Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Kırımlı Abdüssettar Efendi Kimdir? Hakkında Bilgi

Kırımlı Abdüssettar Efendi Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDÜSSETTÂR EFENDİ, KIRIMLI Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(ö. 1887) Fıkıh âlimi, Mecelle Cemiyeti üyesi.
Doğum tarihi ve tahsil hayatı hakkın­da bilgi yoktur. İstanbul Hukuk Mektebi’nde uzun yıllar fıkıh dersleri okuttu. Temyiz mahkemesi üyesi iken Mekke-i Mükerreme mollası unvanını aldı (1887). Aynı yıl hac için Mekke’ye gitti, kısa bir müddet sonra da Tâifte vefat etti [54] ve oraya defnedildi.

Abdüssettâr Efendi’nin Mecelle’nin on dört, on beş ve on altıncı kitapların­da, Tlâmat mümeyyizi muavini unvanı ile mührü vardır. Mecelle Cemiyeti relsi Ahmed Cevdet Paşanın en çok takdir ettiği âlimlerden biridir. Hatta Cevdet Paşa, Suriye valisi iken tanıdığı ve fikir­lerine, İslâmî ilimlerdeki dirayetine çok saygı duyduğu Şam müftüsü Mahmud el-Hamzavî Efendi’den açıklamasını is­tediği bazı fıkhî meselelerin müzake­resine Abdüssettâr Efendi’yi de dahil ederek ikisi arasında mektuplaşmak suretiyle cereyan eden ilmî tartışmaları bir mecmuada toplamıştır. [55] Mahmud el-Ham­zavî Efendi de Abdüssettâr Efendi’nin Tenbîhü’r-ruküd alâ enne’l-itezâle mine’î-kazâ fi’1-kışâş ve’1-hudûd [56] adlı risalesine Tenbîhü’l-havâş alâ enne’i-imzâ se ti’1-hudûd lâ fi’1-kışâş adıyla bir red­diye yazmış ve bu risale 1303 yılında Şam’da neşredilmiştir.

Abdüssettâr Efendi’nin basılmış eser­leri şunlardır: Teşrihu Kavâidi’1-külliyye fi’I-ahkâmi’l-fer’iyyeti’l-omeliy-ye. Abdüssettâr Efendi’nin yarım kalan Mecelle şerhidir. Kitabın birinci cüzü bu adla [57], ikinci cüzü Mecelle Şerhi: Teşrih adıyla [58] yayınlanmıştır. İkinci cüz üç kitaptan oluşmaktadır: Birinci kitap “Büyü” [59], ikinci kitap “İcâre” [60], üçüncü ki­tap “Kefâle” [61] adını taşı­maktadır. Ayrıca Medhal-i Fıkıh [62] adlı bir eseri daha vardır. [63]

Bibliyografya

1- Cevdet Paşanın Evrâkı, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, nr. 32.
2- Cevdet Paşa, Tezâkir (nşr M. Cavid Baysun), Ankara 1967.
3- Osmanlı Müellifleri, I, 385.
4- Serkîs, Mu’cem, II, 1707.
5- Ebü’l-Ulâ Mardin, Medenî Hukuk Cephesinden Ahmet Ceudet Paşa, İs­tanbul 1946.
6- Ö. Nasuhi Bilmen, Hu-kuk-ı İslâmiyye Kamusu, İstanbul 1949.
7- Yaşar Karayalçın-Ahmet Mumcu, Türk Hukuk Bibliyografyası (Türk Harflerinin Ka­bulüne Kadar Yayımlanmış Kitap ve Makale­ler, 1728-1928), Ankara 1972.
8- Özeğe, Katalog. [64] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdüsselamiyye Tarikatı Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top