Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdurrahman Bin Ganm Kimdir? Hakkında Bilgi

Abdurrahman Bin Ganm Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDURRAHMAN b. GANM Hakkında Ansiklopedik Bilgi
Abdurrahman Bin Ganem

Abdurrahmân b. Ganm b. Küreyb b. Hânî el-Eş’arî (ö. 78/697) Sahabe ve tabiin devrinin tanınmış Şam ve Filistin faldhi. Aslen Yemenli olup Hz. Peygamber hayatta iken doğdu. Babası sahâbî ol­duğu hakle kendisinin sahâbîliği konu­sunda değişik rivayetler vardır. Muâz b. Cebel Hz. Peygamber tarafından Yemen’e gönderildiği zaman (10/631) ona refakat etmiş ve Muâz’ın vefatına ka­dar ondan aynlmayarak kendisinden fı­kıh öğrenmiştir. Bundan dolayı da “Sâhib-i Muâz” (Muâz’ın arkadaşı) diye tanı­nır. Hz. Ömer. Osman, Ali, Ebû Zer. Ebû Hüreyre, Ebü’d-Derdâ, Muâviye ve diğer birçok sahabeden hadis rivayet eden Abdurrahmân. fıkıh öğretmek üzere Hz. Ömer tarafından Şam’a gönderildi. Bir süre Filistin’de kaldı ve Mervân’la birlikte 684 yılında Mısır’a grtti. Bunun­la birlikte daha çok Filistin ve özellikle Şam çevresinde adını duyurmuştur. Kaynaklar Şamlı tabiîn âlimlerinin he­men hemen hepsinin kendisinden fı­kıh tahsil ettiğini kaydederler. Hadis ri­vayetinde sika kabul edilen Abdurrahman’dan oğlu Muhammed, Ebû İdris el-Havlânî. Mekhûl ve Atıyye b. Kays başta olmak üzere birçok tâbir rivayet­te bulunmuş. Ahmed b. Hanbel de Müsned’inde ondan mürsel hadisler ri­vayet etmiştir. [374]

Bibliyografya

1- İbnü’l-Esîr. Üsdü’lğâbe (nşr. Muhamed İb­rahim el-Bennâ v.dğr) Kahire 1390-93/1970.
2- Nevevî, Tehzîbü’l-esmâ’. Beyrut, ts. (Dârü’l-Kütübi’l-ilmiyye). 1/1.
3- Zehebî, A’tâmü’n-nübeta’, IV, 45-46.
4- Zehebî, Tezkiretul-huffâz, Haydarâbâd 1375 77/1955.
5- İbn Hacer, ellşâbe. Kahire 1328.
6- İbn Hacer, Tehzîbü’tTehzîb, VI, 250.
7- Süyûti. Hüsnü’l-muhâdara (nşr Muhammed Ebü 1-Fazl). Kahire 1387/1967.[375] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdurrahman Fehmi Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: abdurrahman bin ganem

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top