Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Adalı Şeyh Mustafa Kimdir? Hakkında Bİlgi

Adalı Şeyh Mustafa Kimdir? Hakkında Bİlgi

Sponsor Bağlantılar

ADALI, ŞEYH MUSTAFA Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Kuşadalı Hamza oğlu Mustafa (ö. 1085/1674 [?]) Osmanlı devri Arap dil bilgisi âlimi.
Aydın ilinin Kuşadası kasabasından olduğu için Kuşadalı ve Adavî nisbeleriyle de tanınır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Meşhur eseri Netâ’icü’I-efkâr’ı yazıp bitirdiği tarih olan 27 Ra­mazan 1085 İsmail Paşa ile Kehhâle tarafından onun ölüm tarihi olarak gösterilmektedir. Mezarı Kuşadası’ndadır.

Eserleri.
1- Netâ icuhelkûr. Birgivî1-nin nahve dair meşhur eseri İzhârul-esrar’ın şerhidir. Bu şerhin İstanbul ve Kahire’de birçok defa basılması [475], ayrıca birçok müellif tara­fından üzerine haşiyeler yazılması, onun Özellikle Osmanlı Türkleri arasında Arap dili öğretiminde ne derece önemli rol oynadığını göstermektedir. Haşiyeleri­nin en tanınmış olanları, Muhammed b. Salih’in Fevâ’idü’l-ezkâri İstanbul 1326, Mustafa b. Dede’nin Gâyetü’l-enzâr ve Mustafa b. Muhammed’in Menâfi Cualiydi İstanbul 1279,1325. adlı eserleridir. Şemseddin Sâmi. birtakım teferruatı ihtiva ettiğini söyle­yerek Netâ’icü’l-efkâr’ı okuyup okut­manın vakit kaybından başka bir şey olmadığını kaydeder. Eski Edirne Müf­tüsü Muhammed Fevzi, eserin nahivle doğrudan ilgili olmayan kısımlarını çı­kararak ibaresini basitleştirmiş ve buna Miftâhu’l-merâm fî tasrîh ahvâli’1-kelime ve’1-kelâm adını vermiştir. Eser bu yeni şekliyle 1305’te İstanbul’da ba­sılmıştır. Ayrıca Netâ’icü’l-elkâfm İs­tanbul kütüphanelerinde pek çok yazması bulunmaktadır,
2- Hûşiyetü Ada­lı’ale’l-İmtihân. Arap grameri ile ilgili olan bu eser de Birgivî’nin İmtihânü’l-ezkiya adlı kitabının hâşiyesidir. İmtihanü’l ezkiyâ ise İbn Hâcib’in meşhur gramer kitabı el-Köliye’nin, Kâdî Beyzâvı tarafından Lübbü’l-elbab adıyla yapılan muhtasa­rının şerhidir. Türk Ansiklopedisi’nde Adalı’nın Lübbü’l-elbâb’a da bir şerh yazdığı kaydedilmekte ise de doğru de­ğildir.
3- el-Hayât fî şerhi Şürûti’s-salât. Kemalpaşazâde’nin Şürûtü’ş-şalât adlı eserine yazdığı bir şerhten İbarettir.

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Adağın Hükmü Nedir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top