Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdulrahman Bin Bişr Kimdir? Hakkında Bİlgi

Abdulrahman Bin Bişr Kimdir? Hakkında Bİlgi

Sponsor Bağlantılar

ABDULRAHMAN b. BİŞR Hakkında Ansiklopedik Bilgi
Abdurrahman Bin Bişr Kimdir?
Ebû Muhammed Abdurrahman b. Bişr b. el-Hakem el-Abdî en-Nisabûrî (ö. 260/873-74) Tanınmış hadis hafızı.
Babası Bişr b. Hakem. (ö. 238/852-531 Mâlik b. Enes ve Fudayl b. İyâz’ın tale­besi olmuş. Buhârî ve Müslim gibi muhaddislere ise hocalık yapmıştır. Hafıza­sı oğlununkinden daha kuvvetli olup ri­vayet ettiği hadisler onunkinden fazla­dır. Hadis tahsili için gittiği yerlere, henüz bulûğ çağına ermemiş bir çocuk olan oğlu Abdurrahman’ı da götürmüş ve onun büyük âlimlerden hadis öğren­mesini sağlamıştır. Babasıyla birlikte gittiği Yemende ergenlik çağına giren Abdurrahman, babasının ve dedesinin hocası olan Süfyân b. Uyeyneden ve ayrıca İsmail b. Uleyye, Yahya b. Saîd el-Kattân, Abdürrezzâk b. Hemmâm’dan hadis tahsil etmiştir.

Yahya el-Kattân, oğlu gibi sevdiği bdurrahman’ı bir dersinde öğrencilerine göstererek onun çok zeki olduğunu söylemiş ve kendi­sinden rivayet edeceği her şeyi te­reddütsüz kabul etmelerini tavsiye et­miştir. Abdurrahman’dan da babasının talebeleri Buhârî ve Müslim başta ol­mak üzere, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, İbn Huzeyme gibi tanınmış muhaddisler ri­vayette bulunmuşlardır. Kur’ân-ı Kerim okumasıyla da tanınan Abdurrahmanın sesinin çok güzel olduğu rivayet edilir. Nİsabur Emîri Abdullah b. Tâhir, onun kıraatini dinlemek üzere akşamlan tebdîl-i kıyafet ederek imamlık yaptığı ca­miye giderdi. Rivayetleri Şahîh-i Buhâ­rî, Şahîh-i Müslim ile Ebû Dâvûd, Nesâî ve İbn Mâce’nin sünenlerinde yer alan ve İbn Hibban. İbn Ebû Hatim gi­bi hadis otoriteleri tarafından güveni­lir bir râvi olarak tanıtılan Abdurrah­man, uzun bir Ömür sürdüğü için, sade­ce onun rivayet ettiği hadisleri dinle­mek üzere birçok hadis âliminin baş­vurduğu bir otorite olmuştur. [343] Bibliyografya
1- İbn Ebû Hatim, el-Cerh ue’t-ta’dît, Hayda-râbâd 1371-73/1952-53-Beyrut, ts. (Dârül-Kutübi’l-Ümiyye), V, 215
2- Halib. Târihu Bağdâd, Kahire 1349/1931-Beyrut, ts. (Dârü’l-Kütübi’l-ilmiyye), X, 271-272.
3- Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl (nşr Beşşâr Avvâd Ma’rûf, Şu’ayb el-Arnavûd), Beyrut 1405/1985.
4- Zehebî. Aclâmü’n-nübelâ. XII, 340-344.
5- İbn Hacer. Tehzibut-Tehzİb,VI, 144-145. [344] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdurrahman Bahir Efendi Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top