Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdurrahman Bin Huceyre Kimdir

Abdurrahman Bin Huceyre Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDURRAHMAN b. HUCEYRE Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Abdillâh Abdurrahman b. Huceyre el-Havlânî el-Mısrî (ö. 83/702 [?]) Tabiin devri âlimlerinden, Mısır kadısı. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Emevîler zamanında Mısır Valisi Abdülazîz b. Mervân tarafından kadı tayin edildi. Ayrıca hazineyi yönetme, vaaz ve irşad işlerini de üstlenen İbn Huceyre’nin bu görevler karşılığında yılda 1000 dinar maaş aldığı bilinmektedir. Vefatının 80 veya 83 yıllarında olduğu­na dair iki ayrı rivayet vardır.

Nesâî, Dârekutnî ve İbn Hibbân gibi hadis münekkitlerinin sika kabul etti­ği İbn Huceyre, derin bir fıkıh bilgisine de sahipti. Nitekim İbn Abbas’ın, kendi­sinden fetva isteyen birine, “Aranızda İbn Huceyre varken bana mı soruyor­sun?” diye çıkıştığı nakledilir. İbn Hu­ceyre. sahâbîlerden Ebû Zer, İbn Mes’ûd. Ebû Hüreyre. Ukbe b. Amir ve Abdullah b. Amr b. As’tan hadis rivayet etmiştir. Kendisinden de oğlu Abdullah, Haris b. Yezîd el-Hadramî, Abdullah b. Sa’lebe el-Hadramî ve başkaları rivayet­te bulunmuşlardır. [395]

Bibliyografya

1- Ebü Ömer el-Kindî. Kitâbü’l-Vülât ve Kitâbül-Kudât (nşr. R. Guest), Leiden 1912.
2- İbn Kesîr, el-Bidâye, Kahire 1351-58/1932-39-Beyrut 1401/1981.
3- İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, VI, 160.
4- Süyûtî, Hüsnü’l-muhâdara (nşr. Muhammed Ebü’l-Fazl), Kahire 1387/1967.
5- Fahreddin Atar, İslâm Adliye Teşkilatı, Ankara 1979.[396] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Nuru dilara ne demektir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top