Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdüyalil bin Amr Kimdir? Hakkında Bilgi

Abdüyalil bin Amr Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDÜYALİL b. AMR Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Abdüyâlîl b. Amr b. Umeyr es-Sekafî Hz. Peygamber’le anlaşma yapmak üzere Sakîf kabilesinin gönderdiği heyetin başkanı.
Hz. Peygamber. İslâmiyet’in onuncu yılında (n. 620) Taife yaptığı yolculuk sırasında Sakîf kabilesinin ileri gelenle­rinden biri olan Abdüyâlîl ile de görüş­müş, kabile mensuplarından İslâmiyet’i kabul etmelerini ve kendisini korumala­rını istemişti; fakat diğerleri gibi Abdü-yâlîl de bu teklifi reddetmişti. Mekke’­nin fethinden sonra, aynı kabileden olan Urve b. Mes’ûd Medine’ye giderek müslüman olmuş ve hemşehrilerini İslâm’a davet etmek üzere Taife dönmüşse de Tâifliler onun davetine silâhla karşılık vererek kendisini öldürmüşlerdi.

Fakat daha sonra Saklf kabilesi mensupları, Arabistan yarımadasında Müslümanlığa karşı diretmekte yalnız kaldıklarını far kedince Abdüyâlîl başkanlığındaki bir heyeti hicretin dokuzuncu yılında Medi­ne’ye göndermek zorunda kalmışlardır. Heyet Hz. Peygamber tarafından kabul edilerek Mescid-i Nebevi’nin kenarında kurulan çadırlarda ağırlanmış, böylece onlara müslümanlann davranışlarını ve ibadetlerini yakından takip etme fırsatı verilmiştir. Heyet üyeleri İslâmiyet’i ka­bul etmeden herhangi bir anlaşmanın yapılamayacağını anlayınca müslüman olmak için bazı şartlar ileri sürmüşler­dir. Hz. Peygamber onların savaşa katıl­mamak, öşür vermemek ve kendilerin­den olmayan valiler tarafından idare edilmemek şeklindeki isteklerini geçici olarak kabul etmiş, fakat namazdan muaf tutulma dileklerini, “Namazı olma­yan bir dinin hiçbir kıymeti kalmaz” kar­şılığını vererek reddetmiştir. Heyet baş­kanı Abdüyâlîl. İslâmiyet’in yasak ettiği zina, şarap ve faiz gibi kötü alışkanlık­ları kabilesinin bırakamayacağını söyle­miş, diğer üyeler de Lât adındaki putla­rına üç yıl daha tapınmalarına izin verilmesini istemiştir. Bu şartlar da Hz. Pey­gamber tarafından kabul edilmemiştir.

Nihayet Abdüyâlîl ve arkadaşlan müs­lüman olmuş, Hz. Peygamber’in Sakif kabilesine hitaben yazdığı bir mektupla geri dönmüşlerdi. Ancak müslüman ol­duklarını ve Hz. Peygamber’den aldıkla­rı emirleri bir müddet Tâifliler’den gizlemişler, daha sonra uygun bir şekilde İslâm’ı onlara anlatmaya başlamış ve bu suretle kabilelerinin müslüman ol­masını sağlamışlardır. Faizi yasaklayan âyetlerden birinin [67] Abdüyâlîl ve kardeşleri hakkında nazil olduğu rivayet edilir. [68] Bibliyografya

1- İbn Hişâm. es-Sire (nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr), Kahire 1375/1955.
2- İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968.
3- Taberî, Târih (nşr Muhammed Ebü’l-Fazl). Kahire 1960-70-Beyrut, ts. (Dâru Süveydân), II, 344-345; 111, 97-99.
4- Taberî, Câmi’u’l-beyân, Kahire 1328.
5- İbnü’1-Esri, Üsdü’l-ğâbe (nşr. Muhammed İbrahim el-Bennâ v.dgr), Kahire 1390-93/1970-73.
6- İbnü’1-Esri, el-Kâmİt (nşr. C. I. Tornberg), Lelden 1851-76-Beyrut 1385-86/1965-66.
7- İbn Kesîr. el-Bidâye, Kahire 1351-58/1932-39-Beyrut 1966.
8- İbn Hacer, el-İşâbe, Kahire 1328.
9- M. Asım Koksal, İslâm Târihi, İstanbul 1981. [69] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdüşems Bin Abdümenaf Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top