Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdurrahman Bin Muaviye Kimdir

Abdurrahman Bin Muaviye Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDURRAHMAN b. MUAVİYE Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Muâviye Abdurrahman b. Muâviye b. Hudeyc el-Kindî et-Tücîbî (ö. 95/714) Emevîler devrinde Mısır’da kadılık yapan tabiî. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Mısır âlimlerinin önde gelenlerindendir. Rebîülevve! 86pda (Mart 705). Evs b. Abdullah b. Atıyye’den sonra Mısır kadısı oldu. Aynı zamanda şurta teş­kilâtının idaresiyle de görevlendirildi. Bu uygulama ondan sonra da devam ederek kadılık ile şurta teşkilâtı birlik­te yönetildi. Abdurrahman yetim ve ök­süzlerin mallarıyla bizzat ilgilenen ilk kadıdır. Her kabiledeki yetim ve öksüz­lerin mallarını idare etmek üzere o ka­bilenin reisini görevlendirdi ve bu mak­satla bir sicil defteri tutma mecburi­yeti getirdi. Bu uygulama o tarihten iti­baren kurumlaşarak devam etti. Kısa bir süre sonra kadılık görevini bıraktı; Ancak, 91 (709-10) yılında İskenderi­ye’de tekrar şurta teşkilâtının başına getirildi. Hadis rivayetinde sika kabul edilen Abdurrahman. Ebü Süfyân’ın Mı­sır valisi olan babasından, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Amr ve Ebû Basra el-Gıfârî gibi sahâbîlerden hadis rivayet etmiştir. Kendisinden de Vâhib b. Abdullah. Ukbe b. Müslim, Yezfd b. Ebû Habîb, Hasan b. Sevbân. Saîd b. Râşid ve Süveyd b. Kays gibi şahıslar rivayet­te bulunmuşlardır. [401]

Bibliyografya

1- Ebû Ömer el-Kindî. Kitâbü’l-Vütât ve Kitâbul-Kudât (nşr. R Gu), Leiden 1912.
2- İbn Hacer. Tehzîbü’t-Tehzîb, VI, 271-272.
3- Süyûtî. Hüsnü’l-muhâdara (nşr. Muhammed Ebü’l-Fazl), Kahire 1387/1967.
4- Ziriklî, el-A’lâm. Kahire 1373-78/1954-59.
5- Fahreddin Atar, İslâm Adliye Teşkilâtı, Ankara 1979. [402] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Mendi Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top