Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abık Nedir? Abık Ne Demektir

Abık Nedir? Abık Ne Demektir

Sponsor Bağlantılar

ABIK Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Haklı bir sebebe dayanmadan efendisinden kaçan köle hakkında kullanılan fıkıh terimi.
Âbık kelimesi. Arapça’da “Kaçmak” anlamına gelen ebk kökünden tü­retilmiş bir sıfat olup abd-i âbık (kaçak köle) terkibinde kullanılmıştır. İslâm öncesi hukuk sistemlerinde çok geniş bir yer tutan kölelik müessese­sinde âbık İle ilgili hükümler de görülmektedir. Meselâ eski Babil huku­kunda sahibinden kaçan kölelerle ilgili bazı hükümler vardır. Kölelik müesse­sesini önceki hukuk sistemleriyle kıyas­lanamayacak kadar insanîleştirmiş olan İslâm hukuku, efendi ile kölesi arasın­daki münasebetleri düzenleyen birçok hükümler getirmiştir. Fıkıh kitaplarında kölelerle ilgili değişik bölümler yanında kaçak kölelerle ilgili hükümler, genellik­le “Kitâbü’1-İbâk” başlığı altında müsta­kil bir bölümde ele alınmıştır.

Kaçak bir köleyi yakalayan kimse onu götürüp sahibine veya kadıya teslim et­mekte, yahut sahibi gelip alıncaya ka­dar kendi yanında alıkoymakta serbest­tir. Bazı fakihler, kaçak köleyi saklama­nın güç olduğunu düşünerek onun mutlaka kadıya teslim edilmesi gerek­tiğini ileri sürmüşlerdir. Kadı, kaçak ol­duğu ispat edilen köleyi ta’zir ile ce­zalandırarak hapseder. Bir kimsenin kaçak kölenin kendisine ait olduğunu ispat etmesi veya bizzat kölenin bunu itiraf etmesi halinde köle ona teslim edilir. Bu arada kölenin nafakası için yapılmış masraflar sahibinden alınır. Kaçak köleyi yakalayan kimse, hizmeti­ne karşılık cu’l denen bir ücrete hak kazanır ki bu ücreti almadıkça isterse köleyi sahibine teslim etmeyebilir.

Bibliyografya

1- Serahsî, el-Mebsüt, Kahire 1324-31.
2- Merglnânî, el-Hidâye, İstanbul 1920.
3- Kâşânî, Bedâ’i’uş-şanâs, Kahire İ327-28/1910.
4- Mevsılf. el-İhtiyâr, Kahire 1951.
5- Mahmud Esad, Târih-i ilm-i Hukuk, İstanbul 1331.
6- Ö. Nasuhi Bilmen. Hukuk-ı İslâmiyye Kamusu, İstanbul 1985.
7- R. Brunschvig, “Abd”, El2 (İng), 26. [85] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abherul Aşıkin Ne Demektir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top