Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdurrahman Bin Ebu Bekir Es Sıddık Kimdir

Abdurrahman Bin Ebu Bekir Es Sıddık Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDURRAHMAN b. EBÛ BEKİR es-SIDDIK Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Muhammed Abdurrahman b. Ebî Bckr es-Sıddîk (ö. 53/673) Hz. Ebû Bekir’in oğlu ve Hz. Âişe’nin ana baba bir kardeşi. İslâmiyet’in ilk yıllarında müşrikler arasında yer aidi; Bedir ve Uhud savaş­larında onların safında bulundu. Hudey-biye Antlaşması sırasında veya daha yaygın bir rivayete göre Mekke’nin fet­hinden önce müslüman oldu. Asıl adı Abdü’1-Kâbe olup bu isim Hz. Peygam­ber tarafından Abdurrahman’a çevrildi. Hayber Gazvesine ve daha sonraki sa­vaşlara katıldı. Veda haccında Resûlullah tarafından Hz. Âişe’ye umre yap­tırmakla görevlendirildi. Peygamberin hastalığı sırasında da yanından hiç ayrılmayarak hizmetinde bulundu.

Ok atmadaki mahareti ve cesareti ile tanınan Abdurrahman, babasının hali­feliği dönemindeki irtidad olaylarında Hâlid b. Velîd’in kumandasında. Özellik­le Benî Hanîfe kabilesine karşı yapılan savaşlarda büyük yararlıklar gösterdi. Hz. Ömer zamanında da Suriye’deki fe­tihlere katıldı. Cemel Vak’ası’nda Âişe’­nin safında yer aldı ve Ali’yi destekle­yen Mısır valisi kardeşi Muhammed’in üzerine yürüdü. Kardeşinin Muâviye b. Hudeyc tarafından öldürülmesine müdahele etmedi. Muâviye b. Ebû Süfyân’ın, oğlu Yezîd’i veliaht tayin etmesine Hz. Hüseyin, Abdullah b. Zübeyr ve Ab­dullah b. Ömer’le birlikte karşı çıktı ve ona biat etmedi. Daha sonra Muâviye’-nin, biat etmesi için gönderdiği 100.000 dirhemi de reddederek Mekke’ye dön­dü.

Kureyş’in en iyi ok atanlarından biri olan Abdurrahman, Mekke’ye 6 mil uzaklıkta bulunan Hubşrde vefat etti. Cenazesi Mekke’ye getirilip orada def­nedildi. Abdurrahman1 dan sekiz kadar hadis rivayet edilmiş olup bunlardan üçü Buhâri ile Müslim’in Şahîh “Terinde, geri kalanlar ise Kütüb-i Sitte’nin diğer eserlerinde yer almıştır. Rivayetlerini Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde (I, 197-199) bir arada görmek mümkündür. [345]

Bibliyografya

1- Vâkıdî. Kitâbü’l-Meğâzî (nşr M. jones), London 1965-66.
2- İbn Hişâm. es-Sîre (nşr. Mustafa es-Sekkâ v dğr.). Kahire 1375/ 1955.
3- İbn Kuteybe. et-Ma’arif (nşr. Servet Ukkâşe), Kahire 1960.
4- Belâzürî, Ensâbü’t-eşrâf, İV/1 (nşr. İhsan Ab­bas), Beyrut 1979.
5- Taberî. Târih (nşr. M. I. de Goeje), Leiden 1879-1901.
6- İbn Abdülber. el-lstî’âb (nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî). Kahire 1969.
7- İbnû’1-Esîr. Üsdul-ğâbe, Kahire 1285-87.
8- Zehebî, Aclâmü’n-nübelâ, II, 471-473.
9- M. Th. Houtsma, “Abdurrahman”, İA, I, 47-48. [346] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdulrahman Bin Bişr Kimdir? Hakkında Bİlgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top