Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdülmelik Bin Ebu Süleyman

Abdülmelik Bin Ebu Süleyman

Sponsor Bağlantılar

ABDÜLMEUK b. EBÛ SÜLEYMAN Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Abdillâh Abdülmelik b. Ebî Süleyman el-Kûfî (ö. 145/762-63) Hadis rivayetiyle tanınan âlim. Ebû Süleyman, Ebû Muhammed künyeleriyle de anılan ve tebeü’t-tâbfinden olan Abdülmelik’in hocaları arasında Saîd b. Cübeyr, Atâ b. Ebû Rebâh, Enes b. Şîrîn önde gelirler. Kendisinden riva­yette bulunanların başında ise Yahya b. Saîd el-Kattân, Şu’be b. Haccâc. Süfyân es-Sevrî, Abdullah b. Mübarek gibi meş­hur muhaddisler vardır. Cerh ve ta’dil imamlarının hemen hepsine göre hadis ilminde büyük bir otorite ve aynı za­manda fakihtir. Talebelerinden Cerîr b. Abdülhamîd’İn belirttiğine göre zama­nının hadisçileri, hadisle ilgili bir ihtilâf söz konusu olunca, Abdülmelik b. Ebû Süleyman’ın hakemliğine başvururlardı. Ahmed b. Hanbel’e göre ise Abdülmelik sika olmakla birlikte zaman zaman ri­vayetlerinde hataya düşmüştür. Buna rağmen Küfeliler’in en kuvvetli hadis hafızlarından sayılır. Bu özelliği sebe­biyle talebelerinden Süfyân es-Sevrî ve İbnü’l-Mübârek ondan “Mîzan” diye söz ederler. [479]

Bibliyografya

1- İbn Ebû Hatim. el-Cerh ve’t-ta’dît, Hayda-râbâd 1371-73/1952-53, 11/2.
2- Hatfb, Târîhu Bağdâd, Kahire 1349/1931.
3- İbnü’l-Cevzî, Şıfatü’ş-şafve (nşr. Mahmûd Fâ-hürî-Muhammed Kal’acî), Halep 1969-73-Beyrut 1399/1979.
4- Zehebî, “A’lâmun-nübelâ”, VI,107-109.
5- Zehebî, Mîzânü’I-i’tidâl (nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî), Kahire 1382/1963.
6- Zehebî, Tezkiretul-huffâz, Hayda-râbâd 1375-77/1955-58.
7- İbn Hacer. Tehzîbut-Tehzîb, IV, 279. [480] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdüllatif et-Tibavi Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top