Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdünnafi İffet Efendi Kimdir? Hakkında Bilgi

Abdünnafi İffet Efendi Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDÜNNAFİ İFFET EFENDİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(1823-1890) Son devir Osmanlı devlet ve, ilim adamı. Ramazanoğulları hanedanına mensup olduğundan Ramazanzâde, alçak gönül­lü, edep ve iffet sahibi bir kişi olduğu için de iffet lakabı ile tanınmıştır. Ba­bası, eski Adana müfiüsü Hacı İshak Efendi’nin oğlu Muhammed Saîd Efendi’dir. Bağdatlı İsmail Paşanın kaydet­tiğine göre babası da müftüdür.
Abdünnâfi İffet, Buharalı Abdürrahim Efendi’den ilim tahsil etti. Öğrenim hayatından sonra Bursa’ya müdems olarak tayin edildi. 1845 yılında İstan­bul’a gelerek devletin çeşitli kademele­rinde görevler yaptı. Dürüstlüğü ve çalışkanlığı sayesinde memuriyet haya­tında kısa zamanda yükseldi. Adana mal müdürlüğü, Halep Meclis-i Kebîr relsliği. Adana, Halep ve Harput defter­darlığı. Trabzon, Cezâyir-i Bahr-i Sefîd tahkikat ve rüsumat memurluğu. İntihâb-ı Me’mûrîn Komisyonu başkanlığı yaptı. 1869’da Saraybosna. daha sonra da Hersek mutasarrıflığına getirilen Abdünnâfi Efendi hacdan dönerken Tâif te vefat etti ve oraya defnedildi. [622]

Eserleri.

Bu hareketli memuriyet ha­yatı sırasında ilmî ve edebî çalışmala­rı da ihmal etmeyen Abdünnâfi Efen­di’nin belagat, hadis, tasavvuf, ahlâk, felsefe ve mantık ilimlerine dair çoğu basılmış birçok tercüme ve telif eseri vardır.
1- en-Nef’u’1-muavvel fî terce-meti’t-Telhîs ve’I-Mutavvel. Hatîb el-Kazvîni’nin Arap belagatına dair meşhur eseri Telhîşü’l-Mütâh’ın ve bunun Tefiâzânî tarafından yapılmış geniş şerhi olan el-MutaweJ’in gramer açı­sından tahlîlî bir tercümesi olup Abdün­nâfi Efendi’nin Arap dili. edebiyatı ve belagatı sahasındaki ilmî kudretini göstermektedir. Eserin birinci cildi Saraybosna’da (1289), ikinci cildi de İstan­bul’da (1290) basılmıştır,
2- Terceme-i Nuhbetü’l-İlker. İbn Hacer el-Askalânî’nin hadis usulüne dair Nuhbetü’l-fiker adlı kitabının tercümesi olup Ma’mü-retülazîz’de (Elazığ) basılmıştır (1301).
3- Nâfiu’1-âsâr Nevbâve-i Simârü’1-esmâr. Edebî ve tarihî bilgilerin yanı sıra bazı hikâyelerle ahlâka dair konulan da ihtiva eden Türkçe bir eserdir. [623] 4- Mahzen-i Esrâr-ı Şuarâ. Yet­miş dokuz sayfadan ibaret bir Türkçe risale olup taş basması halinde yayımlanmıştır (1273).
5- Müntehabat-ı Nâlia-i Risâle-i Kuşeyriyye. er-Risâletü’I-Kuşeyriyye’den seçmeler mahiyetin­de olan bu kitap da basılmıştır. [624] 6- Terceme-i Burhân-ı Gelenbevî. Terceme-i Âdâb-ı Gelenbevî adıyla da anılan mantığa dair bir eser­dir. [625] 7- Kâmilü’1-âsâr Hi-köye-i Cihândâr (Hanya Girit Matbaası, 1291). Ayrıca kendi şiirlerini topladığı Divançe-i Şâir ve Ravzatü’l-fesâhat adlı eserlerinden de söz edilmektedir. [626]

Bibliyografya

1- Abdünnâfi İffet, en-Nef’u’l-muavoel, Bosna 1289, I, Mukaddime: Osmanlı Müellifleri, I, 387.
2- Brockelmann. GAL Suppl, I, 519.
3- Hediyyetü’t-‘ârifîn, I, 632.
4- Kehhâle, Mu’cemü’l-mü’elifîn, Dımaşk 1376-80/1957-61.
5- Özeğe. Katalog, II, 803. [627] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdülvehhab es-Sabuni Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: abdünnafi iffet efendi, abdünnafi iffet efendi hayatı

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top