b. Behrâm b. İsmail’in ya­kın dostu ve musahibi olduğunu bildir­mektedir. Bu sebeple İbrahim Mirza’nın nakışhanesinde yirmi yıl çalışmış, bu sı­rada pek çok yazma eserin tezhibini, minyatür ve cildini yapmıştır. İskender Bey MünşFye göre Ebü’l-Fetih İbrahim Mirza’nın 1577’de ölümünden sonra II. İsmail’e intisap ederek onun nakışhanesinde de çalıştı. Ancak bu müddet pek kısa olmalıdır. Çünkü II. İsmail de 1577 Ramazanında vefat etmiştir. Abdullah-ı Şîrâzî bu tarihten sonra Meşhed’e döndü ve ölümüne kadar ilk efen­disi İbrahim Mirza’nın türbedarı olarak yaşadı.

P. P. Soucek, Şîrâzrnin eserleri hak­kındaki kanaatlerini Encyclopaedia Ironica’da (1, 205-207) genişçe anlatır ve bilhassa 1556-1565 yılları arasında ha­zırladığı Molla Câmînin Heft Evreng mesnevisi üzerindeki tezhiplerinin çok dikkat çekici olduğunu söyler. Yûsufu Züleyhâ mesnevisinin müzehhep ser­levhası içinde, eserin Abdullah-ı Şîrâ­zî tarafından tezhip edilerek ciltlendi­ği açıkça kaydedilmiştir. Hilâirnin Şıfatü’l-‘âşıkfn isimli 989 (1581) tarihli eseri de onun imzasını taşımaktadır. Kâdî Ahmed, Abdullah’ın bu eseri Meş-hed’de hazırladığını ifade etmektedir. Tezhipteki üslûbunu Şah Tahmasb’ın nakışhanesinden çıkmış eserlere bağla­mak mümkündür. Lake cilt kapakları, dayanıklılığı sebebiyle XVI. yüzyılda çok yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Yine Kadî Ahmed’in bildirdiğine göre Abdul­lah-ı Şîrâzî, ruganî denilen bu tarzda da büyük ustalardan biridir. [249]

Bibliyografya

1- Kadı Ahmed Kummî. Gülistân-ı Hüner (nşr. A. S. Hânsârî), Tahran 1352 hş.
2- İsken­der Bey Münşî, Târîh-i Alem-ârâyı Abbâsi, Tahran 1334-35 hş., I, 177.
3- Mehdî Beyânı, Ahvâlü Asâr-ı Hoşnüvİsan, Tahran 1363 hş., IV, 1090.
4- R P. Soucek. “Abdallâh Sirâzi”, Elr., I, 205-207. [250] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Suud Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top