Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abherul Aşıkin Ne Demektir

Abherul Aşıkin Ne Demektir

Sponsor Bağlantılar

ABHERÜ’L-AŞIKİN Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Rûzbİhân-ı Baklî’nin (ö. 606/120) aşk ve âşıklar hakkında Farsça olarak, kaleme aldığı tasavvuf! eseri.
Bir önsöz ile otuz bir bölümden mey­dana gelen eserde ilâhî ve beşerî (haki­kî ve mecazî) aşkla âşıkların mahiyeti üzerinde durulur. Başka bir deyişle tasavvufî aşkın bir hikâyesi dile getirilir ve bu aşk esas alınarak sâlik’lerin aş­maları gereken hal ve makamlar izah edilir.

Eserin bölüm ve konu başlıkları Arapça’dır. Birinci bölümde aşk ilâhî, aklî ruhanî, behimî ve tabii olmak üze­re beş kısma ayrılır. Her birinin kısaca tanımı yapılıp mahiyeti, hangi tip insan­larda bulunduğu ve âşık ile maşuk ara­sındaki münasebetler belirtilir. Baklî. bu kitabında her şeyi aşk üzerine te-mellendirir. Âşık-mâşuk münasebetleri­ni, velayet havf, recâ. vecd. yakın, mükâşefe, müşahede, muhabbet, şevk ve diğer makamları hep aşk esasına göre yorumlamaya çalışır.
Eserde âyetlere, sûfîlerin her zaman faydalandığı nebevî ve kudsî hadislere. Arapça-Farsça atasözlerine, ayrıca Fars­ça ve Arapça şiirlere yer verilir. Müelli­fin görüşlerini ispat etmek için âyetleri kendine göre yorumladığı ve pek çok zayıf hadisi, hatta mevzu olanları bile kullandığı görülür. Düşündüğü gibi yaz­dığı ve muhtemelen yazdıklarını sonra­dan düzeltme imkânı bulamadığı için lafız mânaya feda edilmiş, dil bilgisi, fe­sahat ve belagat kurallarına pek riayet edilmemiştir. Genellikle düz bir nesirle yazılmış olmakla birlikte seçili ibarelere de yer verilmiştir. Arapça cümlelerin Farsça ibare ve cümleler içinde veya ba­şında yer alması eserin diğer bir özelli­ğini teşkil eder.

‘Abherü’l- câşıkîn’ın, Muhammed Muîn ve Henri Corbin tarafından Farsça ve Fransızca birer önsöz ve geniş bir haşiyeler kısmı ile ilmî neşri yapılmıştır. [81] Bu neşirde eserin birinci bölümü H. Corbin tarafından Fransızca’ya tercüme edilmiş ve genel bir değerlendirme yapılarak anlaşılması güç yerler şerhedilmiştir. [82]

Bibliyografya
0- Ahbarul Aşkın Ne Demektir?
1- Baklî, Abherü’I-âşıkin (nşr. Muhammed Muîn-H. Corbin), Tahran-Paris 1958 (M. Mum, Farsça Önsöz. H. Corbin, Le Jasmin des Fidetes d’amour, Fransızca Önsöz); Brockelmann, GAL Suppl, I, 735.
2- A. Münzevî. Fihrist, Tahran 1349 hş., K/2.
3- Nazif Hoca. Ruzbihân al-Bakli ve Kitâb Kaşf at-Asrâr’i ile Farsça Bâzı Şiirleri, İstanbul 1971.
4- H. Corbin, En İslam İranien: aspects spirituels et philosophigues iII, Paris 1972.
5- H. Corbin, “Abhar al-Âseqîn”, Elr., 1,214-215. [83] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdüyalil bin Amr Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top