Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Acluni Muhammed Bin Ahmed Kimdir

Acluni Muhammed Bin Ahmed Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ACLÛNİ, MUHAMMED b. AHMED Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Mûsâ el-Aclûnî (ö. 831/1427-28) Muhaddis, Şafiî fakihi.
Ürdün’ün doğusundaki Aclûn’a bağlı Küfeyr köyünde doğdu. DımaşkI ve Küfeyrî nisbeleriyle de tanınır. İlk tahsilin­den sonra Dımaşk’a giderek zamanın meşhur âlimlerinden İbn Kâdî Şühbe’den fıkıh ve fıkıh usulü okudu. Uzun sü­re Şemseddin el-Gazzi’nin derslerine devam etti; İbn İvaz ve İbn Ümeyle’den de hadis okudu ve pek çok kitabı bizzat istinsah etti. Tahsilini tamamladıktan sonra Dımaşk’taki medreselerde fıkıh. fıkıh usulü ve siyer okuttu. Aynı zaman­da kadı nâibliği yaptı. Birçok defa hac­ca gitti; uzun süre Mekke’de mücavir olarak kaldı. Pek çok talebe yetiştirdi, fetva vermekle meşgul oldu. Daha çok hadis, özellikle de Şahîh-i Buhârî okut­makla şöhret buldu. Dımaşk’ta vefat etti.

Eserleri.

Kaynaklarda adı geçen belli başlı eserleri şunlardır:
1- et-Telvîh ilâ ma’rifeti’i-Câmi’i’ş-şahîh. Zerkeşî, Kirmânî ve İbn Mülakkın’ın Şahîh-i Buha­rı şerhlerinden faydalanmak suretiyle kaleme aldığı beş (veya altı) ciltlik bir eserdir,
2- el-Kevkebü’s-sârî. Şahîh-i Buhârî muhtasarıdır.
3- Zehrü’r-Ravz. Süheylfnin er-Ravzü’1-ünüfüne yazdığı muhtasar şerhtir.
4- el-İhkâm fî ahkâmi’l’Muhtâr. Bu eserini daha sonra kı­saltarak el-Müntehabü’l-Muhtâr fî ahkâmi’î-Muhtar adını vermiştir.
5- Mucînü’n-nebîh ilâ (alâ) ma’rifeti’t-Tenbîh. Ebû İshak eş-Şîrâzî’nin Şâfıî fıkhına dair et-Tenbîh adlı eseri üzerine yapıl­mış şerhtir.

Bibliyografya
1- Sehâvî, ed-Dau’u ilâmı, Kahire 1353-55-Beyrut, ts. (Dâru Mektebeü’l-Hayât), VIl, 111-112.
2- İbnü’l-İmâd, Şezerâtü’z-zeheb, Kahire 1350-51.
3- îzâhu’l-meknûn, I, 320, Il, 519, 569.
4- Hediyyetü’i-‘arifin. II, 186-187.
5- Kehhâle, Mu’cemü’i-mü’ellifin, Dımaşk 1376-80/1957-61. [268] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Acluni İsmail Bin Muhammed Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: acluni kimdir

Yoruma kapalı.

Scroll To Top