Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Adevi Ali Bin Ahmed Kimdir

Adevi Ali Bin Ahmed Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ADEVÎ, ALİ b. AHMED Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebü’l-Hasen Atî b. Ahmed b. Mükremillâh (Mükerrem) es-Saîdî el-Adevî (ö. 1189/1775) Mâliki fakihi.
Mısırın Saîd bölgesinde Menfelût ya­kınlarındaki Benî Adi’de doğdu (1112/1700). Daha sonra Kahire’ye giderek Muhammed el-Büleydî, Abdullah el-Mağribî, İbrahim el-Feyyûmî, Salim en-Nefrâvî, Şelebî ve Hifnî gibi âlimlerin derslerine katıldı. Mâlikî fıkhında büyük bir otorite olarak halk ve yöneticilerin sevgi ve saygısını kazanan Adevî, başta Ezher olmak üzere Kahire’deki birçok medresede ders verdi. Aralarında Derdîr, Desûkî. Kal’î, Bennânî gibi âlimlerin de bulunduğu pek çok talebe yetiştirdi. Şeyh Ali b. Muhammed eş-Şinâvî vasıtasıyla Ahmediyye tarikatına intisap etti. 10 Receb 1189’da [696] Kahire’de vefat etti.
Zamanında Mâlikî fukahasının en ön­de gelenlerinden olan Adevî, Mâlikî fık­hına dair eserlerin şerhlerine haşiyeler yazan ilk müellif olarak da bilinir. Eser­lerinin hemen hepsi haşiye tarzında olup başlıcaları şunlardır:

1- Haraşrnin, Ha­in b. İshak’ın Muhtasarına yaptığı şer­hin haşiyesi [697] 2- Zürkanfnin Ali el-Menût’ye ait el-İzziyye (el-Mukad-dimetü’l-İzziyye) adlı esere yaptığı şer­hin haşiyesi [698] 3- İbn Ebü Zeyd el-Kayrevânrnin fîisdie’sine Ali el-MenûfTnin Kiiâyetü’t-tâlibi’r-rabbânî adıyla yaptığı şerhin haşiyesi [699] Bu üç eser Mâlikî fıkhına dairdir.

4- ed-Dürretü’l-feride ‘ale’l-kelimâti’t-tevhîdiyye. Emîr Muhammed’in Mat­la cu’n-neyyireyn fîmâ yete’allak bi’l-kudreteyn adlı eseriyle birlikte basıl­mıştır. [700] Bu eserlerden başka, Irâki’nin hadis ıstılahlarına dair el-Zekeriyye adlı eserine Şeyhülislâm Zekeriyyâ el-Ensâri’nin, Abdurrahman el-Ahderi’nin mantıka dair es-SüIlem adlı eserine Ahmed el-Mollâvi’nin, İbrahim el-Lekâni’nin Cevheretü’t-tevhîd adlı eserine oğlu Abdüsselâm el-Lakânrnin yaptığı şerhlere ha­şiyeler yazmıştır. [701]

Bibliyografya

1- Murâdî. Silkud-dürer, Bulak 1301.
2- Cebertî. Acâ’ibü’l-âşâr, Beyrut, ts. (Dârü’l-Farisi), I. 476-479.
3- Brockelmann. GAL, II, 316, 415.;
4- Suppl, II, 435, 439, 738.
5- Serkîs. Mu’cem, 1, 474, 820; II, 1314-1315.
6- Muhammed Mahlûf. Şeceretü’n-nûri’z-zekiyye, Kahire 1349-Bey­rut, ts. (Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî), I, 341-342.
7- Zirikli, et-A’lâm, Kahire 1373-78/1954-59.
8- Kehhâle, Mu’cemü’l-mü’ellifîn, Dımaşk 1376-80/1957-61-Beyrut, ts. (Dâru İhyâit-türâsil-Arabı). VII. 29-30.
9- Kettânî. Fihrisü’l-fehâris, Fas 1347-Beyrut 1402/1982. [702] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Adet Görme Nedir? Adet Görme Ne Demektir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top