Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdurrahman Bin Kab el-Ensari Kimdir

Abdurrahman Bin Kab el-Ensari Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDURRAHMAN b. KA’B el-ENSARİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Leylâ Abdurrahman b. Kâ’b el-Ensârî el-Mâzinî (ö. 24/644-45) Fakirlikleri sebebiyle Tebük seferine katılamayan sahâbîlerden bîri. İbn Hibbân tarafından el-Harrânî nisbesiyle zikredilmişse de hemen bütün kaynaklarda Benî Mazin kabilesine nisbetle el-Mâzinî diye geçer. Doğum tari­hi belli değildir. Bedir ve Uhud savaşla­rına, ayrıca Hendek Gazvesi’nde ve da­ha sonraki bütün savaşlara katıldı. Hic­retin üçüncü yılı rebîülevvel ayında yapı­lan Benî Nadîr Gazvesi’nde. Hz. Pey­gamber tarafından Abdullah b. Selâm ile birlikte Benî Nadîr yahudilerine ait hurmalıkları kesmekle görevlendirildi. Hz. Ömer devrinin sonlanna doğru öldü. Vefat yeri belli değildir. [397]

Bibliyografya

1- İbn Sa’d. et-Tabakâtü’l-kübrâ (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968.
2- İbn Hibbân. Kitâbüş-Şikât, Haydarâbâd 1393-99/1973-79.
3- İbn Abdülber, el-istî’âb iei-İşâbe için­de), Kahire 1328.
4- Ibnü’İ-Esîr. Üsdû’l-ğâbe (nşr. Muhammed İbrahim el-Bennâ v.dğr.), Kahire 1390-93/1970-73.
5- İbn Hacer. el-Üsdü’l-ğabe (nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî), Kahire 1390-92/1970-72. [398] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdurrahman Bin Huceyre Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top