Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdüllatif et-Tibavi Kimdir

Abdüllatif et-Tibavi Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDÜLLATİF et-TÎBAVÎ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(1910-1981) Tarih, eğitim ve Ortadoğu üzerindeki çalışmalarıyla tanınan çağdaş Arap alimi. 29 Nisan 1910’da Kudüs yakınların­daki Tayyibe köyünde doğdu. I. Dünya Savaşı’nın çalkantılı yıllarında ilk okulu köyünde bitirdikten sonra Tulukerm’de liseye devam etti. Daha sonra Kudüs’te­ki Arab College’e kaydoldu. Burada öğrenimine devam ederken Mısır’da ya­yımlanan el-Hilöl dergisinin modern Yakındoğu tarihinde en kritik olayın hangisi olduğu konusunda düzenlediği yarışmada iki yüzden fazla yarışmacı arasında birinci oldu. Ödül alan çalış­ması el-Hilâl’de ve daha sonra Muhdarât adlı kitabında yayımlandı. Yüksek öğrenimini, kazandığı bir bursla Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde yaptı. Üni­versitedeki öğrencilik yıllarında çeşitli dergilerde yazılar yazdı. Yine bu sırada, iki dilde araştrma yapabilecek genç­lerin katılabildikleri bir yarışmada iki ayrı çalışmayla ödül kazandı. İngilizce araştırması “The Christians Under Mu-hammed and His First Two Successors”. Arapça araştırması ise “el-İhvânü’s-Safâ” başlığını taşıyordu. et-Taşavvufü’I-İslamî adlı ilk çalışması yine bu yıllarda neşredildi [438] 1929’da yük­sek öğrenimini tamamladıktan sonra eğitim müfettişi olarak Kudüs’te memuriyete başladı. Ayrıca İngiliz manda yönetiminde bulunan Filistin’de idarî ve ilmî görevlerde bulundu. Burada görev­li olduğu yıllarda eğitim ve öğretimin ilerlemesine, okul sayısının artmasına ve kültür seviyesinin yükselmesine bü­yük önem verdi; gençlik meseleleriyle de yakından ilgilendi. İngilizce ve Arap­ça yayımlanan çeşitli gazetelerde yazı­lar yazdı. İsrail Devleti’nin kurulması üzerine (1948) birçok Arap gibi o da İn­giltere’ye göç etti.

Londra Üniversitesi’nde önce felsefe (1952), sonra da edebi­yat doktorası (1962) yaptı. Bir süre BBC’nin Arapça bölümünde çalıştıktan sonra Londra Üniversitesi Eğitim Enstitüsü­ne İslâm eğitimi profesörü olarak tayin edildi ve emekli olduğu 1977’ye kadar bu görevinde kaldı. 1960-1963 yılları arasında araştırmalarını Harvard Üniversitesi’nde sürdürdü. Burada Ameri­can Interests in Syria 1800-1901 adlı çalışmasını hazırladı. Londra Üniversitesi’nde iken eğitim ve Ortadoğu tari­hi alanında yüzlerce öğrenci yetiştirdi, çok sayıda tez ve seminer yönetti, birçok araştırmayı gerçekleştirdi. 16 Ekim 1981’de Londra’da bir trafik kazasın­da öldü.
Abdüllaüf et-Tibâvî. çeşitli dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi yanın­da, bazıları Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca ve İtalyanca’ya da tercüme edi­len eserler kaleme aldı. Bu arada, daimî üyesi olduğu Şam’daki el-Mecmau’1-il-miyyü’l-Arabi’nin çıkardığı Mecelletü’l-Mecmaci’l-Cilmiyyi’l-Arabi adlı der­gide birçok makalesi yayımlandı. Haya­tının son yirmi yılında çeşitli gazete ve dergilerde çıkan elliden fazla makalesi arasında özellikle ikisi önemlidir. Bun­lardan biri “Critiqves of English Speaking Orientalists and thelr Approach to İslam and the Arabs” [439]; diğeri “On the Orientalists Again’dir” [440] Bu makale­lerde, müsteşriklerin İslâm dini ve özel­likle Kur’ân-ı Kerîm hakkındaki görüş­lerini tenkit etmiş. İbn İshak’ın Sîretü Resûlillâh adlı eserinin İngilizce tercü­mesi [441] sebebiyle Alfred GuiIIaume’u ve ayrıca R. V. Sergeant ile B. Levvis’i de çeşitli konularda eleştirmiştir. Bunla­rın dışında, Filistin davasını destekle­yen ve bu konuyla İlgili tarihî gerçek­leri dile getiren pek çok yazısı The Times’ta neşredilmiştir.

Tîbâvî 1977 yılında Londra Üniversitesi’nden emekli olunca, aralarında Dr. Habîbülhak Nedvi’nin de bulunduğu ar­kadaşları, kendisine ithaf edilen ve dünyanın birçok ülkesinden çeşitli ilim adamlarının otuzdan fazla makalesini ihtiva eden bir armağanı Arabic and Islamic Garland adıyla yayımladılar. [442]

Eserleri.

1- Arab Education in Mandatory Palestine. XIX. yüzyılda Filistin. Suriye ve Lübnan’a Batı kültürünün nü­fuzunu konu alan eser, Ortadoğu’nun eğitim ve tarihine ışık tutması bakımın­dan önemlidir. [443] 2- British Interests in Palestine 1800-1901. Ya­yımlanmamış İngiliz ve Osmanlı orijinal kaynaklarına dayanılarak hazırlanan ve özellikle İngiliz misyoner cemiyetleriyle kültür kurumlarını ele alan bir eserdir. [444] 3- Muhâdarât fî târihi’l-‘Arab ve’1-İslâm. İslâm ve Arap tarihi üzerine verdiği konferanslarını ihtiva etmektedir.[445] 4- American Interests in Syria 1800-1901. Türkiye. Mısır, Suriye, Lübnan ve Amerikan misyoner cemiyetlerinin ar­şivlerinden faydalanmak suretiyle ha­zırladığı bir eserdir. [446] Ayrıca et-Tasavvuf’ü’1-İslâmiyyü’l-‘Arabî [447]; Cemâ’atü İhvâni’ş-Şafâ [448]; The Husain-Mc Mahon Correspondence [449]; The Faisal’Welzmann Agreement [450]; et-Terbiye ve’t-ta’îîm fi’l-İslâm [451]; A Modern History ol Syria Including Lebanon and Palestine [452]; îslamic Education-Its Traditions and Modernisa-tion into the Arab National Systems [453]; Arabic and îslamic Themes: Historical, Educational and Literary Studies [454]; Anglo-Arob Relations and Qvestion of Palestine 1914-1921 [455] adlı eserleriyle Engîish-Speaking Orientalists [456]; Al-Ghazali’s Tract on Dogmatic Theology [457]; Russian Cultural Penetraüon of Syria-Palestine İn the Nineteenth Century [458] ve Jerusalem: Its Place in İslam and Arab History [459] gibi bazı monografileri ele vardır. [460]

Bibliyografya

1- Mahmoud Akhal Droubie, “A Biography”, Arabic and Islamic Gariand Presented to Abdul-Latif Tibaıvi, London 1977.
2- Donald P. Little, “Three Arab Critiqves of Ori-entalism”, The Müslim World, LXIX/2, Mew York 1979.
3- “Obıtuary Dr. Tiba­rvi”, The Islamic Quarterly, XXV/l-2, London 1981.
4- A. S. Bazmee Ansari, “Dr. A. L. Tibawi (Abdul Latif al-Tibawi)” Hl, V/2 (1982). [461] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdüllatif el-Kudsi Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top