Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Menteşzade Abdürrahim Efendi Kimdir? Hakkında Bilgi

Menteşzade Abdürrahim Efendi Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDÜRRAHİM EFENDİ, MENTEŞZÂDE Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(ö. 1128/1716) Osmanlı şeyhülislâmı. Bursa mahkemesi kâtibi Kurt Meh­med Efendİ’nin oğlu ve Menteşzâde Mehmed Efendi’nin damadıdır. Bur-sa’da doğdu, buradaki tahsilinden son­ra İstanbul’a gitti. Minkârîzâde Yahya Efendi’ye intisap ederek ondan mülâ­zım oldu. Önce Tûtî Latif, Ümm-i Veled. Canbaziye. Süleyman Subaşı, Hatice Sultan, daha sonra Sahn-ı Seman, Zal Paşa. Mihrimah Sultan, Eyüp Sultan medreselerinde müderrislik yaptı. Ar­dından kadılık mesleğine geçerek Ye­nişehir ve Edirne kadısı oldu. Bir süre sonra azledilerek on yıl kadar kendisine görev verilmedi. Nihayet kısa bir müd­det Üsküdar ve Mısır kadılığı yaptıktan sonra 1705’te İstanbul kadılığı payesini aldı; 1708’de de Anadolu kazaskerliği­ne getirildi. 1711, 1713 ve 1715’te üç defa Rumeli kazaskeri oldu. Son kazas­kerliği sırasında, 26 Haziran 1715’te şeyhülislâmlığa tayin edildi. On yedi ay kadar bu görevde kaldıktan sonra has­talandı ve 4 Aralık 1716’da vefat etti. Edirne’de Zehrimâr Mescidi avlusuna defnedildi.

İyi bir fıkıh âlimi olan Abdürrahim Efendİ’nİn fetvaları. Fetâvâ-yı Abdürra­him adıyla iki cilt halinde yayımlanmış­tır. [633] Güzel tasnif edilmiş olan ve şer’î-Arfî uygulamaya ait pek çok fetvayı ihtiva eden eser, Osmanlı döne­mi fetva mecmualarının önemlilerinden biri kabul edilmektedir. Özel kütüpha­nesini Fatih Camii’ne vakfeden Abdürra­him Efendi’nin ayrıca Cerîdetü’l-ferâ’iz ve Ta’lîkât Cale’l-Beyzavî adlı iki eseri daha vardır. [634]

Bibliyografya

1- Abdürrahim Efendi. Fetâuâ, I-II, İstanbul 1243.
2- Râşid. Târih. İstanbul 1282.
3- Şeyhî. Vekâyml-fuzatâ, Be­yazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 2362, II. vr. 196″-197a.
4- Deuhatü’l-meşâyih maa zeyl.
5- Sicill-i Osmânî, III, 331.
6- Osmanlı Müellifleri, II, 27.
7- İimiyye Salnamesi.
8- Hilmar Krüger, Fetva und Siyar, Wiesbaden 1978. [635] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Hoca Abdürrahim Efendi Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top