Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Ali Bin Ebu Talib Kimdir? Hakkında Bilgi

Ali Bin Ebu Talib Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABBAS b. ALİ b. EBÛ TALİB Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(ö. 61/680), Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehid edilen baba bir kardeşi. Annesi Ümmü’I-Benîn bint Hızâm’dır. Kaynaklarda Abbas’ın Kerbelâ Vak’ası’ndan önceki hayatı hakkında bilgi yoktur. Sünnî ve Şiî kaynakların hemen hemen ittifakla naklettiklerine göre Abbas b. Ali. Hz. Hüseyin ile birlikte Kerbelâ’da bulunmuş ve orada Ehl-i beyte su temin ettiği için “es-Sekkâ1” lakabıyla anılmıştır. Hüseyin ve yanındakilerin susuzluğu dayanılmaz hale gelince Abbas b. Ali su bulmakla görev­lendirilmiş, o da bir gece bu görevi ba­şarıyla yerine getirmiştir. 9 Muharrem 61[112] günü. Hz. Hüseyin adı­na Kûfeli askerlerle görüşmüşse de ne­tice alamamıştır.

Hüseyin, Kûfeliler’in ertesi gün saldıracaklarını tahmin ede­rek yanında kilerin kendisini bırakıp git­melerini istemiş, fakat Abbas buna şid­detle karşı çıkarak, “Allah bunu bize hiçbir zaman göstermesin” demiştir. Ab­bas ertesi gün Kerbelâ faciası esnasında Hz. Hüseyin’i korurken, kardeşleri Ab­dullah, Ca’fer ve Osman’ın arkasından şehid edilmiştir. Başı diğer Kerbelâ şe­hitleri ninkiyle birlikte Şama gönderil­miş, cesedi Gâdiriyye köyünün sakinleri olan Benî Esed tarafından şehid edildi­ği yere gömülmüştür. Daha sonra Ker­belâ’da Hz. Hüseyin’in türbesinin kuzey tarafında bugünkü türbesi yapılmıştır.

Şiî gelenek, Abbas b. Ali’ye Kerbela Vak’ası’na katılanlar arasında müstes­na bir mevki verir; onu menkıbevî bir şahsiyet olarak daima saygı İle anar ve yüceltir. Muharrem âyinleri sırasında gençler ona benzemek için âyine katı­lanlara su temini hususunda âdeta yarı­şırlar ve “Yâ Hazret-i Abbas!” nidalarıyla duygularını dile getirirler. Abbas b. Ali, Abbâsîler’in son dönemlerine doğru İran, Azerbaycan ve Hindistan bölgelerinde fütüvvet ve tarikat zümreleri arasında da aynı özelliklerle şöhret bulmuştur. [113]

Bibliyografya

1- Dîneverî. el-Ahbârü’l-tıuâl (nşr. Abdülmun’im Âmir), Kahire 1960, vd.
2- Taberî. Târîh (nşr. M. I. de Goeje). Leiden 1879-1901.
3- Şeyh Müfîd, el-İrşâd, Kum, ts.
4- Ebü’l-Kâsım el-Mûsevî, Mu’cemü ricali l-hadîş, Necef 1973.
5- Şeyh Abdiinnebî el-Kâzimî. Tekmi-letü’r-ricâl (nşr. M. Sâdık), Mecef, ts.
6- Muhsin el-Emîn, Acyânü’ş-Ştca (nşr Hasan el-Emîn), Beyrut 1403/1983.
7- J. Calmard. “Abbâs b. ‘Alî”, Ek., I, 77-79. [114] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abbas Bin Ahmed Bin Tolun kimdir? Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top