Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Ad Kavmi Hakkında Kısa Bilgi

Ad Kavmi Hakkında Kısa Bilgi

Sponsor Bağlantılar

AD Kavmi Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen eski bir Arap kavmi.
Hz. Nuh’tan sonra yaşamış olan bu kavme, peygamber olarak Hz. Hûd gönderilmiştir. Âd kavmi. Hûd’u yalanlayıp onun getirdiği dini inkâr ettiği için şiddetli bir rüzgârla cezalandırılmıştır. [309] Ad. Nuh’un torunlarından Avs’ın oğlu­dur. Avs’ın babası irem, onun babası Hz. Nuh’un oğlu Şam’dır. Tarihçiler ve müfessirler, Âd kavmini Âd-ı ûlâ ve Âd-ı uhrâ olmak üzere iki kısma ayırırlar. Hz. Hûd’un peygamber olarak gönderil­diği kavim Âd-ı ûlâ’dır. Necm sûresinin ellinci âyetinde. “Allah daha önce gelen Âd’ı helak etti” denilmektedir. Bu se­beple müfessirler. Âd ve Hz. Hûd ile ilgili olarak Kur’an’da zikredilen müşte­rek olayların hepsinin birinci Âd kavmiyle ilgili bulunduğunda hemfikirdir­ler. Âd-ı ûlâ’nın helak edilmesinden sonra bu kavimden kurtulanların nes­linden ikinci Âd, yani Âd-ı uhrâ ortaya çıkmıştır. Zemahşeri’ye göre. İrem şeh­rine sahip olan da bu ikinci Âd kavmi­dir. Ancak Kur’ân-ı Kerim’de birinci Âd kavminden bahsedildiği halde [310], ikinci Âd kavminden açıkça söz edilmemektedir. Yine Kur­’an’da İrem şehrinden bahsedilirken [311] bu şehrin hangi Âd kavmine ait olduğu açıkça zikredilmemiştir. Tefsir kaynaklarında kaydedildi­ğine göre İrem. Âd’ın dedesidir. Bu du­rumda İrem şehrinin ona izafe edilmesi ve birinci Âd kavmiyle ilgili olması ihti­mali daha kuvvetli görünmektedir.

Âd kavminin yaşadığı coğrafî bölge, birçok tarihçi ve müfessire göre Yemen’dir. Bu kavim Yemen’de Uman ile Hadramut arasındaki bölgede yaşamış­tır ki Kur’ân-ı Kerîm’de de Hz. Hûd’un Ahkaf bölgesinde yaşayan bir kavme peygamber olarak gönderildiği anlatılmaktadır.

Âd kavmiyle ilgili bilgiler genellikle Kur’an’a dayanmakta, ayrıntılar ise daha çok tefsirlerde bulunmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’in beyanına göre bu kavim muh­teşem saraylara [313], mallara, sürülere ve eşsiz bağ ve bahçelere sahipti. [314] Bu yüzden gurur ve kibre kapılmış olan Âd kavmi putlara tapmaya başla­mış, insanlara zulmederek azgınlık ve taşkınlıkta bulunmuştur. [315] Allah, Hz. Hûd’u bu kavme peygamber olarak göndermiş, fakat kavmi onu yalanlayarak kendisine karşı çıkmıştır. [316] Hz. Hûd’un onları uyarması. Allah’ın kendilerine ver­diği nimetleri hatırlatarak O’na inan­malarını istemesine karşı onlar, “İster öğüt ver ister verme, bizce birdir, farketmez” [317] diyerek ken­dilerine yapılan ikazları dinlememişler­dir. İsyan ve inkârlarının cezası olarak Allah, önce yağmurlarını keserek kurak­lık sebebiyle ünlü İrem bağlarını kurut­muş, daha sonra kasıp kavuran bir rüz­gârla onları cezalandırmıştır. [318] Sekiz gün süren bu rüzgâr, Kur’an’ın tasvirine gö­re Âd kavmini hurma kütükleri gibi bu­lundukları yerden söküp atmıştır. [319] Hz. Hûd ve ona inanan müminler ise bu felâketten kurtularak [320] ikinci Âd kavminin çe­kirdeğini oluşturmuşlardır. [321]

Bibliyografya

1- Taberî, Câmi’u’l-beyan (nşr. Mahmûd Muhammed Şakir-Ahmcd Muhammed Şâkir), Kahire 1960-70, VIII, 217; XXVI, 22-23.
2- Zemahşerî. et-Keşşaf.- Kahire 1387/1968-Beyrut, ts. (Dârü’l-Ma’rife), IV. 34.
3- İbnü’1-Esîr. el-Kâmil (nşr C 1 Tornberg), Lelden 1851-76-Beyrut 1385-86/1965-66.
4- Kurtubî. el-Câmi fi-ahkâmi’i-Kur’ân (nşr. Ebü ishâk İbrahim). Kahire 1386-87/1966-67.
5- Hâzin, Lübâbü’t-te’vîl. Kahire 1317.
6- Elmalılı. Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul 1936.
7- Cevdet Pasa. Kısas-ı Enbiyâ. İstanbul 1966.
8- Tecrid Tercemesi. IX, 90.
9- Cevâd Ali, el-Mufaşsa! fi tânhi’l-‘Arab kable’l-İslâm. Bey­rut 1976-80.
10- F. Buhl, “Âd”, İA, I. 123-124;
11- F. Buhl, “Âd”, El, (İng), I, 169. [322] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Açıkbaş Mahmud Efendi Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: ad kavmi ile kısa bilgi, ad kavmi ile kısa bi

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top